• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2016 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 99/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN ĐỐI VỚI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC GENERIC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 748/TTr-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đi với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuc generic.

Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Công Thương ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuc generic theo nguyên tắc đồng thuận.

Điều 3. Bộ Y tế thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 khi sửa đổi, bổ sung Phụ lục Thỏa thuận, trong đó đề nghị ủy quyền ký Phụ lục sửa đổi cho Đại diện Bộ Y tế trong Nhóm công tác dược phẩm ASEAN.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Tư pháp, KHCN, Công Thương;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KGVX, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 99/NQ-CP

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329034