• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Nghị quyết 97/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 4657/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kết quả rà soát danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi thực hiện trong năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 149/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4657/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối với danh mục rà soát 03 năm chưa thực hiện:

- Đối với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa:

+ Hủy bỏ đối với 03 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 4 ha, lý do không có vốn hoặc không có khả năng thực hiện.

(Chi tiết có Phụ lục số 1 kèm theo)

+ Chuyển tiếp thực hiện đối với 20 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 43,71 ha. Lý do: các dự án này đang trong quá trình kiểm kê, đang thực hiện công tác bồi thường hoặc đã được ghi vốn để đầu tư theo Luật Đầu tư công.

(Chi tiết có Phụ lục số 2 kèm theo)

- Đối với danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất:

+ Cho phép hủy bỏ đối với 39 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích 610,82 ha. Lý do: Các dự án này không có vốn hoặc không có khả năng thực hiện.

(Chi tiết có Phụ lục số 3 kèm theo)

+ Cho phép được chuyển tiếp thực hiện đối với 84 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất với diện tích 1.194,78 ha. Lý do: Các dự án này đang trong quá trình kiểm kê, đang thực hiện công tác bồi thường hoặc đã được ghi vốn để đầu tư theo Luật Đầu tư công.

(Chi tiết có Phụ lục số 4 kèm theo)

2. Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2020: Thống nhất thông qua danh mục 25 dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 64,91 ha.

(Chi tiết thể hiện Phụ lục số 5 kèm theo).

3. Đối với danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2020: Thống nhất thông qua danh mục 42 dự án với diện tích 176,69 ha thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

(Chi tiết thể hiện Phụ lục số 6 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT.
(TH. 09) Tấn Duy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 97/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 97/NQ-HĐND

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434910