• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

 

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Nghị quyết 48/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

Trên cơ sở Tờ trình số 04/TTr- TTHĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký/.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI
(Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2019; Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động cho các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2019, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2019 đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường lệ năm 2019.

II - NỘI DUNG

1. Kỳ họp giữa năm 2019 (kỳ họp thứ 11):

a) Xem xét các báo cáo tại kỳ họp

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2018 (theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên môi trường);

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018);

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018;

- Báo cáo của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Giám sát chuyên đề

Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2018).

c) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp

d) Xem xét, quyết định chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

đ) Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Kỳ họp cuối năm 2019 (kỳ họp thứ 12)

a) Xem xét các báo cáo tại kỳ họp

- Báo cáo công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2018;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020;

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ ngân sách năm 2020 và báo cáo tình hình sử dụng, thực hiện vốn vay năm 2019, kế hoạch phương án trả nợ vốn vay năm 2020;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020 của một số quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách chủ yếu do địa phương quản lý;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp giữa năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2019;

- Các báo cáo khác theo đề xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Giám sát chuyên đề: Về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

c) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

d) Xem xét, quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

đ) Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Tổ chức kỳ họp giữa năm 2019: Trước ngày 10 tháng 7 năm 2019.

- Tổ chức kỳ họp cuối năm 2019: Trước ngày 10 tháng 12 năm 2019.

2. Địa điểm

Hội trường lớn Trung tâm hội nghị tỉnh.

IV- THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Thành phần triệu tập về dự kỳ họp

- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

2. Thành phần mời tham dự kỳ họp

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc;

- Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội ở tỉnh không là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và cử tri có thể được mời tham dự các phiên họp khi bàn về các vấn đề có liên quan, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

- Các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh;

- Các thành phần khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị các kỳ họp;

- Phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Triệu tập, mời và tham mưu tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019;

- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng, cả năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 với Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt công tác tham mưu, phục vụ tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp.

3. Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng, công tác năm 2019 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến nghị của cử tri. Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về về hoạt động của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp thường lệ.

5. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tham gia chuẩn bị các nội dung kỳ họp có liên quan đến lĩnh vực của Ban và những nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công chủ trì.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình liên quan đến lĩnh vực của Ban; báo cáo kết quả thẩm tra với Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng, công tác năm 2019 với Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, họp tổ (trước, sau kỳ họp thường lệ), tổng hợp ý kiến cho kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

- Phân công các đại biểu tham gia vào các hoạt động của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

7. Các cơ quan báo chí, thông tấn

- Có trách nhiệm đưa tin về các phiên họp công khai tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và bảo đảm việc đưa tin chính xác, khách quan theo quy định của pháp luật về báo chí.

8. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tham mưu, giúp việc Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019;

- Tham mưu, giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 bảo đảm thời gian, có chất lượng;

- Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019.

- Tham mưu, giúp việc các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát, thẩm tra;

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp;

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền trước, trong, sau các kỳ họp thường lệ năm 2019./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 18/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 48/NQ-HĐND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407348