• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2014 điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc để mở rộng phường Phú Khánh, phường Quang Trung thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tải về Nghị quyết 43/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ VŨ PHÚC ĐỂ MỞ RỘNG PHƯỜNG PHÚ KHÁNH, PHƯỜNG QUANG TRUNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/QĐ-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc xác lập đường địa giới hành chính các cấp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc để mở rộng phường Phú Khánh, phường Quang Trung thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-BPC ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc để mở rộng phường Phú Khánh, phường Quang Trung thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 05/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 43/NQ-HĐND

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266787