• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tải về Nghị quyết 71/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 30/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các nội dung sau:

1. Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây:

- Báo cáo công tác 06 tháng năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo 06 tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế - xã hội; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017;

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo sau đây:

- Báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo về kinh tế - xã hội; báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018;

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo điều hòa, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; tổng hợp, theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị giám sát của hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

- Thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng, triển khai các chương trình giám sát năm 2018 thuộc thẩm quyền; phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức giám sát và báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chương trình giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/7/2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 07/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 71/NQ-HĐND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361867