• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh và 10 phường

Tải về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHC, VIÊN CHỨC CỦA QUẬN VÀ 10 PHƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn c Quyết định s 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của y ban nhân dân Thành ph ban hành Quy chế về kim tra, xử lý, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật và t chức, quản lý cộng tác viên kim tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 1870/TTr-NV ngày 09 tháng 9 năm 2019 và ý kiến thm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo số 241/BC-TP ngày 18 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận và 10 phường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT
, các PCT;
- UBMTTQVN và các TCCTXH quận;
- Khối Nội chính; các CQCM, ĐVSN thuộc quận;

- Lưu: VT, NV(01b).H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Văn Thinh
Ngày ban hành: 14/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2019   Số công báo: Từ số 74 đến số 75
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426563