• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2017 trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 01/QCPH-UBND
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH PHÚ THỌ -
UBND TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QCPH-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TẠI CÁC KHU VỰC GIÁP RANH GIỮA TỈNH PHÚ THỌ VÀ TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2012/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Chỉ thị s 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản;

Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi do Văn phòng Chính phủ thông báo tại Văn bản s 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017;

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tt là: khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh), như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức, hình thức và nội dung phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và y ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Các nội dung phối hợp khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; các tổ chức, cá nhân hoạt động cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Điều 2. Mục đích của việc phối hợp

1. Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả về chuyên môn và thông tin, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động cát, sỏi lòng sông và nhân dân trong việc thực hiện quy định của pháp luật và công tác bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh theo Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Không gây cản trở đến công tác quản lý của các cơ quan nhà nước và hoạt động khoáng sản hp pháp của các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái.

2. Công tác phối hợp được thực hiện đúng quy định của pháp luật về cát, sỏi lòng sông và các văn bản có liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

3. Bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp kiểm tra hoạt động cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

4. Chủ động trong công tác bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác; xử lý những vấn đề phát sinh theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan đối với các hoạt động cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái. Hỗ trợ trong xử lý các tình huống phức tạp bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chương II

PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phương thc phối hợp

1. Phối hợp tổ chức kiểm tra định khoặc đột xuất các khu vực cát, sỏi lòng sông tại vùng giáp ranh giữa hai tnh, nhm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định. Cơ quan chủ trì kiểm tra của tỉnh Phú Thọ hoặc tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cùng cấp của tỉnh giáp ranh biết và phối hợp thực hiện khi cần thiết.

2. Tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, khi xảy ra hoạt động cát, sỏi lòng sông trái phép, chính quyền địa phương tại khu vực đó chủ trì, phối hợp với cơ quan cùng cấp tỉnh giáp ranh tổ chức kiểm tra, thống nhất hình thức xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp, trong quá trình xử lý có ý kiến khác nhau thì cơ quan chủ trì quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Điều 5. Hình thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung cần phối hợp, các hình thức phối hợp gồm:

1. Bằng văn bản đề nghị phối hợp. Trường hợp khẩn cấp có thể thông báo qua điện thoại, sau đó có văn bản đề nghị, khi cần thiết thì trực tiếp làm việc để thông báo, trao đổi thông tin, tài liệu.

2. Thành lập đoàn công tác liên tỉnh, liên huyện, liên xã giáp ranh.

3. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị.

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trao đổi thông tin:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan của hai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ trao đổi thông tin về tiềm năng cát, sỏi lòng sông, tình hình quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông và hoạt động cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh, đặc biệt là thông tin liên quan đến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khu vực giáp ranh thuộc các tnh trao đổi thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông và hoạt động cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh, đng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình:

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã của tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái thực hiện phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình tại các khu vực cát, sỏi lòng sông giáp ranh trong các trường hợp cần thiết, để xác định, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán cát, sỏi lòng sông trái phép.

Lực lượng công an tại địa phương thường xuyên tun tra kiểm soát nm tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin về các đối tượng có biểu hiện vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyn, tập kết, mua bán cát, sỏi lòng sông.

3. Phối hợp trong công tác ngăn chặn, giải tỏa hoạt động cát, sỏi lòng sông trái phép:

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cát, sỏi lòng sông theo thẩm quyền.

Phối hợp, tạo điều kiện về lực lượng, trang thiết bị, đồng thời tổ chức ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép. Ngăn chặn các đối tượng vi phạm di chuyển sang tỉnh giáp ranh, trường hợp các đối tượng vi phạm đã di chuyển sang tỉnh giáp ranh, cần thông báo ngay cho cơ quan quản lý cùng cấp biết, xử lý.

4. Phối hợp trong công tác xử lý vi phạm:

a) Xử lý vi phạm trong hoạt động cát, sỏi lòng sông thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Các đối tượng, tang vật hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán cát, sỏi lòng sông trái phép được xem xét xử lý tại địa phương nơi xảy ra vi phạm.

Trường hợp vụ việc, hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, thì bên phát hiện trước sẽ chủ trì xử lý, giải quyết và thông báo cho cơ quan, đơn vị giáp ranh biết, cùng phối hợp.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khu vực giáp ranh có trách nhiệm phi hp hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến công tác xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ việc thực hiện các nội dung quyết định xử lý đã được ban hành; trường hợp vượt thẩm quyền phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

c) Kết quả xử lý vi phạm được thông báo công khai; hành vi vi phạm được thông báo về nơi cư trú của các đối tượng vi phạm.

5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cát, sỏi lòng sông:

Tại các khu vực cát, sỏi lòng sông giáp ranh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cát, sỏi lòng sông có thể kết hợp tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân hoạt động cát, sỏi lòng sông và nhân dân của tỉnh giáp ranh trong việc thực hiện quy định của pháp luật về cát, sỏi lòng sông nói chung và công tác bảo vệ cát, si lòng sông tại khu vực giáp ranh nói riêng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, huyện Trn Yên, huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái; Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, huyện Hạ Hòa, huyện Tân Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm triển khai, phổ biến đến Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan của tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Tớc ngày 31 tháng 12 hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, gi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quy chế này; tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan.

4. Trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức họp, hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, y ban nhân dân tỉnh Yên Bái để phối hợp xem xét, xử lý./

 

TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

TM. UBND TỈNH YÊN BÁI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- T
ng cục ĐC&KS Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- Các sở, ban, n
gành của tỉnh Phú Thọ, tỉnh Yên Bái;
- UBND các hu
yện: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập, Tân Sơn, tnh Phú Thọ;
- UBND các huyện: Yên B
ình, Trấn Yên, Văn Chấn, tnh Yên Bái;
- Cổng Thôn
g tin điện tử tnh Phú Thọ, tnh Yên Bái;
- Lưu: VT.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/QCPH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Yên Bái   Người ký: Hoàng Công Thủy, Nguyễn Văn Khánh
Ngày ban hành: 28/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 01/QCPH-UBND

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374704