• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2017 về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khóa X

Tải về Nghị quyết 40/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 VÀ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHÓA X

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh: Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 15/11/2017 về bổ sung kết quả thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 24/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với các Báo cáo của UBND tỉnh, và Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 24/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X.

HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và của các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời những kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X; 100% nội dung kiến nghị (231/231 nội dung) đã được trả lời đầy đủ và kịp thời cho cử tri; nhiều kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm hoặc đã được giải trình, cung cấp thông tin trả lời cho cử tri (117 nội dung, chiếm 61,9% tổng số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh).

Tuy nhiên, còn 72 nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đến nay chưa được giải quyết xong chiếm 38,1% tổng số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (46 kiến nghị đang giải quyết; 26 kiến nghị sẽ giải quyết). Còn có nội dung kiến nghị của cử tri chưa được sở, ngành tập trung và có giải pháp tích cực để giải quyết hiệu quả nên chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri, cử tri kiến nghị nhiều lần, như: Vấn đề ô nhiễm môi trường của các trại nuôi heo; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Đề án 920; công tác quản lý nhà nước trong việc khai thác nguồn lợi thủy sản, khoáng sản; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương, dự án xây dựng đường và tạo quỹ đất hai bên đường ĐT.706B...

Nguyên nhân là do đa số kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đầu tư phát triển với nguồn kinh phí đầu tư lớn, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh, cũng như sự hỗ trợ của Trung ương còn hạn chế; một số vấn đề cử tri kiến nghị mà quá trình giải quyết cần có thời gian dài theo lộ trình hoặc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhiều ngành, địa phương trong tỉnh mới giải quyết căn bản được; sự phối hợp giữa các sở, ngành với nhau và giữa các sở, ngành với UBND cấp huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh có lúc, có nơi vẫn còn bất cập, chưa chặt chẽ và kịp thời.

Điều 2. Để giải quyết kịp thời, đạt kết quả những kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục rà soát, có kế hoạch, biện pháp và lộ trình giải quyết cụ thể đối với 72 kiến nghị của cử tri đang giải quyết và sẽ giải quyết; trong đó cần lưu ý:

+ Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề không liên quan hoặc ít liên quan đến kinh phí và những vấn đề cử tri bức xúc, kéo dài trong khả năng của tỉnh.

+ Đối với những công trình, dự án đang và sẽ thực hiện, đã có kế hoạch bố trí vốn, cần tích cực, khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan, đồng thời chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc vốn Trung ương hỗ trợ theo kế hoạch và thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện.

- Đối với 117 kiến nghị đã được giải quyết hoặc đã cung cấp thông tin trả lời cho cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri.

- Đối với 12 nội dung kiến nghị của cử tri mà việc giải quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã có báo cáo, kiến nghị; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng thường xuyên theo dõi kết quả, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Trung ương sớm quan tâm, giải quyết hoặc có ý kiến chỉ đạo.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn công tác phối hợp trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị đang có vướng mắc giữa nhiều ngành, nhiều cấp, đã có báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo biện pháp tháo gỡ, giải quyết để tiếp tục thực hiện.

- Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại kiến nghị của cử tri do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam chuyển đến để tham mưu UBND tỉnh phân công các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, tham mưu nội dung trả lời cho cử tri; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; chủ động thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương và của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sau khi kết thúc mỗi đợt tiếp xúc cử tri, thực hiện nghiêm túc việc họp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện để tổng hợp, phân loại các nội dung kiến nghị của cử tri trước khi gửi về Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần theo dõi thường xuyên kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ở tất cả các địa phương trong tỉnh thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh để có đầy đủ thông tin trả lời và giải thích cho cử tri trong lần tiếp xúc sau; đồng thời tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn đại biểu ứng cử thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, nhất là đối với những vấn đề bức xúc, được cử tri ở địa phương quan tâm.

Điều 3. UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 40/NQ-HĐND

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375200