• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng xét xử phiên tòa của Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ nguồn ngân sách địa phương

Tải về Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2017/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG XÉT XỬ PHIÊN TÒA CỦA HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMT- TQVN ngày 05/12/2005 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân;

Xét Tờ trình số 4440/TTr-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 28/6/2017 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng xét xử phiên tòa của Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện.

2. Mức chi bồi dưỡng: 200.000đ/ngày/người.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh cấp cho Tòa án nhân dân tỉnh để thực hiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 07/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361869