• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Nghị quyết 42/2014/NQ-HĐND phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên và Thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 42/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÔNG AN VIÊN VÀ THÔN, ẤP, KHU ĐỘI TRƯỞNG ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở THÔN, ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên và Thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 153/BC-BPC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên và Thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: theo tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 26 của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ 2/3 theo tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính trên mức phụ cấp (1,0 mức lương cơ sở) của công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng. Công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng đóng phần còn lại.

b) Bảo hiểm y tế:

- Mức đóng bảo hiểm y tế: bằng 4,5% mức lương cơ sở.

- Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế: do đơn vị sử dụng lao động đóng 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế. Công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng đóng 1/3 mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế:

Hàng tháng, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng và trích tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế từ tiền phụ cấp hàng tháng của các đối tượng này để nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

3. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế:

- Phần hỗ trợ kinh phí cho Công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng do đơn vị sử dụng lao động đóng được ngân sách xã, phường, thị trấn bảo đảm như sau:

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện: 2/3 theo tỷ lệ đóng tính trên mức phụ cấp (1,0 mức lương cơ sở).

+ Bảo hiểm y tế: 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế.

- Phần còn lại do Công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng đóng.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 42/2014/NQ-HĐND

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262805