• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 56/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/NQ-ND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh khóa XI)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Để chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 như sau:

A. KỲ HỌP THỨ 8

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: Trước ngày 20/7/2019

II. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.6. Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.

1.7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

2.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.2. Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh và Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh

4.1. Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

4.2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

4.3. Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019.

4.4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

4.5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

4.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

4.7. Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

4.8. Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.9. Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.10. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

4.11. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4.12. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020.

4.13. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10/4/2012 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020.

4.14. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

4.15. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi phụ lục 02 khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định các mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước.

4.16. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

5. Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh.

6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

8. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

10. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội.

B. KỲ HỌP THỨ 9

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: Trước ngày 10/12/2019

II. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Báo cáo tình hình công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019.

1.6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

1.7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.

1.8. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

2. Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

3.1. Báo cáo công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2. Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh và Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh

4.1. Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020.

4.2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4.3. Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

4.4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4.5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4.7. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

4.8. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.9. Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

4.10. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

4.11. Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2020 - 2022).

4.12. Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019.

4.13. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

4.14. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

4.15. Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.16. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

4.17. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

4.18. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018.

4.19. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

4.20. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4.21. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

4.22. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4.23. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.

4.24. Tờ trình dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020.

4.25. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum

5. Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

8. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

10. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Các cơ quan được xác định tại Kế hoạch này có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo, đúng thời gian và bảo đảm chất lượng các văn bản trình kỳ họp. Đối với các Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng luật định.

Quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 56/NQ-HĐND

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407157