• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND15 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015

Tải về Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND15
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định việc chuyển mục đích sử dụng 466,14 ha đất trồng lúa và 1,0 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa và dưới 20 ha đất rừng phòng hộ và thực hiện một phần quy hoạch 06 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết; cụ thể:

a) Thực hiện một phần quy hoạch 06 cụm công nghiệp, sử dụng 30,0 ha đất trồng lúa.

b) 63 dự án sản xuất kinh doanh, diện tích 87,52 ha đất, sử dụng 79,89 ha đất trồng lúa.

c) 283 dự án gồm: phát triển hạ tầng, công trình công cộng, trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, diện tích 223,89 ha đất, sử dụng 185,05 ha đất trồng lúa và 1,0 ha đất rừng phòng hộ.

d) 03 công trình tôn giáo, diện tích 1,33 ha đất, sử dụng 1,01 ha đất trồng lúa.

đ) 41 điểm dân cư nông thôn, diện tích 49,62 ha đất, sử dụng 39,76ha đất trồng lúa.

g) 03 dự án khu dân cư, khu đô thị, diện tích 13,14ha đất, sử dụng 11,36 ha đất trồng lúa.

h) 46 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung, diện tích 119,48 ha đất, sử dụng 119,07 ha đất trồng lúa.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Đối với các dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà nhà đầu tư đăng ký đầu tư, được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phát sinh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, giao cho Ban kinh tế và ngân sách thẩm tra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án, công trình. UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, bổ sung danh mục dự án, công trình và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo đúng quy định pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 


TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRONG NĂM 2015

(Kèm theo Nghi quyết Số: 90 /2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư dự án

Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn)

Diện tích

 

Ghi chú

Tổng diện tích (m2)

 Diện tích đất trồng lúa
(m2)

DT đất rừng phòng hộ

 

TOÀN TỈNH

 

 

5.249.925

4.661.400

10.000

 

A

HUYỆN BÌNH GIANG

 

 

302.352

263.569

 

 

I

Dự án cụm công nghiệp

 

50.000

50.000

 

 

1

Cụm công nghiệp Nhân Quyền

 

Nhân Quyền

50.000

50.000

 

Thực quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt

II

Dự án sản xuất kinh doanh

 

80.400

80.400

 

 

1

Xây dựng tổ quản lý và sửa chữa lưới điện

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Long Xuyên

200

200

 

UBND tỉnh đã có thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

2

Xây dựng Nhà máy sản xuất thép

Công ty Cổ phần kết cấu thép Atad

Nhân Quyền

60.000

60.000

 

Thông báo số 142/TB-VP ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh; Công văn số 209/VP-KHTH ngày 28/10/2014 của Văn phòng UBND tỉnh; Báo cáo 117/BC-KHĐT-TĐĐTTN ngày 12/8/2014 của Sở KHĐT

3

Xây dựng Nhà máy sản xuất tủ điện, tay xách chân đế bình ga

Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu

Nhân Quyền

20.000

20.000

 

UBND tỉnh đã cấp GCNĐT số 04121000528 ngày 07/4/2011

4

Xây dựng tổ quản lý và sửa chữa lưới điện

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Thúc Kháng

200

200

 

UBND tỉnh đã có thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

III

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

125.959

92.915

 

 

1

Công trình điện (gồm 9 công trình tại xã Bình Xuyên: 90m2, Thái Học: 95m2, Tân Việt: 80m2, Thúc Kháng:130m2, Thái Hòa: 125m2, TT Kẻ Sặt: 40m2, Tráng Liệt:50m2, Bình Minh: 10m2)

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Bình Xuyên: , Thái Học, Tân Việt, Thúc Kháng, Thái Hòa, TT Kẻ Sặt: Tráng Liệt:, Bình Minh.

620

620

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

2

Xây dựng đường điện (02 công trình, dây 35kV mạch kép từ TBA 110kV Phúc Điền đi 373 E8.14: 500m2, Xây dựng mới và cải tạo đường dây 22kV, 35kV cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN Phúc Điền: 3000m2)

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

 Bình Giang

3.500

3500,0

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duỵêt

3

Mở rộng NTND thôn Phương Độ

 

Xã Hưng Thịnh

500

500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

4

Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (XD cầu)

 

 

119.729

86685,0

 

Dự án đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt

5

Sân vận động trung tâm xã
(Trong chương trình nông thôn mới 2011-2015)

 

Xã Bình Xuyên

1.200,0

1200,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

6

XD NTND khu Quán Gỏi

 

Xã Hưng Thịnh

410

410

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

IV

Công trình tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

3.600

3.600

 

 

1

Mở rộng chùa Cậy

 

Xã Long Xuyên

3.600

3.600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

V

Dự án điểm dân cư nông thôn

 

 

42.393

36.654

 

 

1

Khu dân cư mới khu Cánh Khăm thôn Cậy

 

Xã Long Xuyên

42.393

36.654

 

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

B

HUYỆN CẨM GIÀNG

 

 

201.329

87.824

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

14.915

5.979

 

 

1

Đất sản xuất kinh doanh xã Cao An ( TT thương mại)

 

xã Cao An

13.229

4.293

 

Quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện phê duyệt tại QĐ số 2099/QĐ-UBND ngày 9/4/2011.

2

Đất sản xuất kinh doanh xã Cẩm Hưng

( ông Hanh thuê đất)

 xã Cẩm Hưng

1.686

1.686

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

II

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

145.104

67.742

 

 

1

Trạm biến áp 500KV phố Nối và các đường dây đấu nối

Ban quản lý dự án công trình điện miền bắc

Cẩm Hưng, Ngọc Liên

6.553

6.441

 

Tổng Công ty truyền tải điện đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 762/QĐ-NPT ngày 20/9/2010

2

Công trình điện (gồm 6 công trình tại xã Lương Điền: 60m2, Tân Trường: 120m2, Thạch Lỗi: 140m2, TT Lai Cách:40m2, Cẩm Định: 35m2, Cẩm Hưng: 36m2, Ngọc Liên :86m2, Cẩm Đông 9m2, Kim Giang: 24m2, )

 

xã Lương Điền, Tân Trường, Thạch Lỗi, TT Lai Cách, Cẩm Định, Cẩm Hưng, Ngọc Liên, Cẩm Đông Kim Giang

550

550

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

3

Công trình điện (Xây dựng đường dây 35kV mạch kép từ TBA 110kV Phúc Điền đi 373 E8.14: 500m2; Xây dựng mới và cải tạo đường dây 22kV, 35kV cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN Phúc Điền:3000m2)

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Cẩm Giàng

3.500

3500

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

4

ĐZ 110kV từ TBA 220 kV Hải Dương 1 đến cột 55 đi phố nối

 

Đức Chính, Lai Cách, Cẩm Định, Cẩm Phúc, Cẩm Điền, Lương Điền

3.400

3.400

 

Đã có chủ trương đầu tư của Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương

5

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 (Km22+465 – Km27)

Sở Giao thông Vận tải

xã Cẩm Hưng , xã Ngọc Liên và xã Lương Điền

107.250

32100,0

 

Dự án đã được Bộ giao thông vận tải phê duyệt tại QĐ số 2350/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2014.

6

Nhà Văn hóa ( TT xã, thôn Cao Xá, Trung Nghĩa xã Cao An)

 

xã Cao An

7.039

7.039

 

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 72a/QĐ-UBND ngày 20/01/2010

7

Đất thể thao thôn Lôi Xá

 xã Đức Chính

 xã Đức Chính

1.200

1.200

 

Trong đề án và quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt tại QĐ số 1144/QĐ-UBND ngày 08/5/2012

8

Đường gom KCN Cẩm Điền - Lương Điền

 

Cẩm Điền

4.100

2.000

 

Thực hiện để hoàn thiện đấu nối với Dự án khu dân cư giao đất dịch vụ cho nhân dân xã Cẩm Điền để bàn giao đất cho các hộ dân.

9

Xây dựng đất trụ sở UBND xã Cao An

 

xã Cao An

11.512

11.512

 

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 2099/QĐ-UBND ngày 9/4/2011

III

Dự án điểm dân cư

 

 

41.310

14.103

 

 

1

Thực hiện đấu giá đất ở khu dân cư nông thôn xã Cẩm Đoài

 

 xã Cẩm Đoài

10.968

6.713

 

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 525 ngày 27/2/2012

2

Điểm dân cư xã Cẩm Phúc (02 điểm; DT đất trồng lúa điểm DC số 14 thôn Phúc Cầu: 2248m2; DT đất trồng lúa điểm DC số 08 cờ đỏ, 15 phúc Cầu: 1439m2)

 

Cẩm Phúc

5.187

3.687

 

Quy hoạch chi tiết phân lô đã được UBND huyện Cẩm Giàng phê duyệt tại Quyết định: 485, 484/QĐ-UBND ngày 18/12/2010.

3

Đấu giá đất ở khu dân cư nông thôn xã Cẩm Sơn

 

 xã Cẩm Sơn

2.949

1.870

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt QĐ số 3615/QĐ-UBND ngày 10/4/2011 của UBND huyện Cẩm Giàng.

4

đấu giá đất ở xen kẹt trong khu dân cư xã Đức Chính

 

xã Đức Chính

11.048

601

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết được UBND huyện phê duyệt tại QĐ số 3070/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

5

Thực hiện đấu giá đất ở khu dân cư nông thôn xã Cẩm Hoàng ( Dc thôn 19-5, Phượng Hoàng, Ngọc Lâu)

 

xã Cẩm Hoàng

9.038

300

 

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại các QĐ số 3967,3964,3965 ngày 03/11/2011

6

Điểm dân cư xã Cẩm Hưng

UBND xã Cẩm Hưng

Cẩm Hưng

2.120

932

 

 UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14/8/2008.

C

THỊ XÃ CHÍ LINH

 

 

356.848

320940

10000

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

56.611

54474

 

 

1

Sản xuất nhôm định hình cao cấp

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

cụm công nghiệp Tân Dân

30.000

30000

 

Thực hiện quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp UBND tỉnh đã phê duyệt

2

Xây dựng Nhà máy nước sạch

Công ty Cổ phần Phúc Hưng

Văn An

3.000

3000

 

Đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

3

Xây dựng tổ quản lý và sửa chữa lưới điện phường Bến Tắm - Điện lực Chí Linh

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Chí Linh

170

170

 

UBND tỉnh đã có Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

4

Khai thác khoáng sản đất sét

Công ty Cổ phần nguyên liệu Viglacera

Cộng Hòa

23.441

21304

 

Thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản số 608 /GP-BTNMT ngày 12/5/2003. UBND huyện đã thu hồi đất.

II

Dự án phát triển hạ tầng

 

 

221.231

190483

10000

 

1

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thị xã Chí Linh

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thị xã Chí Linh

Hoàng Tân

12.262

12262

 

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 29/8/2012

2

Đường 389B với quốc lộ 183

Sở Giao thông vận tải

An Lạc

37.323

21232

 

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 4829/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

3

Công trình điện (12 công trình gồm: xã An Lạc: 120m2, P Cộng Hòa:60m2, P Sao Đỏ: 60m2, P Văn An: 140m2, Tân Dân: 60m2, Hoàng Tân: 110m2, An Lạc: 60m2, Văn Đức: 70m2, Sao Đỏ, Thái Học, Tân Dân, Đồng Lạc: 100m2) và công trình ĐZ lộ 477 E8.5 Chí Linh - Hải Dương: 75m2, công trình mạch liên lạc lộ 471 E8.4 và lộ 475 E8.5: 110m2, công trình ải tạo đường dây 175&176 A80: 1000m2

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

xã An Lạc: P Cộng Hòa, P Sao Đỏ, P Văn An, Tân Dân, Hoàng Tân, An Lạc, Văn Đức, Sao Đỏ, Thái Học, Tân Dân, Đồng Lạc:

1.965

1965

 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Công ty TNHH Điện lực Hải Dương phê duỵêt

4

Bảo hiểm xã hội thị xã Chí Linh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cộng Hòa

4.000

4000

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đầu tư năm 2015.

5

Mở rộng đường liên xã Kỳ đến Đoài

 

P. Văn An

10.000

10000

 

QĐ của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu(2011-2015) của phường Văn An số 1640/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

6

Cải tạo, nâng cấp đường 398B (Km8-Km9+500), đoạn từ QL 18 đi Chùa Thanh mai

Sở Giao thông vận tải

Hoàng Hoa Thám

12.262

12.262

 

 Tỉnh đã bố trí vốn đầu

7

Đường và cơ sở hạ tầng trong khu dân cư quy hoạch

 

P. Chí Minh

8.300

8300

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

8

Mở rộng đường giao thông Đồng Dán +Bờ Chịp

 

xã An Lạc

1.600

700

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

9

Đường và cơ sở hạ tầng trong khu dân cư quy hoạch

 

xã Đồng Lạc

6.000

6000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

10

Mở rộng đường giao thông xã Cổ Thành

 

Cổ Thành

28.500

28500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

11

Xây dựng nhà văn hóa thôn Tư Giang

 

xã Tân Dân

1.200

1200

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

12

Nhà văn hóa thôn Bến

 

xã Lê Lợi

4.000

1000

 

Dự án bổ sung của Dự án Đường vào khu di tích côn sơn Kiếp bạc

13

Xây dựng trường mầm non Lạc Sơn

 

P. Thái Học

5.000

5000

 

QĐ của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu(2011-2015) của phường Thái Học số 1669/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

14

Xây dựng sân thể thao thôn Giang Thượng: 2000m2, thôn Nội: 1000m2

 

xã Tân Dân

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

15

Điểm tập kết rác thải tập trung

 

xã Đồng Lạc

4.819

4062

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

16

Xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại thị xã Chí Linh

 

xã Hoàng Tiến

70.000

70000

 

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định 1547a ngày 18/7/2013.

17

Bãi chôn lấp rác thải tập trung xã Hưng Đạo và xã Lê Lợi

 

Xã Lê Lợi

10.000

 

10000

Quy hoạch chi tiết đã được UBND thị xã Chí Linh phê duyệt

18

Mở rộng nghĩa địa khu dân cư Kiệt Đoài

 

P. Văn An

1.000

1000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

III

Công trình điểm dân cư

 

 

70.006

66983

 

 

1

Tái định cư phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh

 

UBND thị xã Chí Linh

45.600

45600

 

Liên ngành đã thống nhất chủ trương đầu tư

2

Điểm dân cư xã Hoàng Tiến khu trung tâm xã: 1183m2)

 

Hoàng Tiến

1.183

1183

 

UBND thị xã đã phê duyệt QH chi tiết xây dựng

3

Xen kẹp xã Tân Dân

 

Tân Dân

2.023

700

 

UBND thị xã Chí Linh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết số 356/QĐ-UBND ngày 21/5/2014

4

Khu tái định cư Đồng Đỗ giai đoạn 2 (cả khu 5,0 ha)

 

P. Thái Học

21.200

19500

 

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

IV

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

 

9.000

9000

 

 

1

Nuôi trồng thủy sản khu Gốc táo, Đồng Cống

 

xã Hoàng Tiến

6.000

6000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

2

Nuôi trồng thủy sản khu Đầm Sen An Bài

 

xã An Lạc

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt

D

HUYỆN GIA LỘC

 

 

202.555

183539,7

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

48.285

46861

 

 

1

Xây dựng tổ quản lý và sửa chữa lưới điện TT Gia Lộc - Điện lực Gia Lộc

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

huyện Gia Lộc

200

200

 

UBND tỉnh đã có thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

2

Cơ sở sơ chế,chế biến,bảo quản hàng nông sản,thực phẩm

Công ty TNHH Việt Hưng

Xã Gia Tân

14.320

14320

 

Liên ngành đã thống nhất chủ trương đầu tư

3

Cơ sở gia công may mặc XK - CT may Vĩnh Nghiệp

Công ty cổ phần may Vĩnh Nghiệp

Xã Trùng Khánh

10.000

10000

 

Nằm trong kế hoạch xây dựng SXKD đã được phê duyệt theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND của UBND huyện ( UBND huyện đang thẩm định)

4

Cơ sở sản xuất gạch không nung

 

 Xã Đồng Quang

6.484

5526

 

UBND huyện đã thông báo chấp thuận đầu tư tại Thông báo số 631a -TB/HU

5

Phòng giao dịch quỹ tín dụng

Quỹ tín dụng Gia Hòa

Xã Gia Hòa

300

300

 

Nằm trong Quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND của UBND huyện

6

Cơ sở SX linh kiện thiết bị máy lạnh Quang Thái

 

Xã Hồng Hưng

5.000

5000

 

Nằm trong kế hoạch xây dựng khu SXKD đã được phê duyệt theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND của UBND huyện ( UBND huyện đang thẩm định)

7

Mở rộng cơ sở gia công may mặc Trung Thành

 

Xã Gia Khánh

1.981

1515

 

Nằm trong kế hoạch xây dựng khu SXKD đã được phê duyệt theo Quyết định số 3144/QĐ-UBND của UBND huyện ( UBND huyện đang thẩm định)

8

Mở rộng dự án SX khung xe đạp Trường Thọ

Công ty TNHH MTV thương mại & sx xe đạp Trường Thọ

Xã Lê Lợi

10.000

10000

 

Nằm trong kế hoạch xây dựng khu SXKD đã được phê duyệt theo Quyết định số 3227/QĐ-UBND của UBND huyện ( UBND huyện đang thẩm định)

II

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

138.720

122938,7

 

 

1

Công trình điện ( gồm 14 công trình tại : TT Gia Lộc: 460m2, Quang Minh:52m2, Trùng Khánh: 134m2, Toàn Thắng 73m2, Phương hưng: 234m2, Lê Lợi: 52m2, Đồng Quang: 45m2)

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

TT Gia Lộc, Quang Minh, Trùng Khánh: Toàn Thắng, Phương hưng: Lê Lợi, Đồng Quang)

1.050

1050

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương phê duyệt

2

Công trình điện (Cải tạo nâng cấp đường dây 110kV mạch đơn lộ 173 E8.1 thành ĐZ mạch kép 35kV và 22kV: 2568m2; lưới điện 10kV lộ 971, 972 sau TG Gia Lộc sang cấp điện áp 22kV: 2000m2; 2 ĐZ 110kV vào TBA 110kV Ngọc Sơn- Hải Dương: 700m2; 2 ĐZ 110kV vào TBA 110kV Nghĩa An- Hải Dương: 1000m2; ĐZ 35kV; 22kV từ TBA 110kV Ngọc Sơn đi Gia Lộc (Theo hướng ĐZ 110kV Ngọc Sơn) và cải tạo lộ 378 E8.13: 780m2)

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Gia Lộc

7.048

7048

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương phê duyệt

3

 Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Cầu Tràng Thưa)

 

Đồng Quang, Đoàn Thượng

8.650

759

 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2506/ CV-UBND ngày 31/12/2013 về triển khai Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam- hợp phần c- Nâng cấp cầu Tràng Thưa

4

 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Hải Phòng

 Sở GTVT

Yết Kiêu

150

150

 

Thu hồi đất để hoàn thiện dự án đường ô tô cao tốc HN-HP.

5

Mở rộng quốc lộ 38B đoạn qua Tràng Thưa (từ Mả Vua đến cống Đôn)

Sở Giao thông

Đồng Quang, Đoàn thượng

8.650

759

 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2506/ CV-UBND ngày 31/12/2013 về triển khai Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam- hợp phần c- Nâng cấp cầu Tràng Thưa

6

Nhà văn hóa thôn Đươi

Xã Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng

700

700

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND

7

Chỉnh trang mồ mả, khu đống dứa, khu mả mồ

TT Gia Lộc

UBND TT Gia Lộc

600

600

 

UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 2463/UBND-VP ngày 24/11/2014

8

Xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã

 Xã Đồng Quang

 Xã Đồng Quang

500

500

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND huyện đã được phê duyệt theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND

9

Trường THCS Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

11.122

11122

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND

10

Trường Mầm Non Trung Tâm Xã

Xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

10.476

10476

 

Nằm đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt theo Quyết định số 3233/QĐ-UBND của UBND huyện

11

Xây dựng trường Mầm non trung tâm xã

 

Xã Thống Nhất

4.200

4200

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 2780/QĐ-UBND

12

Trường THCS

 

Xã Yết Kiêu

10.000

10000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND của UBND huyện

13

Mở rộng trường THPT Gia Lộc 2

THPT Gia Lộc 2

Thị trấn Gia Lộc

7.000

7000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng đất cơ sở giáo dục đào tạo đã được phê duyệt theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND của UBND tỉnh

14

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

UBND huyện Gia Lộc

Gia Tân

15.000

15000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3228/QĐ-UBND

15

Trường Mầm non trung tâm

UBND xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

2.145

2145

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3227/QĐ-UBND

16

Sân thể thao trung tâm xã

UBND xã Phạm Trấn

 Xã Phạm Trấn

7.200

7200

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND

17

Sân thể thao xã Đồng Quang (04 điểm, thôn An Thư: 1200m2, thôn Vĩnh Duệ: 1200m2, thôn Đông Trại: 1200m2, thôn Quang Tiền: 1200m2)

 

 Xã Đồng Quang

4.800

4800,0

 

Nằm trongđề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

18

Mở rộng chợ Buộm

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

1.000

1000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND

19

Xây dựng bãi rác

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

2.200

2200

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3143/QĐ-UBND

20

 Trụ sở UBND Xã

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

6.850

6850

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3233/QĐ-UBND

21

Xây Dựng trụ sở HTX dịch vụ nông nghiệp

UBND xã Đồng Quang

 Xã Đồng Quang

100

100

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND

22

Nghĩa nghĩa địa thôn Thanh Khơi + Chệnh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

2.000

2000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND

23

Nghĩa trang xã Liên Hồng (02 điểm, DT nghĩa trang liệt sỹ: 979,7m2, DT nghĩa trang nhân dân Thanh Xá, Phú Triều: 14000m2)

 

Liên Hồng

14.980

14979,7

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

24

Mở rộng nghĩa trang các thôn

UBND xã Đồng Quang

xã Đồng Quang

2.200

2200

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND huyện đã phê duyệt theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND

25

Nghĩa địa và đường vào nghĩa địa

UBND xã Quang Minh

Xã Quang Minh

2.000

2000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND huyện đã phê duyệt theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND

26

Xây dượng nghĩa trang nhân dân

UBND xã Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu

2.000

2000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND

27

Mở rộng nghĩa địa các thôn

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

2.000

2000

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND

28

Mở rộng nghĩa trang nhân dân

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

700

700

 

Nằm trong đề án và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 3143/QĐ-UBND

29

Mở rộng nghĩa địa

UBND Thị trấn Gia Lộc

Thị trấn Gia Lộc

400

400

 

Nằm trong kế hoạch XD thị trấn Gia Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND

30

Đội PCCC, kho lưu trữ tang vật

Công an huyện

TT Gia Lộc

3.000

3000

 

Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND của UBND tỉnh

III

Điểm dân cư

 

 

15.550

13740

 

 

1

QH đất ở mới

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

8.750

8750

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 4990/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

2

Điểm dân cư xã Đồng Quang

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

2.300

490

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 28/5/2013.

3

Quy hoạch đất ở mới

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

4.500

4500

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 07/8/2014.

E

Thành phố Hải Dương

 

 

687.303

499705,5

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

4.630

4630,0

 

 

1

Trung tâm dạy nghề Thái Dương

Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Thái Dương

Nam Đồng

4.630

4630,0

 

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000679 ngày 11/7/2013

II

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

534.550

375881,5

 

 

1

Đường gom đường sắt Hà nội- Hải Phòng nối nút giao lập thể tại ngã ba hàng với đường 390

Sở Giao thông vận tải

Ái Quốc

60.174

38159,0

 

UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

2

Dự án cầu Hàn, tỉnh Hải Dương

Sở Giao thông vận tải

Thượng Đạt

32.742

24870,0

 

UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 5250/QĐ-UB ngày 21/12/2004 và số 3414/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

3

Công trình điện (gồm 21 công trình tại: Hải Tân: 365m2, Ngọc Châu: 53m2, Thanh Bình: 225m2, Tân Bình: 76m2, Tứ Minh: 178m2, Nguyễn Trãi: 269m2, Phạm Ngũ Lão: 34m2, Bình Hàn: 99m2, Cẩm Thượng: 56m2, Thạch Khôi: 243m2, Ái Quốc: 273m2, Tân Hưng: 175m2, Thượng Đạt: 92m2

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Hải Tân: Ngọc Châu: Thanh Bình: Tân Bình: Tứ Minh: , Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão: Bình Hàn: Cẩm Thượng: Thạch Khôi, Ái Quốc: Tân Hưng: Thượng Đạt:

2.138

2138,0

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

4

Đầu tư xây dựng và cải tạo đường dây 175&176 A80

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

800

800,0

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

5

Xây dựng mạch 2 ĐZ 110kV vào TBA 110kV Ngọc Sơn- Hải Dương

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

800

800,0

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

6

XD 2 tuyến đường trục từ KCN KenMark đến trung tâm phường Việt Hòa

Ban QLDA thành phố Hải Dương

P. Việt Hòa

80.000

40000,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường Việt Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7

TT Văn hóa thể thao thành phố

Ban QLDA thành phố Hải Dương

P. Ngọc Châu

62.000

62000,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

8

Mở rộng SVĐ xã tại thôn Phú Lương

UBND xã Nam Đồng

Xã Nam Đồng

9.500

9500,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.

9

Sân vận động trung tâm xã Tân Hưng

UBND xã Tân Hưng

Xã Tân Hưng

8.600

8600,0

 

UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 263/ ngày 27/02/2012.

10

Nhà văn hóa khu 3,6,7,8,9,10,11,12

UBND phường Thanh Bình

P. Thanh Bình

10.000

10000,0

 

Phù hợp với quy hoạch xây dựng phường Thanh Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa khu dân cư của của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.

11

Xây dựng nhà văn hóa khu 2

UBND phường Thạch khôi

P. Thạch Khôi

8.650

8650,0

 

Phù hợp với quy hoạch xây dựng phường Thanh Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa khu dân cư của của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.

12

Di chuyển trạm y tế phường

UBND phường Ngọc Châu

P. Ngọc Châu

2.000

2000,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường Ngọc Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

13

Xây dựng trường Mầm non Ái Quốc

UBND phường Ái Quốc

P. Ái Quốc

11.000

9147,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường Ái Quốc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

14

Trường THCS Thanh Bình

UBND phường Thanh Bình

P. Thanh Bình

21.000

11000,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường Thanh Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

15

Trường mầm non khu 4

UBND phường Thanh Bình

P. Thanh Bình

1.920

1720,0

 

Quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố phê duyệt.

16

Mở rộng không gian trường THCS Ngọc Châu

UBND phường Ngọc Châu

P. Ngọc Châu

2.678

2677,5

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

17

Làm đường GT, TL

UBND xã An Châu

Xã An Châu

15.000

15000,0

 

 

18

Mở rộng đường trong khu dân cư

UBND xã Nam Đồng

Xã Nam Đồng

10.000

1260,0

 

Thực hiện quy hoach xây dựng xã Nam Đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

19

Đường nối từ vành đai 2 đến nút giao lập thể QL 5A

Sở Giao thông vận tải

P. Ái Quốc

101.848

38158,0

 

UBND tỉnh đã phê duyệt DA đầu tư xây dựng.

20

Quy hoạch bến xe phía Đông

Sở Giao thông vận tải

P. Ái Quốc

45.000

41000,0

 

UBND tỉnh đã giao lập dự án đầu tư.

21

Xây dựng nhà thư viện truyền thống

UBND phường Thạch Khôi

P. Thạch Khôi

22.000

22000,0

 

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh.

22

Bãi rác, bãi để xe khu chợ Thanh Bình mới

UBND phường Thanh Bình

P. Thanh Bình

17.000

17000,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường Thanh Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

23

Xây dựng trụ sở UBND xã Thượng Đạt

UBND xã Thượng Đạt

Xã Thượng Đạt

7.200

7200,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng xã Thượng Đạt đã được UBND tỉnh phê duyệt.

24

MR trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND UBND phường Ái Quốc

UBND phường Ái Quốc

P. Ái Quốc

2.500

2202,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng phường Ái Quốc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

III

Đất tôn giáo

 

 

8.200

5000,0

 

 

1

QH mở rộng chùa Cự Linh thôn Thanh Liễu

 

Xã Tân Hưng

8.200

5000,0

 

Thực hiện quy hoach chi tiết xây dựng xã Tân Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

IV

Dự án Khu dân cư, Khu đô thị

 

 

131.455

113630,0

 

 

1

Khu dân cư mới thuộc khu dân cư số 9, phường Hải Tân

UBND Tp Hải Dương

Hải Tân

23.475

5650,0

 

UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

2

Khu đô thị Goldenland

 

Xã Tân Hưng+TK

87.680

87680,0

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2068/18-8-2014

3

Khu dân cư Nam Cầu Hàn

 

P. Cẩm Thượng

20.300

20300,0

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định sô 1930/31-7-2014

V

Điểm dân cư

 

 

8.468

564,0

 

 

1

Điểm dân cư xã Nam Đồng (02 điểm, DT đất điểm xóm Tân Lập: 3782m2, DT đất điểm thôn Vũ La 4686m2)

 

Nam Đồng

8.468

564,0

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 08/10/2014.

F

HUYỆN THANH MIỆN

 

 

932.073

858058

 

 

I

Dự án khu, cụm công nghiệp

 

 

150.000

150000

 

 

1

Cụm công nghiệp

 

Cao Thắng

50.000

50000

 

Thực hiện quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt

2

Cụm công nghiệp

 

Ngũ Hùng

50.000

50000

 

Thực hiện quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt

3

Cụm công nghiệp

 

Đoàn Tùng

50.000

50000

 

Thực hiện quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt

II

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

103.950

56950

 

 

1

Xây dựng tổ quản lý điện

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Ngũ Hùng

225

225

 

UBND tỉnh đã có Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

2

Xây dựng nhà máy sản xuất túi xách, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt cho trẻ em (CCN Đoàn Tùng)

Công ty TNHH Nam Đông global

44.000

44000

 

 

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 041043000145 ngày 08/9/2014

3

Xây dựng tổ quản lý điện

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Tân Trào

225

225

 

UBND tỉnh đã có Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

4

Dự án công ty may Mạnh Dũng

Công ty Mạnh Dũng

Thị trấn Thanh Miện

8.000

8000

 

UBND tỉnh đã có Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân

Hùng Sơn

10.000

10000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

6

Bãi tập kết vật liệu xây dựng

Hộ gia đình, cá nhân

Ngô Quyền

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

7

Cơ sở kinh doanh ăn uống và VLXD

Hộ gia đình, cá nhân

Lam Sơn

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

8

Đất sản xuất kinh doanh

Đào Đình Dư

Hồng Quang

23.000

20000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

9

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

Phạm Văn Thắng

Lê Hồng

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

10

Dự án May

Vũ Văn Dũng

Chi Bắc

4.500

4500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

III

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

388.930

368413

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường 392 Km15-Km20

Sở Giao thông vận tải

Lam Sơn

15.015

15015

 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

2

Xây dựng bến xe khách

SGTVT

thị trấn TM

24.000

24000

 

Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3

Công trình điện (gồm 15 công trình tại Phạm Kha: 134m2, Ngô Quyền: 95m2, TT Thanh Miện: 193m2, Diên Hồng: 73m2, Lam Sơn: 63m2, Ngũ HÙng 59m2, Hùng Sơn: 137m2, Tân Trào: 132m2,

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

 Phạm Kha, Ngô Quyền, TT Thanh Miện, Diên Hồng, Lam Sơn, Ngũ HÙng, Hùng Sơn, Tân Trào

886

886

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duỵêt

4

Xây dựng đường dây 35kV mạch kép từ TBA 110kV Phúc Điền đi 373 E8.14

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

Thanh Miện

1.000

1000

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duỵêt

5

GPMB dự án VRAMP (Cống Neo, Cầu Tràng QL38B)

Sở GTVT

Tứ Cường, thị trấn Thanh Miện, Cao Thắng

81.629

61.112

 

Dự án đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3068 ngày 4/10/2013.

6

XD trạm bơm PHí

Sở NN&PTNT

Thị trấn Thanh Miện

40.000

40000

 

Dự án được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt Quyết định số 1460 ngày 25/5/2009

7

Trường THCS

UBND xã

Hùng Sơn

1.500

1500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

8

Trường mầm non trung tâm

UBND xã

Thanh Tùng

12.000

12000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

9

Trường mầm non trung tâm

UBND xã

Tứ Cường

12.000

12000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

10

Trường THCS

UBND xã

Diên Hồng

1.600

1600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

11

Mở rộng trường học

UBND xã

Cao Thắng

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

12

Xây dựng sân vận động, thể thao

UBND xã

Lam Sơn

21.700

21700

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

13

Xây dựng sân vận động, thể thao

UBND xã

Hùng Sơn

14.000

14000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

14

Xây dựng sân vận động, thể thao

UBND xã

Phạm Kha

1.000

1000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

15

Xây dựng sân vận động, thể thao

UBND xã

Đoàn Tùng

15.000

15000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

16

Xây dựng sân vận động, thể thao

UBND xã

Diên Hồng

9.000

9000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

17

Nhà văn hoá

UBND xã

Hùng Sơn

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

18

Nhà văn hoá

UBND xã

Chi Lăng Bắc

5.900

5900

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

19

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Lam Sơn

600

600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

20

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Phạm Kha

9.900

9900

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

21

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Đoàn Kết

2.000

2000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

22

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Cao Thắng

19.000

19000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

23

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Tứ Cường

4.600

4600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

24

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Thị trấn Thanh Miện

1.200

1200

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

25

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Diên Hồng

7.500

7500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

26

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Ngũ Hùng

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

27

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Chi Lăng Nam

900

900

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

28

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Thanh Giang

800

800

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

29

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã

Đoàn Tùng

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

30

Bãi rác tập trung

UBND xã

Lam Sơn

5.200

5200

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

31

Bãi rác tập trung

UBND xã

Tứ Cường

3.300

3300

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

32

Bãi rác tập trung

UBND xã

Lê Hồng

2.000

2000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

33

Bãi rác tập trung

UBND xã

Diên Hồng

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

34

Bãi rác tập trung

UBND xã

Chi Lăng Bắc

8.000

8000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

35

Bãi rác tập trung

UBND xã

Cao Thắng

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

36

Bãi rác tập trung

UBND xã

Đoàn Kết

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

37

Bãi rác tập trung

UBND xã

Ngô Quyền

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

38

Bãi rác tập trung

UBND xã

Hồng Quang

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

39

Bãi rác tập trung

UBND xã

Thị trấn Thanh Miện

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

40

Mở rộng đảo cò

UBND xã

Chi Lăng Nam

20000

20000

 

Đề nghị cho phép dự trữ để tiếp nhận nhà đầu tư trong năm 2015,

41

Xây dựng các cầu trên đường GTNT sử dụng dầm đường sắt Hà Nội - Hải Phòng

Sở Giao thông vận tải

Hùng Sơn

1.000

1.000

 

Đã tiếp nhận dầm đường sắt về tỉnh, huyện bố trí mặt bằng.

42

Trụ sở UBND xã

UBND xã

Thanh Giang

1.700

1700

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

IV

Dự án điểm dân cư nông thôn

 

 

73.293

66795

 

 

1

Đất khu dân cư

UBND xã Tân Trào

Tân Trào

26.600

26600

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

2

Đất khu dân cư

UBND xã

Ngũ Hùng

2.704

2.704

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 18/8/2014

3

Đất khu dân cư

UBND xã Hùng Sơn

Hùng Sơn

8.000

8000

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 18/8/2014

4

Đất khu dân cư

UBND xã Đoàn Kết

Đoàn Kết

4.089

3891

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 30/5/2014.

5

Đất khu dân cư

UBND xã Thanh Tùng

Thanh Tùng

5.800

5800

 

UBND huyện phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

6

Đất khu dân cư

UBND xã Tiền Phong

Tiền Phong

4.700

4700

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 19/9/2014.

7

Đất khu dân cư

UBND xã Lê Hồng

Lê Hồng

6.100

3400

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 18/8/2014

8

Đất khu dân cư

UBND xã Thanh Giang

Thanh Giang

2.800

2800

 

UBND huyện phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 19/9/2014

9

Đất khu dân cư

UBND xã Lam Sơn

Lam Sơn

9.500

5900

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

10

Đất khu dân cư

UBND xã Đoàn Tùng

Đoàn Tùng

3.000

3000

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

V

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

 

215.900

215900

 

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hộ gia đình, cá nhân

Thanh Tùng

17.200

17200

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

2

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hộ gia đình, cá nhân

Cao Thắng

28.000

28000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

3

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hộ gia đình, cá nhân

Chi Lăng Bắc

30.000

30000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

4

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hộ gia đình, cá nhân

Hùng Sơn

65.700

65700

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

5

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hộ gia đình, cá nhân

Ngũ Hùng

75.000

75000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

G

HUYỆN NINH GIANG

 

 

282.223

278023

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

13.140

13140

 

 

1

XD Nhà quản lý và sửa chữa điện

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Hưng Thái

200

200

 

Đã có thông báo chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh

2

Xây dựng cây xăng An Thắng

Công ty TNHH An Thắng

Nghĩa An

9.540

9540

 

UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư

3

Xây dựng xưởng may gia công

Hộ gia đình

Xã Hưng Thái

3.400

3400

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

II

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

144.983

140783

 

 

1

Xây dựng Bến xe khách Ninh Giang

Sở Giao thông vận tải

Xã Đồng Tâm

25.000

25.000

 

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 11/9/2014.

2

Xây dựng công trình điện (gồm 23 công trình: Văn Giang: 80m2, Hồng Dụ: 75m2, Quang Hưng: 75m2, Vĩnh Hòa: 85m2, TT Ninh Giang: 140m2, Ứng Hòe: 55m2, Nghĩa An: 145m2, Tân Hương: 60m2, Đồng Tâm: 150m2, Hồng Phong: 80m2, Hưng Thái: 125m2, Ninh Hải: 105m2, An Đức: 125m2, Vạn Phúc: 80m2, Tân Quang: 30m2, Văn Hội: 55m2, Hiệp lực: 65m2,

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Văn Giang, Hồng Dụ, Quang Hưng: Vĩnh Hòa, TT Ninh Giang: Ứng Hòe,Nghĩa An: Tân Hương, Đồng Tâm, Hồng Phong, Hưng Thái, Ninh Hải, An Đức, Vạn Phúc, Tân Quang, Văn Hội, Hiệp lực

1.675

1675

 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

3

Công trình điện (Cải tạo nâng cấp lộ 971 TG Nghĩa An lên cấp điện áp 35KV: 90m2, Lộ 971 trung gian Nghĩa An - huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương: 145m2, Xây dựng mạch 2 ĐZ 110kV vào TBA 110kV Nghĩa An- Hải Dương: 1500m2)

 

Ninh Giang

1.735

1735

 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

4

Đường WV3

 

Xã Đồng Tâm

5.850

5850

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

5

Đường giao thông nông thôn xã Hồng Dụ

 

Xã Hồng Dụ

8.000

6400

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

6

Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Hòa

 

Xã Vĩnh Hòa

2.000

1600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

7

Mở rộng trường THPT Khúc Thừa Dụ

Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Xã Tân Hương

7.200

5600,0

 

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

8

Xây dựng mới trường mầm non Xã Ứng Hòe

 

Xã Ứng Hòe

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

9

Xây dựng mới trường mầm non xã Tân Hương

 

Xã Tân Hương

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

10

Xây dựng nhà văn hóa, thể thao thôn Dậu Trì, xã Hồng Thái

 

Xã Hồng Thái

3.345

3345

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

11

Xây dựng NVH trung tâm, nhà truyền thống xã Ninh Thành

 

Xã Ninh Thành

5.361

5361

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

12

Mở rộng sân thể thao trung tâm xã Tân Hương

 

Xã Tân Hương

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

13

Xây dựng sân vận động thôn Trại Mủa, xã An Đức

 

Xã An Đức

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

14

Xây dựng sân vận động thôn Kim Chuế, xã An Đức

 

Xã An Đức

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

15

Xây dựng sân vận động thôn Thượng Xá, xã Hồng Du

 

Xã Hồng Dụ

2.500

2500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

16

Xây dựng Sân thể thao trung tâm xã Ứng Hòe

 

Xã Ứng Hòe

7.317

7.317,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

17

Xây dựng bãi rác thôn 1, xã Văn Giang

 

Xã Văn Giang

2.000

2000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

18

Xây dựng bãi rác thôn 3, xã Văn Giang

 

Xã Văn Giang

1.000

1000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

19

Xây dựng bãi chôn lấp rác thải thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải

 

Xã Ninh Hải

400

400

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

20

Bãi chôn lấp rác thải thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải

 

Xã Ninh Hải

400

200

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

21

Bãi chôn lấp rác thải thôn Đông Bình, xã Ninh Hải

 

Xã Ninh Hải

300

300

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

22

Mở rộng bãi rác thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An

 

Xã Nghĩa An

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

23

Mở rộng bãi rác thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An

 

Xã Nghĩa An

2.000

2000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

24

Mở rộng bãi rác thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An

 

Xã Nghĩa An

1.000

1000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

25

Mở rộng bãi rác thôn Phù Lịch, xã Nghĩa An

 

Xã Nghĩa An

1.000

1000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

26

Xây dựng bãi rác thôn Ứng Mộ, xã An Đức

 

Xã An Đức

3.000

2600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

27

Xây dựng bãi rác tập trung xã Vĩnh Hòa

 

Xã Vĩnh Hòa

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

28

Xây dựng bãi rác tập trung thị trấn Ninh Giang

 

TT Ninh Giang

10.000

10000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

29

Mở rộng nghĩa trang thôn 2, xã Văn Giang

 

Xã Văn Giang

1.000

1000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

30

Mở rộng nghĩa địa thôn Trịnh Xuyên: 1000m2, thôn Do Nghĩa: 1000m2, thôn An Cư: 300m2

 

Xã Nghĩa An

2.300

2300

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

31

Mở rộng nghĩa địa thôn Vân Cầu: 500m2, thôn Ứng Mộ: 1000m2, thôn Trại Mủa: 300m2, thôn Kim Chuế: 700m2

 

Xã An Đức

2.500

2500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

32

Mở rộng nghĩa trang thôn Tế Cầu: 1000m, thôn Đồng Lạc: 1000m2, thôn: Kim Húc: 1000m2, thôn Mai Động: 1000m2

 

Xã Hồng Đức

4.000

4000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

33

Quy hoạch nghĩa địa thôn Tương: 1000m2, thôn Dậu Trì: 1000m2, thôn Tiêu: 1000m2

 

Xã Hồng Thái

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

34

Mở rộng nghĩa địa thôn Vé: 1000m2, thôn Tranh Xuyên: 1000m2

 

Xã Đồng Tâm

2.000

2000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

35

Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Ninh Thành

 

Xã Ninh Thành

2.100

2100

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

36

Xây dựng nghĩa trang xóm Hử: 1000m2, xóm Đông Cao: 1000m2, xã Đông Xuyên, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ: 1000m2

 

Xã Đông Xuyên

3.000

3000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

37

Xây dựng nghĩa trang tập trung: 1000m2, mở rộng nghĩa trang: 1000m2

 

Xã Vĩnh Hòa

2.000

2000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

38

Mở rộng nghĩa trang nhân dân TT Ninh Giang

 

TT Ninh Giang

5.000

5000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

III

Điểm dân cư nông thôn

 

 

8.900

8900

 

 

1

Đất đấu giá xã Tân Hương

 

Xã Tân Hương

3.600

3600

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

2

Điểm dân cư số 5, 6, 7, 8 xã Hồng Đức

 

Xã Hồng Đức

5.300

5.300

 

UBND huyện đã phê duyệt QH chi tiết tại số 778/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

IV

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

 

115.200

115200

 

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Vĩnh Hòa

 

Xã Vĩnh Hòa

57.200

57200

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

2

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Hồng Thái

 

Xã Hồng Thái

58.000

58000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

H

HUYỆN NAM SÁCH

 

 

371.666

343657,00

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

11.500

 10.000

 

 

1

- Mở rộng cty TNHH SXKD Việt Nam -Trung Hoa (Cụm An Đồng)

 

TT Nam Sách

11.500

 10.000

 

UBND tỉnh đã chấp thuận tiếp nhận nhà đầu tư

II

Dự án phát triển hạ tầng

 

 

154.666

 132.257

 

 

1

Công trình điện (gồm 8 công trình, tại Đồng Lạc: 70m2, TT Minh Tân: 120m2, Ái Quốc: 60m2, Đồng Lạc: 70m2, TT Nam Sách: 1800m2)

 

 Đồng Lạc, TT Minh Tân, Ái Quốc, Đồng Lạc, TT Nam Sách)

2.120

 2.120

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

2

Đường Việt Gáp (mở rộng)

 

xã An Lâm

2.500

 2.500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

3

Đường đi bãi rác tập trung (mở rộng)

 

xã An Lâm

3.500

 3.500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

4

Nhà văn hóa thôn Đông Duệ

 

xã Đồng Lạc

500

 500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

5

Mở rộng trường tiểu học

 

xã An Lâm

1.400

 1.400

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

6

Mở rộng trường trung học cơ sở

 

xã An Lâm

1.800

 1.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

7

Mở rộng sân vận động xã

 

xã Nam Chính

4.000

 4.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

8

Mở rộng chợ La Đôi

 

xã Hợp Tiến

500

500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

9

 Bãi rác tập trung toàn xã

 

An Bình

3.000

 3.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

10

 Bãi rác tập trung toàn xã

 

Cộng Hòa

5.000

 5.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

11

 Bãi rác tập trung toàn xã

 

Thái Tân

3.000

 3.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

12

 Bãi rác tập trung toàn xã

 

An Sơn

3.000

 3.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

13

 Bãi rác tập trung toàn xã

 

xã Nam Hồng

3.000

 3.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

14

 Bãi rác tập trung khu Ba Lòng

 

xã Nam Trung

5.500

 5.500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

15

 Bãi rác tập trung khu Ao Dừa-Đồng Đột

 

xã Nam Hưng

3.500

 2.400

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

16

 Bãi rác tập trung khu bà đẻ

 

xã Hồng Phong

3.000

 3.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

17

 Bãi rác tập trung khu Mả Bà

 

xã Minh Tân

1.900

 1.900

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

18

 Mở rộng nghĩa địa thôn La Đôi: 1000m2, thôn Tè: 1000m2, thôn Cao Đôi: 1000m2

 

xã Hợp Tiến

3.000

3000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

19

 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ

 

xã Thái Tân

1.000

1000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

20

 Nghĩa địa thôn Đụn

 

xã Nam Hồng

1.000

1000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

21

 Nghĩa địa khu Kim Bịch:1000m2, khu An Hoàng: 1000m2, thôn Bịch Tây:1000m2

 

xã Nam Chính

3.000

3000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

22

 Nghĩa địa thôn Nghĩa Khê

 

xã An Lâm

2.000

2000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

23

 Nghĩa địa thôn Thượng Dương: 1000m2, thôn Mạn Đê: 1000m2

 

xã Nam Trung

2.000

2000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

24

 Mở rộng nghĩa địa đống Kiện Ngô Đồng: 800m2, đống Bưởi Ngô Đồng: 1000m2

 

xã Nam Hưng

1.800

1800,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

25

 Nghĩa địa tập trung (khu Bàn Trang)

 

xã Thanh Quang

1.000

1000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

26

 Mở rộng nghĩa địa đông mà Bà: 1000m2, Mở rộng nghĩa địa Hùng Thắng: 500m2, Mở rộng nghĩa địa xóm Vàng: 500m2

 

xã Minh Tân

2.000

2000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

27

 Mở rộng nghĩa địa thôn An Xá (2 vị trí): 1000m2, Mở rộng nghĩa địa thôn Trực Trì: 700m2, Mở rộng nghĩa địa thôn Đông Thôn: 500m2,

 

xã Quốc Tuấn

2.200

2000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

28

 Đường dẫn phía Bắc Cầu Hàn

 Sở Giao thông vận tải

Minh Tân, Hồng Phong, Nam Hồng

88.446

 68.137

 

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5250/QĐ-UBND ngày 21/12/2004; số 3414/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

III

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trang trại

 

 

204.700

 200.600

 

 

1

Chuyển đổi khu Chuôm Ba

 

xã An Lâm

30.000

 30.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

2

Chuyển đổi khu Xe Vàng

 

xã An Lâm

20.000

 20.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

3

Chuyển đổi khu Đống Mây, Cửa Hàng

 

xã An Lâm

25.000

 25.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

4

Chuyển đổi khu Bãi Ngọn

 

xã Hồng Phong

32.800

 32.800

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

5

Chuyển đổi khu Bãi Ngồi

 

xã Hồng Phong

16.000

 16.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

6

Chăn nuôi tập trung khu Kim Độ

 

xã Nam Chính

10.000

 10.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

7

Chăn nuôi tập trung khu Xe Vàng

 

xã An Lâm

20.000

 20.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

8

Chăn nuôi tập trung khu đồng xưa, đồng xác

 

xã An Bình

20.000

 20.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

9

Chăn nuôi tập trung đồng Đột

 

xã Nam Hưng

15.500

 14.300

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

10

Chăn nuôi tập trung Ao Dính

 

xã Nam Hưng

4.400

 1.500

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

11

Chăn nuôi tập trung Cầu Bồng

 

xã Minh Tân

11.000

 11.000

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

IV

Điểm dân cư

 

 

800

 800

 

 

1

Dân cư cạnh sân vận động xã

 

xã An Lâm

800

 800

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết được UBND huyện Nam Sách phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

I

HUYỆN KINH MÔN

 

 

192.524

181.983

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

68.490

68.168

 

 

1

Khu liên hợp sản xuất gang thép

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát

Hiệp Sơn

46.000

46000

 

UBND tỉnh đã cấp GCNĐT cho Công ty Cổ phần thép Hòa Phát

2

Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm và cho thuê văn phòng

Hộ kinh doanh Đoàn Thị Bền

xã Hiệp An; TT Kinh Môn

678

570

 

Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện

3

Cơ sở kinh doanh đồ điện, điện lạnh, điện tử và công nghệ thông tin truyền thông.

Hộ kinh doanh Vũ Văn Thành

xã Hiệp An; TT Kinh Môn

1.482

1.268,0

 

Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện

4

Cơ sở kinh doanh hàng nông sản

Công ty TNHH tân Tiến

Quang Trung

1.000

1.000,0

 

Liên ngành đã thống nhất chủ trương đầu tư

5

Đất sản xuất kinh doanh (khu vực đèo Gai - đất xâm canh thị trấn Phú Thứ)

Hộ ông Nguyễn Văn Mạnh

thị trấn Minh Tân

5.700

5.700,0

 

UBND huyện chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

6

Xây dựng cơ sở may mặc xuất khẩu

Công ty TNHH Đức Thịnh

xã Quang Trung

13.000

13.000,0

 

Liên ngành đã thống nhất chủ trương đầu tư

7

Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết

 

xã Phúc Thành

630

630,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

II

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

74.704

72.704

 

 

1

Công trình điện (gồm 10 công trình: tại Thái Thịnh: 75m2, Phạm Mệnh: 40m2, An Sinh: 75m2, Hiệp An: 40m2, TT Kinh Môn: 45m2, Phúc Thành: 50m2, Thượng Quận: 50m2, Thái Sơn: 115m2, TT Minh Tân: 250m2)

 

Thái Thịnh: Phạm Mệnh, An Sinh, Hiệp An, TT Kinh Môn, Phúc Thành, Thượng Quận, Thái Sơn, TT Minh Tân

740

740

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

2

Đường dây 110KV Lai Khê đi trạm biến áp 220KV Hải Dương 2

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 An Phụ, Thượng Quận

3.079

3079

 

Dự án đầu tư đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

3

Đất xây dựng nhà văn hóa

 

xã Bạch Đằng

1.500

1.500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

4

Xây dựng nhà văn hóa khu Tử Lạc 2 (khu cửa đình, cổng làng văn hóa Tử Lạc)

 

thị trấn Minh Tân

2.000

2.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

5

Mở rộng trường THCS (khu vực đồng đá Hạ Chiểu)

 

thị trấn Minh Tân

10.000

10.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

6

Quy hoạch mở rộng trường THCS xã

 

xã Quang Trung

14.800

14.800,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

7

Tuyến đường hang Ma nối dài (khu vực đầm năm, đầm tây Hại Chiểu)

 

thị trấn Minh Tân

4.800

2.800,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

8

Bãi rác, xử lý chất thải

 

An Sinh

2.180

2.180,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

9

Bãi rác, xử lý chất thải

 

xã Lê Ninh

13.500

13.500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

10

Đất xây dựng trụ sở làm việc UBND xã

 

xã Thất Hùng

9.905

9.905,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

xã Thái Thịnh

1.000

1.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

12

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

xã Thất Hùng

1.000

1.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

13

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

xã Bạch Đằng

1.000

1.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

14

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

xã Lê Ninh

6.200

6.200,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

15

Nghĩa Địa thôn Ngư Uyên

 

xã Long Xuyên

1.500

1.500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

16

Nghĩa Địa thôn Duẩn Khê

 

xã Long Xuyên

1.500

1.500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

III

Công trình điểm dân cư

 

 

49.330

41.111,0

 

 

1

Điểm dân cư xã Long Xuyên (02 điểm, DT đất lúa tại điểm Đầm Cầu: 10693m2, DT đất lúa tại điểm sau Lăng Họ Phạm: 5822m2)

 

xã Long Xuyên

16.515

16515,0

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết được UBND huyện Kinh Môn phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

2

Thu hồi đất dân cư

 

xã Minh Hòa

24.219

16.000,0

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết được UBND huyện Kinh Môn phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 13/6/2013

3

Đất đấu giá

 

xã Bạch Đằng

8.596

8.596,0

 

Quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Kinh Môn phê duyệt

K

HUYỆN KIM THÀNH

 

 

460.558

458.004

 

 

I

Dự án sản xuất kinh doanh

 

 

120.604

 120.604,0

 

 

1

Xây dựng tổ quản lý và sửa chữa lưới điện xã Bình Dân - Điện lực Kim Thành

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 Bình Dân

200

 200,0

 

UBND tỉnh đã có Thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

2

Xây dựng Điểm tiểu thủ công nghiệp khu làng nghề

 

xã Cổ Dũng

 98.500,0

 98.500,0

 

Quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3

Xây dựng cơ sở sản xuất đồ sắt mỹ nghệ và nội thất văn phòng của Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu

 

xã Lai Vu

21.588

 21.588,0

 

UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư

4

Xây dựng Quỹ tín dụng xã Ngũ Phúc

 

 Ngũ Phúc

316

 316,0

 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

II

Dự án Phát triển hạ tầng

 

 

124.553

121.999

 

 

1

Công trình điện ( gồm 3 công trình tại : Kim Đính: 135m2, Ngũ Phúc: 20m2, Bình Dân: 315m2)

 

Ngũ Phúc, Bình Dân, Kim Đính

470

470

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

2

Công trình điện (Cải tạo và nâng cấp nhánh ĐZ Ngũ Phúc A sau TG Kim Thành A lên cấp điện áp 35kV: 140m2, Cải tạo và nâng cấp đường dây nhánh Liên Hoà sau TG Kim Thành B lên cấp điện áp 35kV: 190m2, Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV mạch kép Tiền Trung- Lai Khê: 800m2, Cải tạo và nâng cấp lưới điện 10kV lộ 971 Trung gian Kim Thành B sang cấp điện áp 35kV: 200m2,Cải tạo và nâng cấp lưới điện 10kV lộ 971 Trung gian Kim Thành B sang cấp điện áp 35kV: 200m2)

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

1.530

1530,0

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

3

Cải tạo và nâng cấp đường dây nhánh Liên Hoà sau TG Kim Thành B lên cấp điện áp 35kV

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 huyện Kim Thành

190

190

 

Báo cáo KTKT đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

4

Đường dây 110KV Lai Khê đi trạm biến áp 220KV Hải Dương 2

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 Cộng Hòa, Cổ Dũng, Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Việt Hưng

3.488

3488

 

Dự án dầu tư đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt

5

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

TT Phú Thái

3.281

3281

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đầu tư năm 2015.

6

Xây dựng bến xe khách Đồng Gia

 

xã Đồng Gia

20.000

 20.000,0

 

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định phê duyệt số 1074/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

7

Mở rộng Trụ sở làm việc ĐU - HĐND - UBND xã Việt Hưng

 

xã Việt Hưng

 5.000,0

 5.000,0

 

Đã xây dựng từ 2004-2005; Hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

8

Xây dựng Trung tâm dân số

 

xã Phúc Thành

 2.500,0

 1.400,0

 

Di chuyển sang vị trí mới, vị trí cũ đã thu hồi để làm đường giao thông thị trấn Phú Thái

9

Dự án xây dựng cầu trên đường GTNT sử dụng dầm đường sắt cũ

 

xã Kim Tân; xã Kim Khê

2.000

2.000

 

Đã có dầm đường sắt cũ; Huyện bố trí mặt bằng

10

Cải tạo đường tránh 388 (Cầu An Thành)

 

Kim Anh

3.184

2.960

 

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

11

Quy hoạch trạm y tế xã

 

xã Kim Anh

2.200

 1.500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

12

Mở rộng nhà văn hóa thôn Thiên Đông

 

xã Kim Tân

2.000

 2.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

13

Xây dựng Trường mầm non Quỳnh Khê

 

xã Kim Xuyên

5.500

 5.500,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

14

Xây dựng trường mầm non Phương Duệ

 

xã Kim Xuyên

3.600

 3.600,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

15

QH mở rộng Trường tiểu học và Trường THCS

 

xã Cộng Hòa

5.000

 5.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

16

Sân vận động xã

 

xã Cổ Dũng

10.000

 10.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

17

Sân thể thao thôn Bắc

 

xã Cổ Dũng

5.400

 5.400,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

18

Xây dựng bãi rác tập trung

 

xã Tam Kỳ

5.000

 5.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

19

Xây dựng bãi rác thôn Phí Gia

 

xã Đồng Gia

3.911

 3.550,0

 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ số 1760/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

20

Xây dựng bãi rác thôn Văn Thọ

 

xã Đại Đức

2.802

 2.802,3

 

UBND huyện phê duyệt phê duyệt quy hoạch tại QĐ số 3643/QĐ-UBND ngày 02/10/2012

21

Xây dựng bãi rác thôn Cao Ngô

 

xã Liên Hòa

3.623

 3.623,0

 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số 1559/QĐ-UBND ngày 13/6/2013

22

Xây dựng bãi rác

 

xã Kim Khê

3.000

 3.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

23

Xây dựng bãi rác khu Đống Thông

 

xã Kim Đính

4.332

 4.163,6

 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch tại QĐ số 3642/QĐ-UBND ngày 02/10/2012

24

Xây dựng bãi rác xứ Đồng Kênh

 

xã Cẩm La

2.000

 2.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

25

Xây dựng nghĩa địa

 

xã Cổ Dũng

10.000

 10.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

26

Mở rộng nghĩa địa

 

xã Kim Khê

5.000

 5.000,0

 

Trong đề án và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt

27

Mở rộng nghĩa địa (xứ Đồng Kênh)

 

xã Cẩm La