• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

 

Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019 và 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết s: 564/2018/UBTVQH14

Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ CÁC NĂM 2018, 2019, 2020 VÀ XỬ LÝ KINH PHÍ ĐÃ TẠM ỨNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của y ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế qun lý tài chính và biên chế đi với Tng cục Thuế, Tng cục Hi quan giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Ttrình số 249/TTr-CP ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ và Báo cáo thm tra số 1096/BC-UBTCNS14 ngày 07 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc xử lý đi với skinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng đthực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

1. Ngân sách nhà nước không giao dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019 và 2020. S tin 5.323,362 triệu đồng đã giao b sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 đthực hiện chính sách tinh giản, biên chế năm 2018 của Tng cục thuế thu hồi lại cho ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí tinh giản biên chế của Tng cục thuế các năm 2018, 2019 và 2020 được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tối đa 65% trong tỷ lệ 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quc hội.

Điều 2

Cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao năm 2017 để thanh toán, quyết toán số tiền 51.482.124.953 đồng đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước và đưa vào quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

Điều 3

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Điều 1. Cơ chế quản lý tài chính, biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020:

1. Phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm của Tổng cục Hải quan theo mức ổn định là 2,1% và Tổng cục Thuế là 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao hàng năm (không bao gồm: thu tại xã, thu xổ số kiến thiết, thu từ việc bán cổ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, thu khác của ngân sách). Trong đó, tỷ lệ phân bổ cho chi đầu tư xây dựng tối thiểu là 10%, chi mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25% và chi hoạt động thường xuyên tối đa 65%.

Ngoài mức phân bổ trên, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chương trình của Nhà nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác của Chính phủ ngoài nhiệm vụ thường xuyên, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; nguồn phí, lệ phí được phép để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí; nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 564/2018/UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 21/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2018   Số công báo: Từ số 929 đến số 930
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14

384

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394579