• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002

Tải về Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2002/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2002

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;
Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát quân sự.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của công dân khác đều phải được xử lý theo pháp luật.

Điều 2

Viện kiểm sát quân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng những công tác sau đây:

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đối với các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự;

2. Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp trong Quân đội;

3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án quân sự;

4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Toà án quân sự;

5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm.

Điều 3

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trong Quân đội theo quy định của pháp luật.

Điều 4

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát quân sự có quyền ra quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản đó.

Trong trường hợp các văn bản nói trên trái pháp luật thì tùy theo tính chất và mức độ sai phạm mà người ra văn bản bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát quân sự phải được các đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 5

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm phối hợp với Toà án quân sự, Cơ quan điều tra, Thanh tra quốc phòng, các đơn vị vũ trang nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước, các tổ chức để phòng ngừa và chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng pháp luật; bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 6

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến.

Người chỉ huy các cấp phải kịp thời thông báo các hành vi phạm tội xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình cho Viện kiểm sát quân sự nơi gần nhất.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Viện kiểm sát quân sự chịu trách nhiệm thực hiện việc thống kê tội phạm; các cơ quan tiến hành tố tụng khác của Quân đội có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát quân sự trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Điều 7

Viện kiểm sát quân sự do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp trên; Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát quân sự cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát quân sự cấp dưới. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp trên có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Viện kiểm sát quân sự cấp dưới.

Tại Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương thành lập Uỷ ban kiểm sát để thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng theo quy định của pháp luật.

Điều 8

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương là Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự khu vực do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Viện trưởng. Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác của Viện kiểm sát quân sự. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự làm nhiệm vụ do Viện trưởng cấp mình phân công theo Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Điều 9

Cơ quan chính trị quân khu và tương đương mỗi năm một lần tổ chức Hội nghị đại biểu quân nhân trong đơn vị mình và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để Viện kiểm sát quân sự cùng cấp báo cáo tình hình tội phạm trong Quân đội, hoạt động của Viện kiểm sát quân sự và trả lời những câu hỏi của các đại biểu.

Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân về hoạt động của Viện kiểm sát quân sự liên quan đến địa phương.

Điều 10

Khi phát hiện quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và hành vi khác của Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự không có căn cứ hoặc trái pháp luật, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân có quyền yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại; cá nhân có quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cùng cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp trên hoặc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan, người nhận được yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự.

Điều 11

Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự phải tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự liên hệ và phối hợp với các cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự thực hiện nhiệm vụ.

Nghiêm cấm mọi hành vi gây cản trở Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự thực hiện nhiệm vụ.

Chương 2:

CÁC CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Mục 1: THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 12

Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Quân đội nhằm bảo đảm:

1. Mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội;

2. Không để người nào bị khởi tố, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm một cách trái pháp luật;

3. Việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật; những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra phải được phát hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh;

4. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can phải có căn cứ và đúng pháp luật.

Điều 13

Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can;

2. Đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra; trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật;

3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên theo quy định của pháp luật; nếu hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự;

4. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp ngăn chặn khác; phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật;

5. Huỷ bỏ các quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra;

6. Quyết định việc truy tố bị can; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Điều 14

Khi thực hiện công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc khởi tố; kiểm sát các hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra;

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng;

3. Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật;

4. Yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục các vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh Điều tra viên đã vi phạm pháp luật trong khi tiến hành điều tra;

5. Kiến nghị với cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 15

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những hành vi, quyết định của mình trong việc khởi tố, bắt, giam, giữ, truy tố và các quyết định khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan điều tra, các cơ quan, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định và yêu cầu của Viện kiểm sát quân sự theo quy định của pháp luật.

Mục 2: THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 16

Trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội; kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án quân sự, nhằm bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 17

Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Đọc cáo trạng, quyết định của Viện kiểm sát quân sự liên quan đến việc giải quyết vụ án tại phiên toà;

2. Thực hiện việc luận tội đối với bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tại phiên toà phúc thẩm; tranh luận với người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm;

3. Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát quân sự về việc giải quyết vụ án tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm.

Điều 18

Khi thực hiện công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Toà án quân sự;

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng;

3. Kiểm sát các bản án và quyết định của Toà án quân sự theo quy định của pháp luật;

4. Yêu cầu Toà án quân sự cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án hình sự để xem xét, quyết định việc kháng nghị.

Điều 19

Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát quân sự có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án quân sự theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Toà án quân sự cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm pháp luật trong việc xét xử; kiến nghị với cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

Mục 3: KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN

Điều 20

Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án , Chấp hành viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các bản án, quyết định đó được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời.

Điều 21

Khi thực hiện công tác kiểm sát thi hành án, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án:

a) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật;

b) Tự kiểm tra việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát quân sự;

c) Thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật;

d) Cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án;

2. Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của Cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan và việc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án;

3. Tham gia việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xoá án tích;

4. Đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật;

5. Kháng nghị với Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trong việc thi hành án; yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật trong việc thi hành án; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

Điều 22

Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 21 của Pháp lệnh này trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Đối với kháng nghị quy định tại khoản 5 Điều 21 của Pháp lệnh này, Toà án quân sự, Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị.

Mục 4: KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 23

Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm nhằm bảo đảm:

1. Việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật;

2. Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh;

3. Tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng.

Điều 24

Khi thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm, Viện kiểm sát quân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thường kỳ và bất thường trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam;

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù về việc giam, giữ;

3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

4. Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát quân sự;

5. Yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

6. Kháng nghị với cơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật.

Điều 25

Trong quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm, Viện kiểm sát quân sự có trách nhiệm:

1. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp oan, sai trong tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật;

2. Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù thì khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố về hình sự.

Điều 26

Cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù phải chuyển cho Viện kiểm sát quân sự khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được khiếu nại, tố cáo.

Đối với các yêu cầu quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 24 của Pháp lệnh này, cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm phải trả lời trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Đối với quyết định quy định tại khoản 1 Điều 25 của Pháp lệnh này, cơ quan, đơn vị hoặc người có trách nhiệm phải chấp hành ngay; nếu không nhất trí với quyết định đó thì vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp phải giải quyết.

Đối với kháng nghị quy định tại khoản 6 Điều 24 của Pháp lệnh này, cơ quan, đơn vị hữu quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị; nếu không nhất trí với kháng nghị đó thì cơ quan, đơn vị hữu quan có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp; Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp phải giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp phải được chấp hành.

Chương 3:

TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Điều 27

Các Viện kiểm sát quân sự gồm có Viện kiểm sát quân sự trung ương, các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, các Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội trong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Điều 28

1. Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong Quân đội.

2. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự trung ương gồm có Uỷ ban kiểm sát, các phòng và Văn phòng.

3. Viện kiểm sát quân sự trung ương gồm có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Điều 29

1. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương gồm có:

a) Viện trưởng;

b) Các Phó Viện trưởng;

c) Một số Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.

2. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:

a) Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện kiểm sát quân sự;

b) Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác của Viện kiểm sát quân sự;

c) Kiến nghị của Viện kiểm sát quân sự trung ương về việc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong Quân đội gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

d) Những vụ án hình sự quan trọng;

đ) Những vấn đề quan trọng khác do ít nhất một phần ba tổng số thành viên Uỷ ban kiểm sát yêu cầu.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Uỷ ban kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 30

Căn cứ vào pháp luật, quyết định và chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ của Quân đội, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát và xây dựng Viện kiểm sát quân sự về mọi mặt; quyết định những vấn đề về công tác kiểm sát không thuộc thẩm quyền của Uỷ ban kiểm sát; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác kiểm sát trong Quân đội trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

2. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các cấp; tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát quân sự;

3. Tổ chức việc thống kê tội phạm trong Quân đội;

4. Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.

Điều 31

1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm có Uỷ ban kiểm sát, các ban và bộ máy giúp việc.

2. Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên.

Điều 32

1. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm có:

a) Viện trưởng;

b) Các Phó Viện trưởng;

c) Một số Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương do Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

2. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:

a) Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

b) Báo cáo tổng kết công tác với Viện kiểm sát quân sự trung ương;

c) Những vụ án hình sự quan trọng;

d) Những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quy định.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban kiểm sát biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Uỷ ban kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Uỷ ban kiểm sát.

Điều 33

1. Viện kiểm sát quân sự khu vực gồm có các bộ phận công tác và bộ máy giúp việc do Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách.

2. Viện kiểm sát quân sự khu vực gồm có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên.

Điều 34

Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự khu vực do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chương 4:

KIỂM SÁT VIÊN, ĐIỀU TRA VIÊN

Điều 35

1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội.

2. Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra tội phạm trong Quân đội.

Điều 36

Sĩ quan Quân đội tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự; có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự theo quy định của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương theo quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

Điều 37

Nhiệm kỳ của Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương là năm năm.

Điều 38

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Viện trưởng phân công, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp mình, sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự do pháp luật quy định.

2. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Thủ trưởng cơ quan điều tra phân công, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan điều tra, sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương do pháp luật quy định.

Điều 39

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà gây ra thiệt hại thì Viện kiểm sát quân sự nơi những người đó công tác phải có trách nhiệm bồi thường và người đã gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Viện kiểm sát quân sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Điều 40

Biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 41

Quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng làm việc ở Viện kiểm sát quân sự có các quyền, nghĩa vụ theo chế độ của Quân đội; được hưởng chế độ phụ cấp đối với ngành kiểm sát.

Giấy chứng minh và chế độ ưu tiên đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự, Điều tra viên Viện kiểm sát quân sự trung ương khi thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 42

1. Kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự do Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

2. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác để bảo đảm cho các Viện kiểm sát quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự ngày 26 tháng 4 năm 1993.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 44

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

- Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:

I. VỊ TRÍ, PHẠM VI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

1. Vị trí, phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát quân sự.

Các Viện Kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong quân đội.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện Kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của công dân khác đều phải được xử lý theo pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:

I. VỊ TRÍ, PHẠM VI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

1. Vị trí, phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát quân sự.

Các Viện Kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong quân đội.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện Kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của công dân khác đều phải được xử lý theo pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2, 3 Mục I Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:

I. VỊ TRÍ, PHẠM VI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
...
2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự.

Các Viện Kiểm sát quân sự tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập trung thống nhất trong ngành kiểm sát. Viện Kiểm sát quân sự do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp trên; Viện Kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương lãnh đạo Viện Kiểm sát quân sự các cấp và chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và xây dựng ngành kiểm sát quân sự.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp dưới phải căn cứ vào pháp luật, sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp trên và chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình.

3. Sự lãnh đạo của Đảng uỷ các cấp đối với Viện Kiểm sát quân sự thực hiện theo Quy chế lãnh đạo của Đảng uỷ quân sự Trung ương.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2, 3 Mục I Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ CÁC CẤP

Các Viện Kiểm sát quân sự gồm có: Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; các Viện Kiểm sát quân sự quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ đội biên phòng, cơ quan bộ Quốc phòng (sau đây gọi là Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương); các Viện Kiểm sát quân sự khu vực.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội trong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập hoặc giải thể Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự khu vực.

1. Viện Kiểm sát quân sự Trung ương

a) Viện Kiểm sát quân sự Trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong quân đội.

b) Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương có Uỷ ban kiểm sát, các phòng và Văn phòng.

c) Viện Kiểm sát quân sự Trung ương có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án hình sự do Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra an ninh quân đội, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương trực tiếp điều tra, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự;

- Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp trong quân đội;

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử phúc thẩm; phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát quân sự và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự của Toà án quân sự Trung ương;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, cơ quan thi hành án, Chấp hành viên; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật do Toà án quân sự xét xử;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ở trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ quốc phòng đảm nhiệm;

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trong quân đội, các cơ quan khác trong quân đội được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm do các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến. Tổ chức và thực hiện việc thống kê tội phạm trong quân đội;

- Tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị, Vụ tổ chức, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc tuyển chọn, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hoặc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển ra, đề bạt và quản lý cán bộ kiểm sát quân sự;

- Phối hợp với Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu và Vụ tổ chức, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng các đề án tổ chức biên chế Viện Kiểm sát quân sự;

- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Viện Kiểm sát quân sự;

- Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự cấp dưới thực hiện các mặt công tác kiểm sát và xây dựng ngành kiểm sát quân sự.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ CÁC CẤP
...
2. Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương

a) Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương được tổ chức ở các quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ đội biên phòng, cơ quan Bộ Quốc phòng.

b) Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương có Uỷ ban kiểm sát, các ban và bộ máy giúp việc.

c) Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án hình sự do Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan điều tra an ninh quân khu và tương đương, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đối với các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự quân khu và tương đương;

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát quân sự và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự của Toà án quân sự quân khu và tương đương;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, cơ quan thi hành án, Chấp hành viên; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật do Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực xét xử; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật do Toà án nhân dân xét xử uỷ thác phần dân sự cho Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam do các cơ quan tư pháp thuộc quân khu và tương đương đảm nhiệm;

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp thuộc quân khu và tương đương, các cơ quan khác trong quân đội được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm do các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến. Thực hiện việc thống kê tội phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Viện Kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc thực hiện các mặt công tác kiểm sát và xây dựng Viện Kiểm sát quân sự;

- Tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ CÁC CẤP
...
3. Viện Kiểm sát quân sự khu vực

a) Viện Kiểm sát quân sự khu vực được tổ chức ở các quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ đội biên phòng, cơ quan Bộ quốc phòng. Viện Kiểm sát quân sự khu vực có các bộ phận công tác và bộ máy giúp việc.

b) Viện Kiểm sát quân sự khu vực có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiệm quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án hình sự do các cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, khu vực và tương đương, của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toàn án quân sự khu vực;

- Thực hành quyền công bố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toàn án quân sự khu vực;

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án quân sự, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật do Toà án quân sự khu vực xét xử;

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan điều tra hình sự thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh, khu vực và tương đương; của Toà án quân sự khu vực; các cơ quan khác trong quân đội được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự khu vực;

- Tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm do cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến. Thực hiện việc thống kê tội phạm trong phạm vi trách nhiệm của mình;

- Tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Mục III Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
III. VIỆC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Các Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, chịu sự giám sát của quân nhân thông qua Hội nghị đại biểu quân nhân.

Mỗi năm một lần cơ quan chính trị quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ đội biên phòng, Bộ tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đại biểu quân nhân trong đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn để Viện Kiểm sát quân sự cùng cấp báo cáo tình hình tội phạm trong quân đội, hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự và trả lời những câu hỏi của các đại biểu.

Các đại biểu có trách nhiệm thu thập và phản ánh ý kiến của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tại hội nghị; đồng thời truyền đạt nội dung, kết quả của hội nghị đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mình.

Viện Kiểm sát quân sự có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân về hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự liên quan đến địa phương.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Mục III Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát quân sự với các cơ quan, đơn vị được hướng dẫn bởi Mục IV Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Viện Kiểm sát quân sự Trung ương với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Viện Kiểm sát quân sự Trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát trong quân đội. Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương chấp hành mọi quyết định, chỉ thị và thường xuyên báo cáo công tác kiểm sát của các Viện Kiểm sát quân sự với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động kiểm sát quân sự trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật và bồi dưỡng cán bộ cho Viện Kiểm sát quân sự.

2. Quan hệ giữa người chỉ huy với Viện Kiểm sát quân sự

a) Về quản lý hành chính quân sự: Viện Kiểm sát quân sự Trung ương thuộc quyền chỉ huy, quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương thuộc quyền chỉ huy, quản lý của Tư lệnh quân khu và tương đương; Viện Kiểm sát quân sự khu vực chịu sự chỉ huy, quản lý của người chỉ huy đơn vị nơi đặt trụ sở Viện Kiểm sát quân sự khu vực.

b) Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp:

- Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện Kiểm sát quân sự phải căn cứ vào pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người chỉ huy đơn vị không can thiệp vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Kiểm sát quân sự; tạo điều kiện để Viện Kiểm sát quân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

- Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện Kiểm sát quân sự phối hợp với chỉ huy đơn vị trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa và chống tội phạm trong quân đội;

- Viện Kiểm sát quân sự có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm và thực hiện việc thống kê tội phạm. Người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải kịp thời thông báo ngay các hành vi phạm tội xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình cho Viện Kiểm sát quân sự nơi gần nhất. Viện Kiểm sát quân sự các cấp có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm do người chỉ huy cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chuyển đến;

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan điều tra, Toà án quân sự, Thanh tra quốc phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự trong việc thống kế tội phạm;

Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự các cấp theo định kỳ hoặc đột xuất có trách nhiệm thông báo với người chỉ huy về tình hình tội phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền và các đơn vị khác đóng quân trên địa bàn; tham mưu giúp người chỉ huy quản lý đơn vị theo quy định của pháp luật nhà nước, Điều lệnh kỷ luật quân đội. Đồng thời kiến nghị với người chỉ huy về biện pháp khắc phục, ngăn ngừa quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội.

3. Quan hệ giữa Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự khu vực với Viện kiểm sát nhân dân địa phương là mối quan hệ phối hợp giữa các Viện kiểm sát trong và ngoài quân đội. Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát quân sự tại địa phương, định kỳ thông báo tình hình và bàn kế hoạch đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn. Khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn, Viện kiểm sát nào phát hiện trước thì chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn, thu thập chứng cứ, sau đó chuyển và tạo điều kiện cho Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết.

Xem nội dung VB
Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát quân sự với các cơ quan, đơn vị được hướng dẫn bởi Mục IV Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Mục V Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
V. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, QUẢN LÝ CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

1. Căn cứ vào tình hình tổ chức và nhiệm vụ của quân đội theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi:

a. Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự khu vực;

b. Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương;

c. Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, điều tra viên Viện Kiểm sát quân sự.

d. Quy định bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện Kiểm sát quân sự khu vực.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi:

a. Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự Trung ương;

b. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Viện trưởng, Phó Viện trưởng, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự quân khu tương đương; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự khu vực; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra và Điều tra viên Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

4. Về quản lý cán bộ kiểm sát quân sự.

Việc quản lý cán bộ thực hiện theo quyết định, quy chế quản lý cán bộ quân đội của Đảng uỷ quân sự Trung ương và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Cục Cán bộ Tổng Cục Chính trị, Vụ Tổ chức, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý thống nhất cán bộ ngành kiểm sát quân sự; thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Viện Kiểm sát quân sự.

Việc sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, điều động, chuyển ra đối với cán bộ ngành kiểm sát quân sự thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý của đảng uỷ quân sự Trung ương và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Đối với các chức vụ quản lý như Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Trưởng ban thực hiện như sau:

- Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, Trưởng ban thuộc Viện Kiểm sát quân sự Trung ương theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương;

- Tư lệnh quân khu và tương đương quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Trưởng ban thuộc Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

Việc khen thưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm sát, cán bộ điều tra của Viện Kiểm sát quân sự được thực hiện như đối với mọi quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng của Quân đội.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Mục V Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Điều này được hướng dẫn bởi Mục VI Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 19/2002/L-CTN và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Để việc áp dụng đúng các quy định của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn như sau:
...
VI. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Kinh phí hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự được quy định tại Điều 42 của Pháp lệnh tổ chức Viện Kiểm sát quân sự, cụ thể như sau:

Kinh phí hoạt động của các Viện Kiểm sát quân sự là một bộ phận của ngân sách ngành kiểm sát nhân dân bao gồm: Kinh phí nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất, trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện đi lại, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc.

Hàng năm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng lập dự toán kinh phí hoạt động của các Viện Kiểm sát quân sự gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đưa vào dự toán ngân sách của toàn ngành kiểm sát nhân dân, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định; phân bổ cho các Viện Kiểm sát quân sự theo hạn mức kinh phí đã được phê duyệt.

Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương thống nhất quản lý và hướng dẫn sử dụng kinh phí hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự theo pháp luật về ngân sách nhà nước. Khi có nhu cầu đột xuất hoặc cần bổ sung kinh phí, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương báo cáo Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng làm việc ở Viện Kiểm sát quân sự có các quyền và nghĩa vụ theo chế độ của Quân đội, được hưởng chế độ phụ cấp đối với ngành kiểm sát.

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Mục VI Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP
- Nội dung này được hướng dẫn bởi Quyết định 04/2003/QĐ/VKSTC-TCCB

Căn cứ vào Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự
...
Điều 1.

Quy định bộ máy làm việc Viện kiểm sát quân sự Trung ương, gồm các đơn vị sau đây:

1. Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự.

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án hình sự do các Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng trực tiếp điều tra;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp trong quân đội do Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát điều tra;

b- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện kiểm sát quân sự cấp dưới về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự;

c- Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm.

2. Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm:

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự tại các phiên toà phúc thẩm của Toà án quân sự trung ương;

b- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Toà án quân sự theo quy định của pháp luật;

c- Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự ở hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương kiến nghị với Chánh án Toà án quân sự trung ương về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

3. Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự tại Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Toà án quân sự trung ương và kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án quân sự theo quy định của pháp luật; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự tại Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao khi được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao uỷ quyền, xem xét, kiểm tra, trình Chủ tịch Nước về các trường hợp án tử hình thuộc phạm vi của Toà án quân sự;

b- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; sơ kết, tống kết công tác kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát quân sự các cấp;

c- Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án quân sự các cấp để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Toà án quân sự trung ương, Chánh án Toà án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

4. Phòng điều tra

Nhiệm vụ, chức trách của Phòng như sau:

a- Tổ chức thực hiện điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp trong quân đội;

b- Tiếp nhận, thu thập và xác minh các tin báo tố giác về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp, dự báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trong quân đội để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương về các biện pháp tăng cường công tác thực hành quyền công tố, đấu tranh phòng chống tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong quân đội.

5. Phòng kiểm sát thi hành án, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

Nhiệm vụ, chức trách của Phòng như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án quân sự, kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc thi hành án của cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và việc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án trong quân đội; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạm tù tại các trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý;

b- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện kiểm sát quân sự cấp dưới về nghiệp vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án, tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án, tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

c- Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan thi hành án cơ quan tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương kiến nghị với các Cơ quan điều tra, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong quân đội và cơ quan thi hành án trong quân đội về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

6. Phòng khiếu tố, thống kê tội phạm

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát quân sự và các tin báo, tố giác về tội phạm để chuyển đến các đơn vị trong ngành giải quyết theo thẩm quyền; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương về quản lý và kiểm tra các đơn vị trong ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát quân sự, tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương về công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp trong quân đội;

- Phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp trong quân đội trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc phục;

b- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương:

- Phối hợp với các cơ quan tư pháp trong quân đội thực hiện việc thống kê tội phạm;

- Thực hiện việc thống kê số liệu kết quả hoạt động của Viện kiểm sát quân sự;

- Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ thống kê tội phạm và thống kê kết quả hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các cấp; sơ kết, tổng kết công tác thống kê tội phạm;

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc đầu tư phát triển công nghệ thông tin của Viện kiểm sát quân sự các cấp.

7. Phòng tổ chức, cán bộ

Nhiệm vụ, chức trách của Phòng như sau:

a- Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất với Bộ Quốc phòng quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự Trung ương để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn và đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định biên chế của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, khu vực;

b- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tham mưu với Tổng Cục chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định những việc về tuyển chọn cán bộ vào Viện kiểm sát quân sự các cấp, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, quy hoạch, sắp xếp, điều động, đề bạt quân hàm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, khu vực, những việc về công tác bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp, cử thành viên Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự Trung ương để Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; giúp việc Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự cấp Quân khu và khu vực.

c- Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết công tác tổ chức cán bộ đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp và xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đối ngoại của Viện kiểm sát quân sự, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Viện kiểm sát quân sự các cấp.

8. Văn phòng

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

a- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương thực hiện công tác quản lý, tổng hợp tình hình hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các cấp; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương làm báo cáo về các mặt công tác của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và của Viện kiểm sát quân sự các cấp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương về phương hướng nhiệm vụ công tác, về công tác quản lý chỉ đạo điều hành, theo dõi, hướng dẫn, thẩm định công tác thi đua, khen thưởng, nghiên cứu những vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát quân sự các cấp, xây dựng và tham gia ý kiến vào các dự án luật, Pháp lệnh do các cơ quan đơn vị xin ý kiến Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

b- Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các văn thư, thực hiện công tác về hành chính, quản trị; xây dựng dự toán kinh phí, cơ sở vật chất trang bị bảo đảm cho hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các cấp, quản lý, kiểm tra và triển khai thực hiện công tác đảm bảo về sử dụng kinh phí, trang bị phương tiện, tài sản của cơ quan Viện kiểm sát quân sự Trung ương và các Viện kiểm sát cấp dưới;

c- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác của Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Điều 2.

Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ;

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung VB
Nội dung này được hướng dẫn bởi Quyết định 04/2003/QĐ/VKSTC-TCCB
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2002/PL-UBTVQH11   Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 04/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2002   Số công báo: Số 65
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/11/2002, UBTVQH ban hành Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002.

Pháp lệnh gồm 6 chương, 44 điều quy định về tổ chức Viện kiểm sát quân sự.

Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ an ninh quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của các công dân khác; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của công dân khác đều phải được xử lý theo pháp luật.

Viện kiểm sát quân sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng những công tác sau đây:

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đối với các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự;

2. Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp trong Quân đội;

3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án quân sự;

4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Toà án quân sự;

5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do các cơ quan tư pháp trong Quân đội đảm nhiệm.

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2002.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự ngày 26 tháng 4 năm 1993.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Từ khóa: Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002

646

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50233