• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tải về Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện, xã có địa giới không hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau đây:

1. Thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ 25.886,9 ha diện tích tự nhiên và 158.619 nhân khẩu của huyện Phổ Yên.

2. Thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên

a) Thành lập phường Ba Hàng trên cơ sở toàn bộ 183,15 ha diện tích tự nhiên, 7.661 nhân khẩu của thị trấn Ba Hàng và điều chỉnh 261,38 ha diện tích tự nhiên, 2.478 nhân khẩu của xã Đồng Tiến.

b) Thành lập phường Đồng Tiến trên cơ sở 780,92 ha diện tích tự nhiên và 16.314 nhân khẩu còn lại của xã Đồng Tiến.

c) Thành lập phường Bãi Bông trên cơ sở toàn bộ 350,65 ha diện tích tự nhiên và 5.614 nhân khẩu của thị trấn Bãi Bông.

d) Thành lập phường Bắc Sơn trên cơ sở toàn bộ 369,09 ha diện tích tự nhiên và 5.231 nhân khẩu của thị trấn Bắc Sơn.

3. Sau khi thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên

a) Phường Ba Hàng có 444,53 ha diện tích tự nhiên và 10.139 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ba Hàng: Phía Đông giáp phường Đồng Tiến; phía Tây giáp xã Đắc Sơn; phía Nam giáp xã Nam Tiến; phía Bắc giáp xã Hồng Tiến.

b) Phường Đồng Tiến có 780,92 ha diện tích tự nhiên và 16.314 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đồng Tiến: Phía Đông giáp xã Tiên Phong và huyện Phú Bình; phía Tây giáp phường Ba Hàng; phía Nam giáp xã Tân Hương và xã Nam Tiến; phía Bắc giáp xã Hồng Tiến và phường Bãi Bông.

c) Phường Bãi Bông có 350,65 ha diện tích tự nhiên và 5.614 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bãi Bông: Phía Đông giáp xã Hồng Tiến; phía Tây và phía Bắc giáp xã Hồng Tiến; phía Nam giáp phường Đồng Tiến.

d) Phường Bắc Sơn có 369,09 ha diện tích tự nhiên và 5.231 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bắc Sơn: Phía Đông giáp xã Minh Đức; phía Tây, phía Nam và phía Bắc giáp xã Phúc Thuận.

đ) Thị xã Phổ Yên có 25.886,9 ha diện tích tự nhiên và 158.619 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 14 xã: Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Nam Tiến, Tân Hương, Tiên Phong, Hồng Tiến, Đắc Sơn, Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân và 04 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến).

Địa giới hành chính thị xã Phổ Yên: Phía Đông giáp huyện Phú Bình; phía Đông Nam giáp tỉnh Bắc Giang; phía Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp thành phố Hà Nội; phía Bắc giáp thị xã Sông Công và thành phố Thái Nguyên.

e) Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Tỉnh Thái Nguyên có 353.318,91 ha diện tích tự nhiên và 1.155.991 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã) và 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 140 xã, 30 phường, 10 thị trấn).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250861