• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An bầu

Tải về Nghị quyết 84/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ, An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu một cách trung thực, khách quan, đảm bảo quy trình thủ tục theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Trần Hồng Châu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 74 phiếu (chiếm 88,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 6,0% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,2% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 54,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 34,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,0% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông  Võ Viết Thanh, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu (chiếm 78,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 16,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Nguyễn Hữu Lậm, Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 67,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,4% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Moong Văn Hợi, Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 35,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 45 phiếu (chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,0% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 61,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 30,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,4% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 52,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 35,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 7,1% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 17,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,4% tổng số đại biểu HĐND);

9. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 57,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 30,9% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 7,1% tổng số đại biểu HĐND);

10. Ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 52,4% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 38,1% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,8% tổng số đại biểu HĐND);

11. Bà Cao Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51phiếu (chiếm 60,7% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 26,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 7,1% tổng số đại biểu HĐND);

12. Ông Nguyễn Sỹ Hội, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 76,2% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 17,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,2% tổng số đại biểu HĐND);

13. Ông Nguyễn Xuân Lâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 54,8% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu (chiếm 39,3% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,2% tổng số đại biểu HĐND);

14. Ông Nguyễn Quang Trạch, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu (chiếm 40,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,8% tổng số đại biểu HĐND);

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa XVI, nhiệm 2011 - 2016 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 17/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 84/NQ-HĐND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207663