• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội

 

Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

TIẾP NHẬN BIỆT PHÁI VÀ PHÊ CHUẨN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 888 NQ/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 529/BCA-X01 ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại Tờ trình số 1475/TTr-UBQPAN14 ngày 02/3/2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận bà Nguyễn Thị Xuân, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIV, biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Xuân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông: Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Xuân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 916/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/04/2020   Số công báo: Từ số 353 đến số 354
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH14

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440242