• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 26tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Năm 2019, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,96% so với năm 2018; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục có bước phát triển; sản xuất công nghiệp duy trì được sự tăng trưởng; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất; tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm; một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp; vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm còn xảy ra; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, có một số vụ việc phức tạp, kéo dài với quy mô đông người. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống có chuyển biến tích cực nhưng chưa phổ biến; chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ sở còn hạn chế; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả...

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên chủ yếu là do chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; lực lượng công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng và cơ quan chức năng còn mỏng, một số địa phương triển khai giải pháp chưa thật sự quyết liệt; phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên chưa tạo được nhiều việc làm cho lao động tại chỗ; đào tạo nghề có địa chỉ còn hạn chế; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu một số đơn vị chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự trị an, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, khiếu nại tố cáo... của một bộ phận người dân còn chưa tốt...

Điều 2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

1. Mục tiêu tổng quát: Tăng cường khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 12% với cơ cấu kinh tế hợp lý, chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách bộ máy. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu và lĩnh vực đột phá:

a) Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt trên 12%. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 24-25%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 28-29%; Khu vực Dịch vụ: 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.505 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD. Dân số trung bình năm 2020 khoảng 555 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2019. Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 37,9 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90,35%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,85%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

b) Lĩnh vực đột phá: (1) Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum; (2) Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhất các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng, nâng cao thu nhập và đời sống người làm lâm nghiệp. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, phát triển mạnh nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Chủ động nắm bắt thông tin, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công nghiệp. Khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống.

2. Tổ chức thực hiện tốt cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất để tạo nguồn thu. Tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh. Thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi cho phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; xây dựng dự toán chi ngân sách đảm bảo chi tiết đối với từng nhiệm vụ trên cơ sở định mức, chính sách, chế độ quy định, chủ động sắp xếp để cân đối cho nhiệm vụ mới phát sinh, triệt để tiết kiệm.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn, vốn đầu tư của Trung ương. Ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh, các công trình có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các vùng, các ngành, lĩnh vực; các dự án khắc phục thiên tai, hạn hán, đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt; phát triển ba vùng kinh tế động lực; giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng. Tăng cường quản lý các hoạt động quảng cáo, rao vặt; chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng. Nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị.

4. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng của Kon Tum. Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ của Nhân dân, nhất là vùng nông thôn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn, xử lý kịp thời hàng giả, hàng kém chất lượng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Làm tốt công tác ổn định giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu; Đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ; giới thiệu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các vùng, miền mà sản phẩm Kon Tum có lợi thế cạnh tranh.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu sản xuất tập trung, khu chăn nuôi, khu giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh học đường, công sở trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, nạn phá rừng, cháy rừng; phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

6. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả. Thực hiện công tác thống kê, công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Triển khai biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Duy trì và nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn, trọng điểm theo danh mục kêu gọi đầu tư.

7. Đổi mới công tác quản lý trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý... đáp ứng được nhiệm vụ dạy học theo Chương trình mới, bắt đầu từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, lao động gắn với nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh hiện đang đảm nhiệm nhằm chuẩn hóa nguồn nhân lực trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ; Thực hiện cơ chế đối ứng hợp tác công tư để doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các dự án đổi mới công nghệ, sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.

8. Tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm và giảm nghèo; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng nợ đọng, trốn nộp các loại bảo hiểm cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ y tế thiết yếu. Hiện đại hoá các trang thiết bị khám, chữa bệnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ. Chủ động theo dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh lây nhiễm; có kế hoạch phân tuyến, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế quá tải bệnh viện tuyến trên. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

9. Thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, chú trọng công tác tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm. Tập trung giải quyết nhanh chóng những bức xúc của Nhân dân; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Công khai, minh bạch và thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

10. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài nguyên, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới. Duy trì và mở rộng việc hợp tác với các địa phương trong nước; củng cố, tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào và Campuchia và một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan; tăng cường quan hệ xúc tiến với một số đại sứ quán các nước tại Việt Nam nhằm thiết lập mối quan hệ, hợp tác.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

- Khoản này được đính chính bởi Khoản 2 Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019

2. Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019

Tại Khoản 2 Điều 2 về các chỉ tiêu chủ yếu và lĩnh vực đột phá viết là: “Dân số trung bình năm 2019 khoảng 555 nghìn người”.

Nay xin sửa lại là: “Dân số trung bình năm 2020 khoảng 555 nghìn người”.

Xem nội dung VB
Khoản này được đính chính bởi Khoản 2 Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 09/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434220