• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2014 phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Tải về Nghị quyết 89/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CƠ CẤU CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện Công văn số 2736/BNV-TCBC ngày 21/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc phê chuẩn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh đề nghị phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 430/BC-HĐND ngày 15/9/2014 của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La gồm 19 cơ quan.

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La được tổ chức thống nhất theo quy định của Chính phủ, gồm 17 cơ quan:

1.1- Sở Nội vụ;

1.2- Sở Tư pháp;

1.3- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

1.4- Sở Tài chính;

1.5- Sở Công thương;

1.6- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

1.7- Sở Giao thông vận tải;

1.8- Sở Xây dựng;

1.9- Sở Tài nguyên và Môi trường;

1.10- Sở Thông tin và Truyền thông;

1.11- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

1.12- Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch;

1.13- Sở Khoa học và Công nghệ;

1.14- Sở Giáo dục và Đào tạo;

1.15- Sở Y tế;

1.16- Thanh tra tỉnh;

1.17- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La được tổ chức theo đặc thù tại tỉnh Sơn La, gồm 02 cơ quan:

2.1- Sở Ngoại vụ;

2.2- Ban Dân tộc.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII thông qua; thay thế Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1- Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

2- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ tư thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Bộ tư pháp; Bộ Nội vụ;
- Văn phòng: QH,CP,CTN;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Chi cục lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 89/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 17/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 89/NQ-HĐND

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251871