• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 4)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ vsửa đi, bsung một squy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định s46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư s342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Nghị định s163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đi với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức slượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Xét Tờ trình s4054/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán ngân sách cấp dưới năm 2020; Tờ trình s4520/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức chi thuê khoán hợp đồng nấu ăn đối với bậc học mầm non tại Tờ trình s 4054/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra số 135/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020 như sau:

1. Đối với khối quản lý hành chính, khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh và khối huyện, thị xã, thành phố:

 

Đnh mức chi
(triệu đồng/biên chế/năm)

Khối Tỉnh

 

- Khối Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước

26

Khối huyện, thị xã, thành phố

 

- Khối Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước

26

Riêng huyện Phú Quý

30

2. Đối với kinh phí hoạt động HĐND khối huyện, thị xã, thành phố:

 

Đnh mức chi

Thành phố Phan Thiết

1.210 triệu đồng/năm

Thị xã La Gi

1.180 triệu đồng/năm

Các huyện còn lại

1.160 triệu đồng/năm

3. Định mức chi đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế khối tỉnh và khối huyện, thị xã, thành phố:

a) Sự nghiệp giáo dục:

- Đối với bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện trực thuộc huyện, thị xã, thành phố:

Đa bàn

Định mức (triệu đng/trường/năm)

Mầm non

Tiểu hc

Trung học cơ sở

DTNT

Loi 1

Loi 2

Loi 1

Loi 2

Loi 1

Loi 2

Phan Thiết

95

90

165

160

235

230

 

Tuy Phong

95

90

165

160

235

230

 

Bắc Bình

95

90

165

160

235

230

280

Hàm Thuận Bắc

95

90

165

160

235

230

280

Hàm Thuận Nam

95

90

165

160

235

230

280

Hàm Tân

95

90

165

160

235

230

 

La Gi

95

90

165

160

235

230

 

Tánh Linh

95

90

165

160

235

230

280

Đức Linh

95

90

165

160

235

230

 

Phú Quý

172

170

315

310

455

450

 

* Ghi chú:

- Loại 1:

+ Bậc Mầm non: Trường ở trung du, đồng bằng, thành phố có 9 nhóm, lớp trở lên hoặc trường ở miền núi, vùng sâu, hải đảo có 6 nhóm, lớp trở lên.

+ Bậc Tiểu học: Trường ở trung du, đồng bằng, thành phố có từ 28 lớp trở lên hoặc trường ở miền núi, vùng sâu, hải đảo có từ 19 lớp trở lên.

+ Bậc Trung học cơ sở: Trường ở trung du, đồng bằng, thành phố có từ 28 lớp trở lên hoặc trường ở miền núi, vùng sâu, hải đảo có từ 19 lớp trở lên.

- Loại 2:

+ Bậc Mầm non: Trường ở trung du, đồng bằng, thành phdưới 9 nhóm, lớp hoặc trường ở miền núi, vùng sâu, hải đảo dưới 6 nhóm, lớp.

+ Bậc Tiểu học: Trường ở trung du, đồng bằng, thành phố từ 27 lớp trở xuống hoặc trường ở miền núi, vùng sâu, hải đảo có từ 18 lớp trở xuống.

+ Bậc Trung học cơ sở: Trường ở trung du, đồng bằng, thành phố từ 27 lớp trở xuống hoặc trường ở miền núi, vùng sâu, hải đảo có từ 18 lớp trở xuống.

Đối vi các Trường có sắp xếp lại và thành lập trường mới có nhiều cấp học:

+ Trường hp sắp xếp, sáp nhập 2 hoặc nhiều trường cùng cấp học thì trường (tại điểm chính) tính 100% định mức, các trường còn lại (trước sáp nhập) tính bằng 95% định mức.

+ Trường hp sắp xếp, sáp nhập khác cấp học: Trường có cấp học cao nhất tính 100% định mức, các trường có cấp học thấp hơn (trước sáp nhập) tính bằng 95% định mức của cấp đó.

Mức chi cho hợp đồng thuê khoán nấu ăn đối với bậc học mầm non tính theo vùng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ như sau: Vùng II là 46,62 triệu đồng/người/năm học; Vùng III là 40,79 triệu đồng/người/năm học; Vùng IV là 36,51 triệu đồng/người/năm học. V slượng hp đồng thuê khoán nấu ăn, UBND tỉnh phê duyệt số lượng người theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Định mức phân bổ nêu trên là cơ sở để phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục cho các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao dự toán cho các trường, trong đó có lưu ý trường có nhiều điểm trường, trường ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn.

- Đối với bậc học Trung học phổ thông và Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Định mức chi hoạt động trên lp: 13 triệu đồng/lớp.

+ Kinh phí hỗ trợ đối với các trường có số lớp ít: Các trường có số lp dưới 10 lp, tính cộng thêm 5 triệu đồng/lớp/năm; trường có số lp từ 10 đến 20 lp, tính cộng thêm 4 triệu đồng/lớp/năm; trường có số lp từ 21 đến 30 lớp, tính cộng thêm 3 triệu đồng/lớp/năm; trường có số lớp từ 31 đến 40 lp, tính cộng thêm 2 triệu đồng/lớp/năm; các trường có số lớp trên 40 lp, không cộng thêm.

+ Kinh phí hỗ trợ đối với những trường cách xa đơn vị chủ quản: Các trường có khoảng cách từ trường đến Sở Giáo dục và Đào tạo từ 80 km trở lên, bố trí thêm 175 triệu đồng/trường/năm; các trường có khoảng cách từ trường đến Sở Giáo dục và Đào tạo từ 60 đến dưới 80 km, bố trí thêm 150 triệu đồng/trường/năm; các trường có khoảng cách từ trường đến Sở Giáo dục và Đào tạo từ 40 đến dưới 60 km, bố trí thêm 120 triệu đồng/trường/năm; các trường có khoảng cách từ trường đến Sở Giáo dục và Đào tạo trên 20 đến dưới 40 km, bố trí thêm 70 triệu đồng/trường/năm.

+ Kinh phí hỗ trợ đối với những trường cách xa trung tâm huyện lỵ: khoảng cách từ trường đến Trung tâm huyện, ltrên 20 km được bố trí thêm 30 triệu đồng/trường/năm; khoảng cách từ trường đến Trung tâm huyện, lỵ từ 15 đến dưới 20 km được bố trí thêm 20 triệu đồng/trường/năm; khoảng cách từ trường đến Trung tâm huyện, lỵ từ 10 đến dưới 15 km được bố trí thêm 4 triệu đồng/trường/năm.

+ Kinh phí hỗ trợ đối với các trường thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, cộng thêm các khoản đặc thù của Trường chuyên biệt là 500 triệu đồng; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cộng thêm khoản chi đặc thù của Trường là 100 triệu đồng.

+ Kinh phí hỗ trợ đối với Trường thuộc vùng hải đảo: Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền (huyện Phú Quý), bố trí thêm 300 triệu đồng bù chi phí đắt đỏ, công tác phí và các hoạt động khác của trường.

b) Sự nghiệp đào tạo:

Đơn vị: triệu đồng

Đơn vị

Đnh mức/hc sinh/năm

Đnh mức/biên chế/năm

1. Trường Cao Đẳng cộng đồng

 

 

- Hệ Cao đẳng khối kỹ thuật, du lịch

2,6

 

- Hệ Cao đẳng nghề

3,4

 

- Hệ Cao đẳng sư phạm

2,6

 

- Hệ Cao đẳng ngành học khác

2,6

 

- Hệ Trung cấp ngành học khác

2,4

 

- Hệ Trung cấp khối kỹ thuật, du lịch

2,4

 

2. Trường Cao đẳng Y tế

 

 

+ Hệ Cao đẳng

3,6

 

+ Hệ Trung cấp

3,2

 

3. Trường Cao đẳng nghề

 

 

- Hệ Cao đẳng

3,4

 

- Hệ Trung cấp

3,2

 

4. Trường Chính trị tỉnh

 

25,5

5. Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Riêng Phú Quý

 

18,5

20

6. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

 

18,5

c) Sự nghiệp y tế:

- Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh là 19 triệu đồng/biên chế/năm; Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố: khối dự phòng là 17,5 triệu đồng/biên chế/năm, khối khám chữa bệnh là 19 triệu đồng/biên chế/năm; Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố là 17,5 triệu đồng/biên chế/năm, riêng Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Quý là 22,5 triệu đồng/biên chế/năm; Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý là 25,5 triệu đồng/biên chế/năm.

- Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 của y tế xã, phường, thị trấn là 10,5 triệu đồng/biên chế/năm, riêng y tế xã của huyện Phú Quý là 20,5 triệu đồng/biên chế/năm.

4. Đi với các sự nghiệp khác của khối tỉnh và khối huyện, thị xã, thành ph:

 

Định mức chi
(triệu đồng/biên chế/năm)

- Khối tỉnh

19

- Khối huyện, thị xã, thành phố

19

+ Riêng huyện Phú Quý

20,5

5. Đối với khối xã, phường, thị trấn:

a) Đối với chức danh chuyên trách, công chức (Chỉ tính kinh phí hoạt động):

 

Định mức chi
(triệu đồng/người/năm)

- Xã loại 1

16,5

- Xã loại 2

16,5

- Xã loại 3

16

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách (Bao gồm phụ cấp và kinh phí hoạt động):

Chức danh

Đnh mức chi
(triệu đng/người/năm)

1. Khối xã, phường, thị trấn

 

- Khối Đảng

 

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Trưởng ban tổ chức Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo (hoặc Phó trưởng ban Thường trực hay Ủy viên Thường trực Ban Tuyên giáo - Dân vận) và cán bộ văn phòng Đảng ủy xã

32,2

- Khối đoàn thể

 

+ Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

32,2

+ Phó các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

26,3

+ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, người cao tuổi

32,2

- Khối hành chính nhà nưc

 

+ Không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

24,8

- Các chức danh không chuyên trách khác

 

+ Phó trưởng công an, phó chỉ huy trưởng quân sự

32,2

+ Công an viên thường trực

24,8

2. Khối thôn, khu phố

 

+ Bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận

27,8

+ Bí thư chi bộ khu phố

19,7

+ Trưởng thôn, khu phố

19,7

+ Trưởng ban công tác mặt trận khu phố

19,7

+ Công an viên ở thôn

16,3

Khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mới đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết đó.

c) Đối với chi hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn:

Định mức phân bổ chi hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn là 420 triệu đồng/xã/năm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của từng xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể mức phân bổ để đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

6. Đối với hp đồng một số loại công việc tại các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, định mức chi được tính bằng một nửa (1/2) định mức phân bổ dự toán chi ngân sách của biên chế tương ứng.

Điều 2. Định mức phân bổ chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới là mức chi bình quân làm cơ sở cho việc lập dự toán, phân bổ dự toán giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp bất thường (lần 4) thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các ban HĐND tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể t
nh;
- Các Văn phòng: HĐND t
nh, UBND tnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT. (TH.09) Tấn Duy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433794