• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2013 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Nghị quyết 81/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2014 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP , ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP , ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND, ngày 08 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 25 biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 cho Sở Y tế để tăng biên chế giáo viên cơ hữu trường Trung cấp Y tế, đảm bảo đủ điều kiện xin thành lập Trường cao đẳng Y tế Phú Yên.

Điều 2. Thông qua kế hoạch đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung 112 biên chế công chức năm 2014 cho tỉnh Phú Yên để bố trí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh do thành lập mới các tổ chức bên trong hoặc giao tăng thêm chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 03 biên chế.

2. Văn phòng UBND tỉnh: 02 biên chế.

3. Sở Nội vụ: 05 biên chế.

4. Sở Tài chính: 03 biên chế.

5. Sở Xây dựng: 05 biên chế.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 biên chế.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 biên chế.

8. Sở Giao thông vận tải: 08 biên chế.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 13 biên chế.

10. Sở Y tế: 07 biên chế.

11. Sở Tư pháp: 03 biên chế.

12. Sở Công Thương: 10 biên chế.

13. Thanh tra tỉnh: 03 biên chế.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 45 biên chế (mỗi địa phương 05 biên chế để bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 03 biên chế, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ 01 biên chế, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Thông tin truyền thông 01 biên chế).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 81/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 81/NQ-HĐND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204026