• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Nghị quyết 398/NQ-HĐND năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Tải về Nghị quyết 398/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ĐỂ THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục, ngày 27/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Tiếp theo Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND , ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4212/TTr-UBND, ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020, để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ nội dung thành lập trường Trung học phổ thông Tuần Giáo 2

2. Bổ sung nội dung: Thành lập trường THCS và THPT Quài Tở; địa điểm: xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 398/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Giàng Thị Hoa
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 398/NQ-HĐND

2.067

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301961