• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn

Tải về Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2017/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 22 tháng11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, gồm sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3, 4, Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“ 2. Danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020.

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 6.637,692 tỷ đồng; trong đó: phân bổ chi tiết 5.973,923 tỷ đồng; dự phòng 663,769 tỷ đồng. Cụ thể số phân bổ chi tiết như sau:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.114,67 tỷ đồng.

- Thu từ sử dụng đất: 1.502,138 tỷ đồng.

- Thu từ xổ số kiến thiết: 43,2 tỷ đồng.

- Thu phí bến bãi: 1.313,914 tỷ đồng.

(chi tiết tại biểu số 1, 2,3)

b) Các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư: Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, vay kho bạc 600 tỷ đồng (chi tiết tại biểu số 4,5).

3. Danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ.

a) Vốn ngân sách trung ương: 6.175,963 tỷ đồng; trong đó phân bổ chi tiết 5.558,367 tỷ đồng và dự phòng 10% là 617,596 tỷ đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.064,673 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.286,55 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 778,123 tỷ đồng).

- Chương trình mục tiêu: 1.791,63 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài (ODA): 1.591,526 tỷ đồng.

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: 110,538 tỷ đồng

(chi tiết tại biểu số 6,7,8 )

b) Vốn trái phiếu Chính phủ: 1.310,842 tỷ đồng; trong đó phân bổ chi tiết 1.230,442 tỷ đồng và dự phòng chưa phân bổ là 80,4 tỷ đồng (chi tiết tại biểu số 9,9a)

4. Danh mục các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công-tư (PPP) (chi tiết tại biểu số 10).

Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thực hiện theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND,TAND,THADS tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- C,PVP, CV VP. HĐND tỉnh; VP.UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS kỳ
họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

 

 

- Điều này được điều chỉnh bởi Điều 1 Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương được phê chuẩn tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 6.553,836 tỷ đồng; trong đó: phân bổ chi tiết 6.278,54 tỷ đồng; dự phòng 275,296 tỷ đồng. Cụ thể số phân bổ chi tiết như sau:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.185,255 tỷ đồng.

- Thu từ sử dụng đất: 2.150,78 tỷ đồng.

- Thu từ xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.

- Thu phí bến bãi: 888 tỷ đồng.

2. Nguồn vay tín dụng ưu đãi: 0 tỷ đồng.

3. Nguồn vay kho bạc: 90 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo)

Phương án điều chỉnh giảm 193,1 tỷ đồng so với Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND, cụ thể: bổ sung 13 danh mục dự án mới, tăng 137,4 tỷ đồng; điều chỉnh tăng 26 danh mục dự án, tăng 487,4 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn thu tiền sử dụng đất cho cấp huyện 399,7 tỷ đồng; giao tăng vốn hỗ trợ người có công 12,3 tỷ đồng; điều chỉnh giảm 85 dự án, giảm 1.214,1 tỷ đồng; điều chỉnh giảm dưới 1 tỷ đồng đối với các dự án khác là 15,8 tỷ đồng.

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1, 2 Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 658,262 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 275,296 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 là: 338,339 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn nhưng chưa giao cụ thể trong các năm là 299,506 tỷ đồng (cụ thể: giảm kế hoạch vốn của 15 dự án: 183,936 tỷ đồng; Quỹ phát triển đất: 47,524 tỷ đồng; phần vốn cân đối cho các huyện, thành phố: 37,5 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong khi thu hồi khu đất nhà máy xi măng tại xã Mai Pha: 30,546 tỷ đồng).

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao trong kế hoạch đầu công năm 2019 nhưng bị hụt thu là 13,0 tỷ đồng (cấp vốn Quỹ Phát triển đất 10,0 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng)

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao chi tiết trong năm 2020 nhưng hụt thu (do cấp tỉnh quản lý) là 25,833 tỷ đồng (tại 02 dự án; cấp vốn Quỹ Phát triển đất: 17,874 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu năm 2020 do hụt thu năm 2020: 44,627 tỷ đồng của 11 dự án.

b) Điều hòa 109,49 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2020 từ dự án không có nhu cầu sang dự án quyết toán còn thiếu vốn nhằm thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản không tiếp tục bố trí giai đoạn 2021-2025, sang dự án có nhu cầu vốn lớn, trong đó:

- Điều hòa vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức năm 2020 là 95,339 tỷ đồng;

- Điều hòa vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 14,151 tỷ đồng.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 6.240,023 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.403,724 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất: 1.889,441 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.

- Đầu tư từ thu phí bến bãi các phương tiện vận tải: 892,353 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 1,2, 3 kèm theo).

Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết: số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 ... của HĐND tỉnh. Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên không thay đổi.
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều này được điều chỉnh bởi Điều 1 Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1, 2 Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND
- Nghị quyết này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh ... Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn; ... cụ thể như sau:

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 6.849,305 tỷ đồng, trong đó: Phân bổ chi tiết 6.574,009 tỷ đồng; dự phòng 275,296 tỷ đồng (tăng tổng cộng 295,469 tỷ đồng, trong đó: Nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí định mức tăng 218,469 tỷ đồng, thu từ sử dụng đất tăng 77 tỷ đồng so với Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

Cụ thể số phân bổ chi tiết như sau:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.403,724 tỷ đồng.

- Thu từ sử dụng đất: 2.227,78 tỷ đồng.

- Thu từ xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.

- Thu phí: 888,0 tỷ đồng.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 1, 2, 3 kèm theo).
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nghị quyết này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND
- Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Điều 1, 2 Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 658,262 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 275,296 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 là: 338,339 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn nhưng chưa giao cụ thể trong các năm là 299,506 tỷ đồng (cụ thể: giảm kế hoạch vốn của 15 dự án: 183,936 tỷ đồng; Quỹ phát triển đất: 47,524 tỷ đồng; phần vốn cân đối cho các huyện, thành phố: 37,5 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong khi thu hồi khu đất nhà máy xi măng tại xã Mai Pha: 30,546 tỷ đồng).

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao trong kế hoạch đầu công năm 2019 nhưng bị hụt thu là 13,0 tỷ đồng (cấp vốn Quỹ Phát triển đất 10,0 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng)

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao chi tiết trong năm 2020 nhưng hụt thu (do cấp tỉnh quản lý) là 25,833 tỷ đồng (tại 02 dự án; cấp vốn Quỹ Phát triển đất: 17,874 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu năm 2020 do hụt thu năm 2020: 44,627 tỷ đồng của 11 dự án.

b) Điều hòa 109,49 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2020 từ dự án không có nhu cầu sang dự án quyết toán còn thiếu vốn nhằm thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản không tiếp tục bố trí giai đoạn 2021-2025, sang dự án có nhu cầu vốn lớn, trong đó:

- Điều hòa vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức năm 2020 là 95,339 tỷ đồng;

- Điều hòa vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 14,151 tỷ đồng.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 6.240,023 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.403,724 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất: 1.889,441 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.

- Đầu tư từ thu phí bến bãi các phương tiện vận tải: 892,353 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 1,2, 3 kèm theo).

Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết: số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 ... của HĐND tỉnh. Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên không thay đổi.
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại File này được điều chỉnh bởi Điều 1 Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương được phê chuẩn tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 6.553,836 tỷ đồng; trong đó: phân bổ chi tiết 6.278,54 tỷ đồng; dự phòng 275,296 tỷ đồng. Cụ thể số phân bổ chi tiết như sau:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.185,255 tỷ đồng.

- Thu từ sử dụng đất: 2.150,78 tỷ đồng.

- Thu từ xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.

- Thu phí bến bãi: 888 tỷ đồng.

2. Nguồn vay tín dụng ưu đãi: 0 tỷ đồng.

3. Nguồn vay kho bạc: 90 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo)

Phương án điều chỉnh giảm 193,1 tỷ đồng so với Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND, cụ thể: bổ sung 13 danh mục dự án mới, tăng 137,4 tỷ đồng; điều chỉnh tăng 26 danh mục dự án, tăng 487,4 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn thu tiền sử dụng đất cho cấp huyện 399,7 tỷ đồng; giao tăng vốn hỗ trợ người có công 12,3 tỷ đồng; điều chỉnh giảm 85 dự án, giảm 1.214,1 tỷ đồng; điều chỉnh giảm dưới 1 tỷ đồng đối với các dự án khác là 15,8 tỷ đồng.

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Điều 1, 2 Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND
Một số nội dung tại File này được điều chỉnh bởi Điều 1 Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 11/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375577