• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 281/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.300.854.529.325 đồng (Năm ngàn ba trăm tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.673.526.508.417 đồng (Mười một ngàn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm lẻ tám ngàn, bốn trăm mười bảy đồng).

3. Tổng thu ngân sách địa phương được sử dụng 12.078.806.926.993 đồng, bao gồm: Ngân sách địa phương được điều tiết từ nguồn thu năm 2013 là 3.579.958.938.929 đồng; Trung ương bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho địa phương là 4.388.807.651.541 đồng; thu kết dư năm trước là 522.685.042.418 đồng; thu chuyển nguồn 1.932.722.871.837 đồng; thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương 145.000.000.000 đồng; thu viện trợ không hoàn lại 3.774.335.170 đồng; các khoản thu quản lý qua ngân sách 1.505.858.087.098 đồng.

4. Cân đối tổng quyết toán số dư niên độ năm ngân sách 2013: 405.280.418.576 đồng, trong đó:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 109.859.281.974 đồng;

b) Ngân sách cấp huyện: 223.322.043.296 đồng;

c) Ngân sách cấp xã: 72.099.093.306 đồng.

(kèm theo Báo cáo quyết toán năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 gửi về Bộ Tài chính theo quy trình của Luật Ngân sách nhà nước. Sau khi được Bộ Tài chính thông báo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013, thực hiện Điều 63 Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 04/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261923