• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 9/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2020

Tải về Nghị quyết 9/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH NĂM 2020

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 67 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Tờ trình số 12/TTr-VP ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và ý kiến tham gia của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 như sau:

1. Giám sát tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình đối với thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức hữu quan đối với những vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm và theo đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát định kỳ:

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề:

Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND. Về thời gian thực hiện: Trong 6 tháng cuối năm 2020.

Điều 2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Phòng thuộc Văn phòng;
- Chuyên viên Phòng CTHĐ;
- Lưu: VT, CTHĐ.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kring Ba

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Kring Ba
Ngày ban hành: 25/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 9/NQ-HĐND

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443147