• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Nghị quyết 69/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét nội dung Tờ trình số 399/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, gồm một số nội dung chủ yếu sau:

Điều 1. Kỳ họp giữa năm 2018

1. Thời gian: Dự kiến diễn ra 3 ngày, trong khoảng từ ngày 10-15/7/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các nội dung trình kỳ họp:

a. Các nội dung thường kỳ:

- Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả các cuộc giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp;

- Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo của: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) 6 tháng cuối năm 2018.

b) Các nội dung dự kiến trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết chuyên đề:

- Nghị quyết về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ, một số nội dung các công nghệ chuyên ngành thông minh, kỹ thuật mới trên địa bàn;

- Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp thực hiện Đề án khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung 6 tháng cuối năm 2018;

- Nghị quyết thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang;

- Nghị quyết về quy hoạch hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025;

- Nghị quyết về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Kỳ họp cuối năm 2018

1 Thời gian: Dự kiến diễn ra 3 ngày, trong khoảng từ ngày 05-10/12/2018.

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các nội dung trình kỳ họp:

a. Các nội dung thường kỳ:

- Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019;

- Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư phát triển năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019;

- Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

- Báo cáo tình hình thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018; kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019;

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp cuối năm 2018;

- Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018;

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả các cuộc giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối năm;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp;

- Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 2018;

- Báo cáo của: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự về kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019;

- Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019;

- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.

b) Các nội dung dự kiến trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết chuyên đề:

- Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định;

- Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII;

- Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về bổ sung, sửa đổi một số chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

- Nghị quyết về danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019;

- Nghị quyết về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 69/NQ-HĐND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375545