• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh Hà Giang quản lý

Tải về Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, ĐIỀU CHUYN, BÁN, THANH LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI THUỘC TỈNH HÀ GIANG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Qun lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, s dụng và khai thác tài sản kết cu h tng thủy lợi;

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sn kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh Hà Giang quản lý; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ hp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi thuộc tnh Hà Giang quản lý, cụ th như sau:

1. Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tng thy lợi:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tnh quản lý.

b) Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện qun lý

2. Thẩm quyền quyết đnh thu hồi, điều chuyn, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý.

b) Ủy ban nhân dân cp huyện quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý.

3. Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thy lợi:

a) Ủy ban nhân dân tnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thy lợi đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý, trừ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại điểm b khoản này.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước thuộc tỉnh Hà Giang qun lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý, trừ tài sản kết cấu hạ tầng thy lợi quy định tại điểm b khoản này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu, UBTVQH;
- V
ăn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ T
ài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ t
nh;
- Đo
àn ĐBQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh kh
óa XVII;
- Các Sở, ban, ngành, đo
àn th cấp tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PT - TH tnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404082