• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND về quy định chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Tải về Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2017/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Báo cáo thẩm tra của các Ban văn hóa - xã hội và Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án một số chính sách phát triển du lịch 2013-2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, website Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, các hoạt động quản lý, xúc tiến quảng bá, đào tạo về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách phát triển du lịch theo Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ, thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương hoặc nguồn địa phương.

2. Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ điều kiện.

Điều 4. Điều kiện chung được hưởng chính sách

Có hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và được cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Có chương trình, kế hoạch, thiết kế, dự toán và các hồ sơ liên quan theo quy định và được cấp thẩm quyền xác nhận.

Điều 5. Kinh phí thực hiện, cơ chế hỗ trợ

1. Kinh phí thực hiện

a) Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối, bố trí ngân sách của tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện các chính sách.

b) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương cân đối về địa phương.

c) Huy động nguồn lực thông qua lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn.

c) Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ chế hỗ trợ

Đối với các chính sách về khuyến khích đầu tư và hỗ trợ phát triển sản phẩm phục vụ khách du lịch: Tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn để thực hiện. Sau khi hoàn thành và được cấp thẩm quyền xác nhận, căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán và khối lượng thực tế nghiệm thu, hồ sơ quyết toán, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí (hậu kiểm).

Đối với các chính sách xúc tiến quảng bá; hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các hỗ trợ khác: Sau khi các tổ chức, cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch, thiết kế, dự toán và các hồ sơ liên quan theo quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Chương II

CÁC CHÍNH SÁCH CỤ THỂ

Điều 6. Chính sách về khuyến khích đầu tư

1. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, nhất là các tập đoàn lớn, nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; ưu tiên về lựa chọn vị trí, diện tích đất, hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án như kết nối giao thông, cấp điện, cấp thoát nước... HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án, tùy thuộc vào vị trí, quy mô, loại hình dự án, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh.

2. Hỗ trợ xây dựng nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

a) Điều kiện áp dụng:

Nhà hàng được cơ quan có thẩm quyền cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2018 trở đi, đáp ứng điều kiện có quy mô diện tích sàn từ 500m2 trở lên tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh và 300m2 trở lên tại các địa bàn khác trong tỉnh (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên và công trình phụ trợ).

b) Mức hỗ trợ: Tối đa 300.000đ/m2 sàn xây dựng và không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Mỗi nhà hàng chỉ xem xét hỗ trợ 01 lần.

3. Chính sách hỗ trợ lãi suất

a) Điều kiện áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân có các dự án hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch và các công ty lữ hành (có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa) mua sắm tài sản ô tô vận chuyển khách du lịch từ 16 chỗ trở lên và tàu, thuyền (đáp ứng các điều kiện) vận chuyển khách du lịch.

b) Mức hỗ trợ: 4%/năm lãi vay tính trên số tiền tổng mức vay đầu tư dự án trong 24 tháng cho các khoản vay mới ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam. Mỗi tổ chức/cá nhân được hỗ trợ vay 01 lần.

4. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ du lịch

a) Điều kiện áp dụng:

Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh đạt chuẩn theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, bến thuyền du lịch, được cấp thẩm quyền công nhận.

b) Mức hỗ trợ: Một lần cho một nhà vệ sinh, tối đa 70% nhưng không quá 01 tỷ đồng/1 nhà vệ sinh.

5. Hỗ trợ phát triển mô hình nhà lưu trú tại gia (homestay).

a) Điều kiện áp dụng:

Các hộ gia đình kinh doanh mô hình nhà lưu trú tại gia đạt chuẩn theo quy định (homestay) tại các khu, điểm du lịch cộng đồng và trải nghiệm nông thôn mới đã được quy hoạch và công nhận. Mỗi mô hình homestay hỗ trợ 01 lần.

b) Mức hỗ trợ: 50% chi phí nhưng không quá 50 triệu đồng/hộ để mua sắm hoặc nâng cấp các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu lưu trú tối thiểu của khách du lịch (gồm: công trình vệ sinh đạt chuẩn, chăn, ga, gối, đệm, tivi, bàn, ghế, tủ, giường, thiết bị điều hòa, nóng lạnh...).

c) Tổng số hỗ trợ 30 nhà tại 2-3 khu du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

6. Hỗ trợ mở văn phòng đại diện du lịch

a) Điều kiện áp dụng:

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có giấy phép kinh doanh lữ hành mở văn phòng đại diện du lịch tại các địa phương như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào và Thái Lan.

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Hà Tĩnh.

b) Mức hỗ trợ: Tổng mức hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/01 văn phòng đặt tại các thành phố lớn (mỗi năm hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng); đặt tại Hà Tĩnh được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/01 văn phòng hoặc chi nhánh. Điều kiện để được hỗ trợ là phải đưa tối thiểu 500 khách du lịch trở lên/năm đến lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (phải có hồ sơ tiếp nhận khách đến lưu trú của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 31 của Luật cư trú).

Điều 7. Chính sách hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

1. Tổ chức, tham gia 02 - 03 cuộc/năm sự kiện xúc tiến, quảng bá trong nước và 01 - 02 cuộc/năm sự kiện xúc tiến, quảng bá quốc tế để thu hút nhà đầu tư, khách du lịch đến Hà Tĩnh.

2. Khai trương mùa du lịch; Tổ chức các hội thảo, hội nghị về xúc tiến, quảng bá du lịch; tham gia hội chợ, hội nghị du lịch trong nước và quốc tế; đón các đoàn Famtrip trong và ngoài nước.

3. Xây dựng (kể cả thay thế, bảo trì) một số biển quảng cáo du lịch lớn để giới thiệu sản phẩm, tour, tuyến du lịch tại các nút giao thông, cửa khẩu quốc tế, khu vực trung tâm; duy trì, nâng cấp website: dulichhatinh.com.vn.

4. Xuất bản và phát hành ấn phẩm (gồm cả phim, đĩa ca nhạc,...), xây dựng các chuyên trang, chuyên mục truyền hình, báo chí để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hà Tĩnh.

Điều 8. Chính sách về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1. Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở thực hành nghề du lịch theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định tại Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du.

2. Hỗ trợ 100% kinh phí (theo chế độ quy định) tập huấn để nâng cao kiến thức, nhận thức cho các hướng dẫn viên du lịch tại điểm thuộc các khu, tuyến, điểm du lịch, cho cộng đồng dân cư (các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, đội ngũ lái xe ôm, taxi, bán hàng và dân cư) tại các khu, điểm du lịch được cấp có thẩm quyền công nhận; tổ chức tập huấn và mời các chuyên gia marketing ứng dụng thương mại điện tử; tổ chức các hội thi cấp tỉnh: Hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn, buồng, bar, bàn, hội thi nấu ăn, liên hoan ẩm thực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

3. Hỗ trợ trực tiếp tối đa 70% học phí cho đối tượng là con em Hà Tĩnh theo học các khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng nghề du lịch tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh sau khi có chứng chỉ nghề (đủ điều kiện được nhận vào làm việc và có cam kết làm việc tối thiểu 05 năm tại các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh); các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giám đốc các doanh nghiệp du lịch và cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền cử đi tham gia các hội thi du lịch trong khu vực, quốc gia và quốc tế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền chính sách đến mọi tổ chức, cá nhân có liên quan biết và triển khai thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và hướng dẫn cụ thể các chính sách để triển khai thực hiện, đảm bảo thực thi có hiệu quả, phát triển du lịch bền vững./.

 

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
...
5. Điều chỉnh nội dung tại điểm a ... khoản 2 Điều 6 của Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo ban hành kèm Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“a) Điều kiện áp dụng: Hỗ trợ xây dựng nhà hàng (kinh doanh độc lập với cơ sở lưu trú) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đáp ứng điều kiện có quy mô diện tích sàn từ 300m2 trở lên (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên);

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
...
5. Điều chỉnh nội dung tại điểm ... b khoản 2 Điều 6 của Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo ban hành kèm Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
...
b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần, với mức 300.000đ/m2 sàn xây dựng và không quá 300 triệu đồng/cơ sở.”

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 81/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374609