• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 01/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01 /2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2014/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 954/TTr-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 và xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây Dựng tại Công văn số 7828/SXD-QLN ngày 23/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014, cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm d, Khoản 2, Điều 19 như sau:

“d. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín liên tục trong nhiều ngày (không quá 40 ngày kể từ ngày bắt đầu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng).”

2. Bổ sung Khoản 1a, Điều 20 như sau:

“1a. Trình tự đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín liên tục trong nhiều ngày được thực hiện như sau:

a) Cơ quan được giao bán đấu giá quyền sử dụng đất và cơ quan ủy quyền bán đấu giá tiến hành niêm phong thùng phiếu đấu giá.

b) Khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cung cấp Phiếu đấu giá (theo mẫu), tự ghi đầy đủ thông tin, mức đấu giá, bỏ Phiếu đấu giá vào bì thư, dán kín và ký niêm phong ngoài bì thư; sau đó bỏ vào thùng phiếu đấu giá đã niêm phong.

c) Tại ngày mở phiếu đấu giá, các bên liên quan kiểm tra xác nhận thùng phiếu nguyên niêm phong. Đấu giá viên hoặc người điều hành cuộc bán đấu giá công khai mở thùng phiếu đấu giá và lần lượt công bố giá đấu của từng khách hàng. Người có mức giá đấu cao nhất là người trúng đấu giá.

Nếu có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu những người trả giá cao nhất đều không có yêu cầu trả giá tiếp thì đấu giá viên hoặc người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức rút thăm cho những người đó và công bố kết quả người trúng đấu giá.”

3. Sửa đổi Khoản 2, Điều 26 như sau:

“2. Nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan được giao xử lý việc bán đấu giá cung cấp thông tin và hồ sơ xác định tiền sử dụng đất phải thu chuyển cho Cục thuế thành phố để giải quyết tính thu tiền sử dụng đất.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Thuế xác định và thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất vào Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất có trách nhiệm nộp tiền theo đúng thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan Thuế.

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế (kể cả đợt nộp đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan Thuế), tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định này thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách thành phố”.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn chi tiết việc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín liên tục trong nhiều ngày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP (để b/c);
- TVTU, TTHĐND T/p (để b/c);
- Đoàn ĐBQH T/p Đà Nẵng (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND T/p;
- Sở Tài Nguyên và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành.
MTTQ, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm Tin học – Công báo;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266790