• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2016 về sử dụng nguồn vốn ngân sách mua 24 lô nền tại dự án Khu nhà ở Phước Sơn thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu để bố trí tái định cư cho dự án trạm biến áp 220Kv và dự án lân cận trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 45/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH MUA 24 LÔ NỀN TẠI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỚC SƠN THUỘC PHƯỜNG 11, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐỂ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHO DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ CÁC DỰ ÁN LÂN CẬN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét Tờ trình số 72A/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua 24 lô nền tại dự án Khu nhà ở Phước Sơn thuộc Phường 11, thành phố Vũng Tàu của Công ty TNHH BĐS Phước Sơn để bố trí tái định cư cho dự án trạm biến áp 220Kv và các dự án lân cận trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-BKTNS ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách mua 24 lô nền dự án Khu nhà ở Phước Sơn thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu của Công ty TNHH BĐS Phước Sơn để bố trí tái định cư cho dự án trạm biến áp 220Kv và các dự án lân cận trên địa bàn thành phố Vũng Tàu như Tờ trình số 72A/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 45/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331594