• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi

 

Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình s 2260/TTr-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi thuộc độ tuổi được hưởng chế độ chúc thọ, mừng thọ theo quy định tại Nghị quyết này.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 2. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ

1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi mức quà tặng gồm 5 mét vải lụa (tr giá 600.000 đồng) và tiền mặt 1.500.000 đồng/người.

2. Người cao tuổi thọ 95 tuổi mức quà tặng trị giá 400.000 đồng/người và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi mức quà tặng trị giá 300.000 đồng/người và tiền mặt 1.000.000 đồng/người.

4. Người cao tuổi thọ 85 tuổi mức tặng tiền mặt 800.000 đồng/người.

5. Người cao tuổi thọ 80 tuổi mức tặng tiền mặt 600.000 đồng/người.

6. Người cao tuổi thọ 75 tuổi mức tặng tiền mặt 400.000 đồng/người.

7. Người cao tuổi thọ 70 tuổi mức tặng tiền mặt 300.000 đồng/người.

Riêng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi mức tặng tiền mặt 1.500.000 đồng/người/lần/năm.

Các nội dung khác có liên quan đến người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn theo phân cấp ngân sách và theo quy định hiện hành.

- Nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chc, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn
ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở:
TP, TC, Cục Thng kê tnh;
- Hội người Cao tuổi tỉnh;

- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
-
Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- Website Chính ph
;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 12/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421584