• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan; Báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu, giải pháp đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

I. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

1. Những kết quả

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù tỉnh ta còn nhiều khó khăn, song các ngành, các cấp đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, nhất là các giải pháp cấp bách để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và bảo đảm nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh… nên giữ được ổn định tình hình, một số lĩnh vực tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt khá so kế hoạch và tăng cao so cùng kỳ như: Thu ngân sách tăng 10,29%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 14,19%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,87%; một số công trình đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện; chỉ đạo tổ chức tốt các ngày lễ, các sự kiện, đặc biệt phối hợp tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016, qua đó góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch tăng 10,12% so với cùng kỳ. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Về khó khăn, hạn chế

Tình hình chung của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhiều so với cùng kỳ và so kế hoạch. Một số lĩnh vực phát triển chậm và giảm so với cùng kỳ, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản sụt giảm mạnh; hạn kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu, thiên tai, dịch bệnh trên tôm, lúa đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Giá trị khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp. Công tác quản lý đô thị về quy hoạch, kiến trúc; quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng chưa chặt chẽ. Sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn do năng lực cạnh tranh và quản trị yếu. Chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực nâng lên chậm. Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát tốt. Tình trạng quá tải tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh thường xuyên xảy ra. Tội phạm về ma túy, số người chết do tai nạn giao thông tăng. Tranh chấp ngư trường, khiếu kiện đông người từng lúc diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Kỷ cương, kỷ luật hành chính có nơi, có lúc chưa thực hiện nghiêm.

Những khó khăn hạn chế trên có nguyên nhân khách quan do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song chủ yếu là do sự quản lý, điều hành và phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả; công tác dự báo, đánh giá tình hình và tham mưu đề xuất chưa kịp thời. Tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật và ý thức chấp hành của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm; thiếu chủ động xử lý những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp.

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

Nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2016 hết sức nặng nề, đòi hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2016 ở mức cao nhất. Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Trên lĩnh vực kinh tế

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm (2016 - 2017) và định hướng đến năm 2020.

- Hoàn thành Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sớm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đẩy mạnh sản xuất vụ lúa Hè Thu, Thu Đông và nuôi trồng các loại thủy sản để bù đắp sản lượng lúa, sản lượng tôm nuôi bị thiệt hại. Rà soát điều chỉnh quy hoạch hệ thống thủy lợi, đi đôi với cập nhật tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu để điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, trước hết là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục đầu tư các công trình kiểm soát nước mặn và giữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

- Quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, phát triển rừng sản xuất. Thực hiện tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản; khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường. Rà soát, thu hồi đối với những diện tích đất đã giao doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp nhưng không sản xuất.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, ban quản lý để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, không để chậm tiến độ triển khai công trình, dự án đi đôi với bảo đảm chất lượng các công trình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông, công nghiệp, nước cho các xã đảo, bệnh viện; công trình phục vụ chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng và một số hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, cấp bách.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Huy động nguồn lực đầu tư, gắn với tăng cường quản lý để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu nâng cao chất lượng ở các cấp học. Khắc phục nhanh tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên; tăng cường sắp xếp, kiện toàn đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học mới. Hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 05 tuổi.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề theo địa chỉ sử dụng, đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành y tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh, quyết toán bảo hiểm y tế. Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội và an sinh xã hội cho các đối tượng theo quy định; chính sách dân tộc, tôn giáo. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia.

3. Về quốc phòng, an ninh

- Kiểm soát chặt chẽ an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo. Đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, đề án kinh tế quốc phòng khu vực biên giới.

- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động và sự phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp.

- Phối hợp giải quyết tốt tình hình khiếu kiện, tranh chấp ngư trường, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

4. Về xây dựng chính quyền

- Củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

- Làm tốt công tác dự báo tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh. Chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng…

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Các cơ quan nhà nước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Đặng Tuyết Em
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329779