• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2013 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Tải về Nghị quyết 82/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 09

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 , ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI;

Sau khi xem xét Tờ trình số 09/TTr-TT.HĐND ngày 02/11/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết sau đây:

1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014.

2. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015.

3. Nghị quyết về phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013.

4. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2015, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015.

5. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2014.

6. Nghị quyết về phân bổ biên chế hành chính năm 2014 và phân bổ tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2014.

7. Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông trung học và Trung tâm giáo dục thường xuyên, năm học 2014 - 2015.

8. Nghị quyết về nguyên tắc, cơ chế, mức hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết về quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

10. Nghị quyết về quy định mức thu phí chợ; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí đò, phà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

11. Nghị quyết về thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

12. Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường.

13. Nghị quyết về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

14. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

15. Nghi quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao các cơ quan soạn thảo và trình dự thảo nghị quyết có kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo các dự thảo nghị quyết có chất lượng và đúng thời gian quy định.

2. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp trong năm, theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09, thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Phạm Văn Lực
Ngày ban hành: 05/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 82/NQ-HĐND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235222