• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành từ trước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tải về Nghị quyết 42/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ TRƯỚC ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-BPC ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 16 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013(có danh mục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết;

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

1

Nghị quyết

Khóa IX, kỳ họp thứ 3

16/7/1982

Về việc thành lập quỹ kinh tế mới địa phương.

2

Nghị quyết

Khóa IX, kỳ họp thứ 8

26/4/1984

Về việc điều chỉnh lại mức đóng góp của nhân dân vào quỹ xây dựng kinh tế mới cho thích hợp với tình hình giá cả.

3

Nghị quyết

66/1996/NQ-HĐND

31/7/1996

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy, hải sản.

4

Nghị quyết

Kỳ họp bất thường khóa 12

11/8/1997

Nhiệm vụ ổn định tình hình chính trị và trật tự xã hội trong tỉnh.

5

Nghị quyết

10/1998/NQ-HĐND

25/7/1998

Phê chuẩn mức sinh hoạt phí hàng tháng của phó Chủ tịch UBMTTQ và phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.

6

Nghị quyết

16/2000/NQ-HĐND

26/7/2000

Phê chuẩn mức phụ cấp hàng tháng của công an viên ở xã, thị trấn.

7

Nghị quyết

33/2002/NQ-HĐND

18/1/2002

Mức thu học phí ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông bán công.

8

Nghị quyết

04/2003/NQ-HĐND

01/11/2003

Về huy động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng địa phương.

9

Nghị quyết

06/2003/NQ-HĐND

01/11/2003

Về quy định mức phụ cấp cho Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, xã, phường, thị trấn.

10

Nghị quyết

11/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị An Hòa.

11

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình

12

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về huy động nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo

13

Nghị quyết

24/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê chuẩn mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh

14

Nghị quyết

28/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

15

Nghị quyết

29/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố

16

Nghị quyết

40/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ Phó Công an xã; công an xã, thị trấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 05/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 42/NQ-HĐND

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266786