• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Tải về Nghị quyết 50/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-ND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HI ĐẤT; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TNH THỪA THIÊN HU
KHÓA VII, KỲ HỌP TH 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn c Ngh định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 9165/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cn thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Thống nhất danh mục 184 công trình, dự án cần thu hồi đất.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác đ thực hiện 127 công trình, dự án.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm).

3. Tiếp tục thực hiện 290 công trình, dự án án cn thu hồi đất và 200 công trình, dự án án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác của các năm 2018 và 2019 theo đúng quy định của Luật Đất đai.

(Chi tiết tại phụ lục 03 và phụ lục 04 đính kèm).

Điều 2. Hủy bỏ 92 công trình, dự án cần thu hồi đất và 82 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác đến nay chưa triển khai thực hiện.

(Chi tiết tại phụ lục 05 đính kèm).

Điều 3. T chức thực hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban C
ông tác đại biểu;
- C
ác Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- Thường vụ T
nh ủy;
- Đoàn đại biểu QH t
nh;
- C
ác s, ban, ngành, đoàn thể cp tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Tp.Huế
- VP: LĐ và các CV;
-
Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 50/NQ-HĐND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442499