• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 02/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 260/TTr-STC ngày 21 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi tắt là: Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) và Điều 2 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi tắt là: Thông tư số 77/2014/TT-BTC).

Điều 2. Quy định về đơn giá thuê đất

1. Đơn giá thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá được xác định bằng giá đất tính thu tiền thuê đất nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) được quy định tại Điều 3 Quyết định này.

2. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm không gắn với công trình xây dựng trên mặt đất (không sử dụng phần đất trên bề mặt) thì đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm được xác định như sau:

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng.

b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.

Đơn giá thuê đất của các trường hợp nêu trên cũng được áp dụng đối với phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất.

3. Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013.

a) Đối với phần diện tích đất không có mặt nước, xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên cơ sở quy định tại Điều 3 Quyết định này.

b) Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được áp dụng như sau:

- Phần diện tích cho thuê sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì đơn giá thuê đất có mặt nước được tính bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

- Phần diện tích cho thuê sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì đơn giá thuê đất có mặt nước được tính bằng 70% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Điều 3. Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất

1. Đối với đất phi nông nghiệp ở các vị trí có tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo phụ lục đính kèm.

(Có Phụ lục đính kèm).

2. Đối với đất phi nông nghiệp ở các vị trí khác:

- Đối với đất phi nông nghiệp ở các vị trí chưa được cụ thể trong Phụ lục đính kèm quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định này (trừ đất chợ) thì tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất là 1%.

- Đối với đất chợ thì tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất là 2%.

3. Đối với đất thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định thì tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất bằng (=) 0,5 lần tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Quyết định này.

Điều 4. Quy định về đơn giá thuê mặt nước

Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, đơn giá thuê do Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước:

a) Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này thống nhất trên địa bàn tỉnh.

b) Căn cứ giá đất cụ thể do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, hệ số điều chỉnh giá đất và mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất quy định tại Quyết định này, Cục trưởng Cục Thuế xác định đơn giá thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi cục trưởng Chi cục Thuế xác định đơn giá thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

2. Xử lý một số vấn đề tồn tại:

- Đối với các dự án đã có hợp đồng thuê đất trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được ổn định cho đủ 05 (năm) năm. Sau khi hết thời gian ổn định 05 (năm) năm thì phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Quyết định này.

- Trường hợp dự án đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì không áp dụng điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

3. Các nội dung khác không nêu tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thống nhất tham mưu đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

PHỤ LỤC

TỶ LỆ (%) TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Tỷ lệ thuê đất

 

Từ
(Đầu ranh thửa đất)

Đến
(Hết ranh thửa đất)

 

(1)

(2)

(3)

(4 )

(5)

 

I

THÀNH PHỐ BẾN TRE

 

 

1

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

1.1

 

Vòng xoay Đồng Khởi - Nguyễn Đình Chiểu

Phan Ngọc Tòng

2%

 

 

 

- Thửa 6 tờ 5, Phường 2

- Thửa 572 tờ 6, Phường 2

 

 

 

 

- Thửa 1 tờ 5, Phường 2

- Thửa 78 tờ 6, Phường 2

 

 

1.2

 

Phan Ngọc Tòng

Nguyễn Trung Trực

2%

 

1.3

 

Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Huệ

2%

 

1.4

 

Nguyễn Huệ

Cầu Cá Lóc

2%

 

1.5

 

Cầu Cá Lóc

Cống An Hoà (Cống số 2)

1,5%

 

 

 

- Thửa 161 tờ 24, Phường 8

- Thửa 48 tờ 26, Phường 8

 

 

 

 

- Thửa 21 tờ 24, Phường 8

- Thửa 121 tờ 19, Phường 8

 

 

1.6

 

Cống An Hoà (Cống số 2)

Cầu Gò Đàng

1,5%

 

 

 

- Thửa số 7 tờ 20, Phường 8

- Thửa số 42 tờ 22, Phường 8

 

 

 

 

- Thửa số 122 tờ 20, Phường 8

- Thửa số 39 tờ 22, Phường 8

 

 

1.7

 

Cầu Gò Đàng

Ngã ba Phú Hưng

1,5%

 

 

 

- Thửa số 1 tờ 34, xã Phú Hưng

- Thửa số 1 tờ 50, xã Phú Hưng

 

 

 

 

- Thửa số 17 tờ 33, xã Phú Hưng

- Thửa số 7 tờ 41, xã Phú Hưng

 

 

2

Đường Nguyễn Huệ

 

 

 

2.1

 

Hùng Vương

Hai Bà Trưng

2%

 

 

 

- Thửa 298 tờ 11

-Thửa số 373 tờ 11

 

 

 

 

- Thửa 204 tờ 11

- Thửa 204 tờ 11

 

 

 

 

- Thửa 71 tờ 11

- Thửa 414 tờ 8

 

 

 

 

- Thửa 402 tờ 8

- Thửa 223 tờ 5

 

 

 

 

- Thửa 339 tờ 11

- Thửa 379 tờ 11

 

 

 

 

- Thửa 81 tờ 11

- Thửa 179 tờ 5

 

 

 

 

Phường 1

Phường 1

 

 

2.2

 

Hai Bà Trưng

Phan Đình Phùng

1,5%

 

 

 

- Thửa 246 tờ 5, Phường 1

- Thửa số 478 tờ 4, Phường 4

 

 

 

 

- Thửa số 231 tờ 5, Phường 1

- Thửa số 1 tờ 2, Phường 1

 

 

2.3

 

Phan Đình Phùng

Nguyễn Thị Định

1,5%

 

 

 

- Thửa số 189 tờ 55, Phú Khương

- Thửa số 1 tờ 6, Phú Khương

 

 

 

 

- Thửa số 200 tờ 55, Phú Khương

- Thửa số 3 tờ 7, Phú Khương

 

 

2.4

 

Nguyễn Thị Định

Hết ranh thành phố

1,5%

 

 

 

- Thửa số 16 tờ 16, Phú Tân

- Thửa số 9 tờ 33, Phú Tân

 

 

 

 

- Thửa số 22 tờ 7, Phú Khương

- Thửa số 110 tờ 2, Phú Khương

 

 

3

Đường Nguyễn Trung Trực

Trọn đường

2%

 

4

Đường Hùng Vương

 

 

 

4.1

 

Nguyễn Huệ

Phan Ngọc Tòng

2%

 

4.2

 

Phan Ngọc Tòng

Đồng Khởi

2%

 

4.3

 

Đồng Khởi

Cầu Kiến Vàng

2%

 

 

 

- Thửa số 9 tờ 9, Phường 3

- Thửa số 180 tờ 10, Phường 5

 

 

4.4

 

Cầu Kiến Vàng

Bến phà Hàm Luông

1,5%

 

 

 

- Thửa số 31 tờ 12, Phường 7

- Thửa số 51 tờ 34, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 110 tờ 34, Phường 7

- Thửa số 10 tờ 33, Phường 7

 

 

5

Đường Lê Lợi

 

 

 

5.1

 

Nguyễn Huệ

Phan Ngọc Tòng

2%

 

5.2

 

Phan Ngọc Tòng

Nguyễn Trãi

2%

 

6

Đường Lê Quý Đôn

Trọn đường

 

2%

 

7

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

 

7.1

 

Nguyễn Trung Trực

Phan Ngọc Tòng

2%

 

7.2

 

Phan Ngọc Tòng

Nguyễn Trãi

2%

 

8

Đường Lê Đại Hành

Trọn đường

2%

 

9

Lộ Số 4

Trọn đường

 

1,5%

 

10

Đường Phan Ngọc Tòng

 

 

 

10.1

 

Hùng Vương

Nguyễn Đình Chiểu

2%

 

10.2

 

Nguyễn Đình Chiểu

Đường 3 tháng 2

2%

 

11

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trọn đường

2%

 

12

Đường Nguyễn Trãi

Trọn đường

2%

 

13

Đường Nguyễn Du

Trọn đường

2%

 

14

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trọn đường

2%

 

15

Đường Đồng Khởi

 

 

 

15.1

 

Cầu An Thuận

Đường Lạc Long Quân

1,5%

 

15.2

 

Cầu Bến Tre (đường Hùng Vương)

Vòng xoay Đồng Khởi - Nguyễn Đình Chiểu

2%

 

 

 

- Thửa số 74 tờ 5, Phường 2

- Thửa số 30 tờ 5, Phường 2

 

 

 

 

- Thửa số 16 tờ 5, Phường 2

- Thửa số 15 tờ 5, Phường 2

 

 

15.3

 

Vòng xoay Đồng Khởi - Nguyễn Đình Chiểu

Tượng đài Đồng Khởi

2%

 

 

 

- Thửa số 4 tờ 9, Phường 3

- Thửa số 31 tờ 3, Phường 3

 

 

 

 

- Thửa số 98 tờ 5, Phường 2

- Thửa số 2 tờ 8, Phường 4

 

 

15.4

 

Cổng chào thành phố

Nút giao thông trung tâm

2%

 

 

 

- Thửa số 19 tờ 3, Phường 4

- Thửa số 66 tờ 45, Phú Khương

 

 

 

 

- Thửa số 31 tờ 58, Phú Khương

- Thửa số 45 tờ 45, Phú Khương

 

 

15.5

 

Nút giao thông trung tâm

Đến ngã tư Phú Khương

2%

 

 

 

- Thửa số 156 tờ 45, Phú Khương

- Thửa số 68 tờ 30, Phú Khương

 

 

 

 

- Thửa số 104 tờ 45, Phú Khương

- Thửa số 65 tờ 30, Phú Khương

 

 

15.6

 

Ngã tư Phú Khương

Ngã tư Tân Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa số 44 tờ 30, Phú Tân

- Thửa số 7 tờ 9, Phú Tân

 

 

 

 

- Thửa số 22 tờ 30, Phú Tân

- Thửa số 17 tờ 5, Phú Tân

 

 

16

Đường 3 tháng 2

Trọn đường

 

2%

 

17

Đường Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ

Đường 30 tháng 4

2%

 

18

Đường Hai Bà Trưng nối dài

 

 

 

18.1

 

Đoạn 1

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 96 tờ 6, Phường 3

- Thửa 160 tờ 5, Phường 3

 

 

 

 

- Thửa 23 tờ 6, Phường 3

- Thửa 159 tờ 5, Phường 3

 

 

18.2

 

Đoạn 2

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 161 tờ 5, Phường 3

- Thửa 98 tờ 5, Phường 3

 

 

 

 

- Thửa 157 tờ 5, Phường 3

- Thửa 132 tờ 5, Phường 3

 

 

19

Đường Trần Quốc Tuấn

Trọn đường

2%

 

20

Đường Lê Lai

Trọn đường

 

2%

 

21

Đường Đống Đa

Trọn đường

 

2%

 

22

Đường Chi Lăng 1

Trọn đường

 

2%

 

23

Đường Chi Lăng 2

Trọn đường

 

2%

 

24

Đường Cách mạng tháng 8

Trọn đường

2%

 

25

Đường 30 tháng 4

Đường 3 tháng 2

Cổng chào

2%

 

 

 

- Thửa 87 tờ 6, Phường 3

- Thửa 10 tờ 3, Phường 4

 

 

 

 

- Thửa 8 tờ 6, Phường 3

- Thửa 37 tờ 3, Phường 3

 

 

26

Đường Ngô Quyền

Trọn đường

 

2%

 

27

Đường Tán Kế

Trọn đường

 

2%

 

28

Đường Lãnh Binh Thăng

Trọn đường

2%

 

 

 

- Thửa số 336 tờ 5, Phường 3

- Thửa số 255 tờ 5, Phường 3

 

 

 

 

- Thửa số 343 tờ 5, Phường 3

- Thửa số 259 tờ 5, Phường 3

 

 

29

Đường Thủ Khoa Huân

Trọn đường

1,5%

 

30

Đường Phan Đình Phùng

Trọn đường

2%

 

31

Đường Đoàn Hoàng Minh

 

 

 

31.1

 

Cầu Nhà Thương

Hết ranh Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

1,5%

 

 

 

- Thửa số 17 tờ 9, Phường 5

- Thửa số 1 tờ 1, Phường 5

 

 

 

 

- Thửa số 130 tờ 6, Phường 5

- Thửa số 175 tờ 22, Phường 6

 

 

31.2

 

Hết ranh Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Đường Đồng Khởi

1,5%

 

 

 

- Thửa số 149 tờ 22, Phường 6

- Thửa 443 tờ 30, Phú Tân

 

 

 

 

- Thửa số 174 tờ 22, Phường 6

- Thửa số 75 tờ 30, Phú Khương

 

 

32

Đường Nguyễn Thị Định

 

 

 

32.1

 

Đồng Khởi

Nguyễn Huệ

1,5%

 

 

 

- Thửa số 19 tờ 30, Phú Tân

- Thửa số 27 tờ 16, Phú Tân

 

 

 

 

- Thửa số 184 tờ 32, Phú Khương

- Thửa số 11 tờ 6, Phú Khương

 

 

32.2

 

Nguyễn Huệ

Lộ Thầy Cai

1,5%

 

 

 

- Thửa số 35 tờ 7, Phú Khương

- Thửa số 20 tờ 22, Phú Hưng

 

 

 

 

- Thửa số 4 tờ 7, Phú Khương

- Thửa số 56 tờ 18, Phú Hưng

 

 

32.3

 

Lộ Thầy Cai

Ngã ba Phú Hưng

1,5%

 

 

 

- Thửa số 65 tờ 22, Phú Hưng

Thửa số 7 tờ 51, Phú Hưng

 

 

 

 

- Thửa số 57 tờ 18, Phú Hưng

- Thửa số 85 tờ 40, Phú Hưng

 

 

33

Đường Nguyễn Văn Tư

 

 

 

33.1

 

Vòng xoay Chợ Ngã 5

Vòng xoay Phường 7

1,5%

 

 

 

- Thửa số 41 tờ 8, Phường 5

- Thửa số 6 tờ 14, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 254 tờ 5, Phường 5

- Thửa số 167 tờ 8, Phường 7

 

 

33.2

 

Vòng xoay Phường 7

Bến phà Hàm Luông

1,5%

 

 

 

- Thửa số 25 tờ 13, Phường 7

- Thửa số 102 tờ 34, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 184 tờ 8, Phường 7

- Thửa số 9 tờ 33, Phường 7

 

 

34

Đường Hoàng Lam

Trọn đường

1,5%

 

35

Đường Trương Định

Trọn đường (bao gồm các nhánh rẻ)

1,5%

 

 

 

- Thửa số 200 tờ 5, Phường 5

- Thửa số 45 tờ 8, Phường 6

 

 

 

 

- Thửa số 303 tờ 5, Phường 6

- Thửa số 36 tờ 6, Phường 6

 

 

 

 

- Thửa số 213, thửa 4 tờ 8 Phường 6

- Thửa số 95 tờ 5, Phường 6

 

 

 

 

- Thửa số 572 tờ 5, thửa 287 tờ 8 Phường 6

- Thửa số 3 tờ 5, Phường 6

 

 

36

Lộ Cầu Mới

Trọn đường

1,5%

 

37

Quốc lộ 60

 

 

 

 

 

 

Ngã tư Tân Thành

Giáp ranh huyện Châu Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa số 287 tờ 16-1, Sơn Đông

- Thửa số 419 tờ 22, Sơn Đông

 

 

 

 

- Thửa số 13 tờ 5, P. Phú Tân

- Thửa số 420 tờ 36, Phú Tân

 

 

38

ĐT.885

Ngã ba Phú Hưng

Cầu Chẹt Sậy

1,5%

 

 

 

- Thửa số 7 tờ 50, Phú Hưng

- Thửa số 5 tờ 64, Phú Hưng

 

 

 

 

- Thửa số 8 tờ 51, Phú Hưng

- Thửa số 38 tờ 57, Phú Hưng

 

 

39

ĐT.884

 

 

 

 

 

 

Ngã tư Tân Thành

Cầu Sân bay

1,5%

 

 

 

- Thửa số 539 tờ 16-1, Sơn Đông

- Thửa số 42 tờ 10-4, Sơn Đông

 

 

 

 

- Thửa số 51 tờ 5, Phú Tân

- Thửa số 91 tờ 15-2, Sơn Đông

 

 

40

Lộ Thầy Cai

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Cầu Thầy Cai

1,5%

 

 

 

- Thửa số 48 tờ 20, Phường 8

 

 

 

 

 

- Thửa số 118 tờ 20, Phường 8

 

 

 

41

Lộ Thống Nhất

Trọn đường

 

1,5%

 

42

Khu dân cư Ao Sen - Chợ Chùa

 

 

 

42.1

 

Đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

1,5%

 

42.2

 

Đường Chợ Chùa - Hữu Định

 

1,5%

 

42.3

 

Đường Ngô Quyền nối dài

 

1,5%

 

43

Khu dân cư Sao Mai

 

 

 

43.1

 

Đường số 3

 

1,5%

 

 

 

- Thửa số 367 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 300 tờ 3, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 406 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 324 tờ 3, Phường 7

 

 

43.2

 

Đường số 5

 

1,5%

 

 

 

- Thửa số 457 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 196 tờ 2, Phường 7

 

 

43.3

 

Đường số 2

 

1,5%

 

 

 

- Thửa số 289 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 434 tờ 3, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 334 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 466 tờ 3, Phường 7

 

 

43.4

 

Đường số 1

 

1,5%

 

 

 

- Thửa số 200 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 286 tờ 3, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 250 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 287 tờ 3, Phường 7

 

 

43.5

 

Đường số 4

 

1,5%

 

 

 

- Thửa số 432 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 274 tờ 3, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 176 tờ 2, Phường 7

- Thửa số 273 tờ 3, Phường 7

 

 

44

Khu dân cư 225

 

 

 

44.1

 

Đường số 1, 2

 

1,5%

 

 

 

Đường Võ Nguyên Giáp

Hết thửa số 460 và thửa 582 tờ 8, Phường 7

 

 

44.2

 

Đoạn còn lại

 

1,5%

 

 

 

- Thửa số 461 tờ 8, Phường 7

- Thửa số 449 tờ 8, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa số 583 tờ 8, Phường 7

- Thửa số 621 tờ 8, Phường 7

 

 

44.3

 

Đường số 3 (trọn đường)

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 696 tờ 8, Phường 7

- Thửa 705 tờ 8, Phường 7

 

 

44.4

 

Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9

Trọn đường

1,5%

 

 

 

- Thửa 554 tờ 8, Phường 7

- Thửa 562 tờ 8, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa 543 tờ 8, Phường 7

- Thửa 551 tờ 8, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa 532 tờ 8, Phường 7

- Thửa 540 tờ 8, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa 521 tờ 8, Phường 7

- Thửa 529 tờ 8, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa 510 tờ 8, Phường 7

- Thửa 518 tờ 8, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa 500 tờ 8, Phường 7

- Thửa 628 tờ 8, Phường 7

 

 

45

Đường Ca Văn Thỉnh

Đường Nguyễn Huệ

Đường Đồng Khởi

1,5%

 

46

Tuyến đường mới (khu tái định cư Công an)

 

 

 

 

Đường D1 và N1

 

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 781 tờ 3, Phường 7

- Đến thửa 630 tờ 3, Phường 7

 

 

47

Đường liên khu phố 4 - 5 Phú Khương

Trọn đường

1,5%

 

48

Khu Tái định cư Mỹ Thạnh An (đường số 1, 2, 3, 4)

1,5%

 

49

Khu Tái bố trí Mỹ Thạnh An (đường số 5, 6, 7, 8)

1,5%

 

50

Hẻm Hoa Nam (đường vòng quanh Siêu thị Co.opmart)

1,5%

 

51

Đường phía Bắc Công an thành phố Bến Tre

 

1,5%

 

52

Đường trước Cổng chính Bến xe tỉnh

 

 

 

 

 

Quốc lộ 60

Hết đường

1,5%

 

 

 

- Thửa 253 tờ 37, Phú Tân

- Thửa 258 tờ 37, Phú Tân

 

 

53

Đường Khu tập thể ngân hàng Phường 7

 

1,5%

 

54

Đường Phạm Ngọc Thảo (ngã 5 vòng xoay Cầu Mỹ Hoá đến Lộ tiểu dự án)

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 798 tờ 7, Mỹ Thạnh An

- Thửa 44 tờ 12, Mỹ Thạnh An

 

 

 

 

- Thửa 884 tờ 7, Mỹ Thạnh An

- Thửa 723 tờ 13, Mỹ Thạnh An

 

 

55

Đường Võ Nguyên Giáp

 

 

 

55.1

 

Ngã 4 Tân Thành

Vòng xoay Phường 6

1,5%

 

 

 

- Thửa 115 tờ 9, Phú Tân

- Thửa 2 tờ 5, Phường 6

 

 

 

 

- Thửa 52 tờ 5, Phú Tân

- Thửa 54 tờ 2, Phường 6

 

 

55.2

 

Vòng xoay Phường 6

Cầu Hàm Luông

 

 

 

 

Địa phận Phường 6

1,5%

 

 

 

- Thửa 10 tờ 4, Phường 6

- Thửa 25 tờ 4, Phường 6

 

 

 

 

- Thửa 64 tờ 4, Phường 6

- Thửa 63 tờ 4, Phường 6

 

 

55.3

 

Địa phận Mỹ Thành - Bình Phú

1,5%

 

 

 

- Thửa 773 tờ 5, Bình Phú

Chân Cầu Hàm Luông

 

 

 

 

- Thửa 555 tờ 5, Bình Phú

Chân Cầu Hàm Luông

 

 

56

Đường Đồng Văn Cống

 

 

 

56.1

 

Vòng xoay Phường 6

Cầu Mỹ Hóa (Hùng Vương)

1,5%

 

 

 

- Thửa 223 tờ 5, Phường 6

- Thửa 4 tờ 22, Phường 7

 

 

 

 

- Thửa 99 tờ 5, Phường 6

- Thửa 7 tờ 22, Phường 7

 

 

56.2

 

Cầu Mỹ Hoá (Âu Cơ)

Ngã 5 vòng xoay Cầu Mỹ Hoá

1,5%

 

 

 

- Thửa 63 tờ 1, Mỹ Thạnh An

- Thửa 187 tờ 7, Mỹ Thạnh An

 

 

 

 

 

- Thửa 159 tờ 7, Mỹ Thạnh An

 

 

57

Đường Nguyễn Văn Nguyễn

 

1,5%

 

 

 

Cầu An Thuận

Ngã 5 vòng xoay Cầu Mỹ Hoá

 

 

 

 

- Thửa 180 tờ 7, Mỹ Thạnh An

- Thửa 709 tờ 3, Mỹ Thạnh An

 

 

 

 

- Thửa 179 tờ 7, Mỹ Thạnh An

- Thửa 177 tờ 3, Mỹ Thạnh An

 

 

58

Đường Trương Vĩnh Ký

 

1,5%

 

 

 

Ngã 5 vòng xoay Cầu Mỹ Hoá

Đường Âu Cơ (đường phía trước UBND Mỹ Thạnh An)

 

 

 

 

- Thửa 16 tờ 2-2, Mỹ Thạnh An

- Thửa 161 tờ 7, Mỹ Thạnh An

 

 

 

 

- Thửa 94 tờ 3-1, Mỹ Thạnh An

- Thửa 183 tờ 7, Mỹ Thạnh An

 

 

59

 Đường Âu Cơ

 

 

 

 

 

 

Cầu Trôm

Cầu Cái Cối

1,5%

 

 

 

- Thửa 66 tờ 7, Mỹ Thạnh An

- Thửa 62 tờ 3-1, Mỹ Thạnh An

 

 

60

Đường Lạc Long Quân

 

 

 

 

 

Cầu Cái Cối

Cầu Kinh

1,5%

 

 

 

- Thửa 64 tờ 3-1, Mỹ Thạnh An

- Thửa 117 tờ 3-2, Mỹ Thạnh An

 

 

II

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

1

Quốc lộ 60 mới

 

 

 

 

1.1

 

Cầu Rạch Miễu

Trạm thu phí

1,5%

 

 

 

- Thửa 4 tờ 9, An Khánh

- Thửa 118 tờ 15, An Khánh

 

 

 

 

- Thửa 5 tờ 9, An Khánh

- Thửa 420 tờ 15, An Khánh

 

 

1.2

 

Trạm thu phí

Giáp thành phố Bến Tre

1,5%

 

 

 

- Thửa 117 tờ 15, An Khánh

- Thửa 395 tờ 5, Hữu Định

 

 

 

 

- Thửa 121 tờ 15, An Khánh

- Thửa 418 tờ 5, Hữu Định

 

 

III

HUYỆN CHỢ LÁCH

 

 

1

Dãy phố chợ Khu C

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 31 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 73 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 66 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 119 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

 

 

2

Hai dãy phố Chợ Khu A

 

1,5%

 

3

Hai dãy phố Chợ Khu B

 

1,5%

 

4

Dãy phố Đội thuế thị trấn

 

1,5%

 

 

 

- Thửa 88 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 118 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 98 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 134 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

 

 

5

Dãy phố Ngân hàng NN$PTNT

- Thửa 17 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 74 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

1,5%

 

6

Dãy phố bờ sông Chợ Lách

Mười Vinh

Toàn Phát

1,5%

 

 

 

- Thửa 148 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 78 tờ 36, thị trấn Chợ Lách

 

 

7

 

Trung tâm Văn Hoá TDTT

Chợ Khu B

1,5%

 

 

 

- Thửa 15 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 85 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 99 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 122 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

 

 

8

 

Giáp ranh Chợ Khu A

Ngã ba Tịnh xá Ngọc Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa 7 tờ 39, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 56 tờ 39, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 2 tờ 39, thị trấn Chơ Lách

- Thửa 33 tờ 39, thị trấn Chợ Lách

 

 

9

 

Ngã ba Tịnh xá Ngọc Thành

Giáp đường số 11

1,5%

 

 

 

- Thửa 98 tờ 39, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 4 tờ 40, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 58 tờ 39, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 19 tờ 40, thị trấn Chợ Lách

 

 

10

 

Đường số 11

Quán cháo vịt Cai Bé

1,5%

 

 

 

- Thửa 7 tờ 40, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 183 tờ 30, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 130 tờ 30, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 3 tờ 41, thị trấn Chợ Lách

 

 

11

 

Quán cháo vịt Cai Bé

Đường tránh Quốc lộ 57

1,5%

 

 

 

- Thửa 126 tờ 30, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 275 tờ 31, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 4 tờ 41, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 299 tờ 31, thị trấn Chợ Lách

 

 

12

 

Tổ giao dịch NHNN và PTNT

Hết đất bà Điều Thị Liệt (Út Nghị)

1,5%

 

 

 

- Thửa 59 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 43 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 15 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 30 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

 

 

13

 

Giáp đất bà Điều Thị Liệt (Út Nghị)

Đường tránh Quốc lộ 57

1,5%

 

 

 

- Thửa 42 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 7 tờ 34, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

-Thửa 18 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 4 tờ 34, thị trấn Chợ Lách

 

 

14

Đường tránh Quốc lộ 57 đến Đình Thới Định

 

 

 

 

 

Đường tránh quốc lộ 57

Vườn hoa (cầu Thầy Cai)

1,5%

 

 

 

- Thửa 3 tờ 33, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 67 tờ 30, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 38 tờ 29, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 77 tờ 30, thị trấn Chợ Lách

 

 

15

Khu phố 2-khu phố 3

Ngã ba ông Tài

Đường số 6

1,5%

 

 

 

- Thửa 18 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 18 tờ 28, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 30 tờ 35, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 17 tờ 28, thị trấn Chợ Lách

 

 

16

Đường tránh QL.57

 

 

 

16.1

 

Cầu Chợ Lách (vòng xoay)

Sông Dọc (Km+63)

1,5%

 

 

 

- Thửa 23 tờ 28, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 3 tờ 33, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 27 tờ 28, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 7 tờ 34, thị trấn Chợ Lách

 

 

16.2

 

Sông Dọc (Km+63)

Hết đường tránh QL.57 (mũi tàu)

1,5%

 

 

 

- Thửa 11 tờ 33, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 270 tờ 31, thị trấn Chợ Lách

 

 

 

 

- Thửa 8 tờ 33, thị trấn Chợ Lách

- Thửa 275 tờ 14, thị trấn Chợ Lách

 

 

17

Xã Vĩnh Thành

 

 

 

17.1

Hai dãy phố chính Chợ Vĩnh Thành

Cầu kinh Vĩnh Hưng 2

Hết Chợ cá và dãy đối diện

1,5%

 

 

 

- Thửa 123 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 109 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 113 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 8 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 238 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 266 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 182 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 201 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 88 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 151 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

17.2

Dãy Ngân hàng NN&PTNT

Chợ

Bưu điện xã Vĩnh Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa 33 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 87 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 2 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 54 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

17.3

Dãy Hàng gà

Chợ

Sông Vàm Xã

1,5%

 

 

 

- Thửa 89 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 74 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 65 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 80 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

17.4

Dãy cặp bờ sông Vàm Xã

Ngã ba

Bưu điện xã Vĩnh Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa 110 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 24 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

 

 

- Thửa 114 tờ 34, xã Vĩnh Thành

- Thửa 33 tờ 34, xã Vĩnh Thành

 

 

IV

HUYỆN BA TRI

 

 

1

Đường Trần Hưng Đạo

 

1,5%

 

 

 

Ngã tư Tư Trù

ĐT.885 (Trường THCS Thị Trấn)

 

 

2

ĐT.885

 

 

 

 

2.1

 

Hết Bến xe An Bình Tây

Trần Hưng Đạo

1,5%

 

2.2

 

Trần Hưng Đạo

Cầu Ba Tri

1,5%

 

2.3

 

Cầu Ba Tri

Giáp ngã ba Giồng Trung

1,5%

 

3

Đường 30 tháng 4 (bên trái nhà lồng)

Trần Hưng Đạo

UBND thị trấn cũ

1,5%

 

4

Đường 29 tháng 3 (bên phải nhà lồng)

Trần Hưng Đạo

UBND thị trấn cũ

1,5%

 

5

Đường Thủ Khoa Huân (công viên thị trấn)

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Đình Chiểu

1,5%

 

6

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

 

6.1

 

Ngã 4 Phòng Giáo dục

Ngã 3 An Bình Tây

1,5%

 

6.2

 

Nhà Bách hóa cũ

Ngã 4 Phòng Giáo dục

1,5%

 

7

Đường Nguyễn Trãi

Trần Hưng Đạo

Võ Trường Toản

1,5%

 

8

Đường Nguyễn Du (trước Trường cấp 3 cũ)

Nguyễn Trãi

ĐT.885

1,5%

 

9

Đường Sương Nguyệt Anh

Trần Hưng Đạo

Võ Trường Toản

1,5%

 

10

Đường Võ Trường Toản

Sương Nguyệt Anh

Vĩnh Phú

1,5%

 

11

Đường Thái Hữu Kiểm

 

1,5%

 

 

 

Trần Hưng Đạo

Cầu Xây

 

 

12

Đường Vĩnh Phú

 

 

 

 

12.1

 

Thái Hữu Kiểm

Trưng Trắc

1,5%

 

12.2

 

Trưng Trắc

Võ Trường Toản

1,5%

 

13

Đường Phan Ngọc Tòng

 

 

 

 

 

Trần Hưng Đạo

Bệnh viện

1,5%

 

14

Đường Huỳnh Văn Anh

Ngã 5 An Bình Tây

Ngã 3 huyện lộ 14

1,5%

 

15

Đường Chu Văn An

 

 

 

 

 

 

Trần Hưng Đạo

Ngã 4 Lê Lai

1,5%

 

16

ĐH.14 (HL.14)

 

 

 

 

16.1

 

Ngã tư Tư Trù

Nghĩa địa Nhị tỳ

1,5%

 

16.2

 

Nghĩa địa Nhị tỳ

Cuối đường Nguyễn Thị Định

1,5%

 

17

Khu đô thị Việt Sinh

 

 

 

 

 

Đường Đông Tây

 

1,5%

 

V

HUYỆN MỎ CÀY NAM

 

 

1

Nguyễn Đình Chiểu

Ngã ba đường Công Lý

Trọn đường dài 290m

1,5%

 

 

 

- Thửa 19 tờ 20, Thị Trấn

- Thửa 324 tờ 20, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 31 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 261 tờ 20, Thị Trấn

 

 

2

Công Lý

Ngã tư cầu Mỏ Cày

Hết ranh Chi điện lực

1,5%

 

 

 

- Thửa 125 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 23 tờ 16, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 170 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 25 tờ 16, Thị Trấn

 

 

3

Lê Lai

Ngã ba QL.60

Trọn đường dài 313m

1,5%

 

 

 

- Thửa 9 tờ 24, Thị Trấn

- Thửa 154 tờ 20, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 37 tờ 24, Thị Trấn

- Thửa 155 tờ 20, Thị Trấn

 

 

4

Trương Vĩnh Ký

 

 

 

 

 

Ngã ba QL.60

Hết ranh Ngân hàng cũ

1,5%

 

 

 

- Thửa 102 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 71 tờ 20, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 105 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 103 tờ 20, Thị Trấn

 

 

5

Bùi Quang Chiêu

 

 

 

 

 

Ngã tư QL.60

Trọn đường dài 273m

1,5%

 

 

 

- Thửa 357 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 220 tờ 20, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 370 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 248 tờ 20, Thị Trấn

 

 

6

Phan Thanh Giản

 

 

 

 

 

Ngã ba đường Công Lý

Trọn đường dài 242m

1,5%

 

 

 

- Thửa 38 tờ 16, Thị Trấn

- Thửa 191 tờ 20, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 39 tờ 16, Thị Trấn

- Thửa 124 tờ 20, Thị Trấn

 

 

7

Nguyễn Du

 

 

 

 

7.1

 

Ngã ba đường Lê Lai

Ngã ba Chợ Cá

1,5%

 

 

 

- Thửa 278 tờ 20, Thị Trấn

- Thửa 40 tờ 25, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 279 tờ 20, Thị Trấn

- Thửa 41 tờ 25, Thị Trấn

 

 

7.2

 

Ngã ba chợ cá

Cầu 17/1

1,5%

 

 

 

- Thửa 83 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 34 tờ 26, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 42 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 21 tờ 26, Thị Trấn

 

 

8

Nguyễn Du (nhánh rẽ)

 

1,5%

 

 

 

Ngã ba đường Nguyễn Du

Đến giáp sông Mỏ Cày

 

 

 

 

- Thửa 43 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 270 tờ 20, Thị Trấn

 

 

9

Đường khu phố 5 (ấp Hội Yên cũ)

 

1,5%

 

9.1

 

Ngã tư cầu Mỏ Cày

Cống đình Hội Yên

 

 

 

 

- Thửa 185 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 74 tờ 32, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 182 tờ 18, Thị Trấn

- Thửa 40 tờ 32, Thị Trấn

 

 

9.2

 

Cống đình Hội Yên

Ngã ba đường vào VKSND huyện

1,5%

 

 

 

- Thửa 2 tờ 31, Thị Trấn

- Thửa 18 tờ 31, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 32 tờ 32, Thị Trấn

- Thửa 2 tờ 33, Thị Trấn

 

 

10

Đường khu phố 4 (ấp 1 cũ)

 

 

10.1

 

Ngã tư QL.60

Trường tiểu học Thị Trấn 1

1,5%

 

 

 

- Thửa 186 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 37 tờ 37, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 259 tờ 25, Thị Trấn

- Thửa 42 tờ 37, Thị Trấn

 

 

10.2

 

Trường tiểu học Thị Trấn 1

Hết ranh Thị Trấn Mỏ Cày

1,5%

 

 

 

- Thửa 64 tờ 37, Thị Trấn

- Thửa 56 tờ 34, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 75 tờ 37, Thị Trấn

- Thửa 83 tờ 34, Thị Trấn

 

 

11

ĐH.20, đường vào cầu Thom (mở mới)

 

 

 

11.1

 

Ngã ba QL.60

Cầu Thom xã An Thạnh

1,5%

 

11.2

 

Ngã ba đường vào cầu Thom

Cầu Tàu Thom

1,5%

 

12

ĐH.22

 

 

 

 

12.1

 

Ngã ba QL.57

Cầu 17/1

1,5%

 

 

 

- Thửa 195 tờ 39, Thị Trấn

- Thửa 18 tờ 26, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 196 tờ 39, Thị Trấn

- Thửa 19 tờ 26, Thị Trấn

 

 

12.2

 

Cầu 17/1

Hết địa giới khu phố 6 (ấp 3 cũ) TT Mỏ Cày

1,5%

 

 

 

- Thửa 106 tờ 21, Thị Trấn

- Thửa 5 tờ 21, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 107 tờ 21, Thị Trấn

- Thửa 1 tờ 27, Thị Trấn

 

 

13

QL.57

 

 

 

 

13.1

 

Ngã ba QL.60

Cầu Ông Đình

1,5%

 

13.2

 

Cầu Ông Đình

Cầu Kênh Ngang

1,5%

 

13.3

 

Ngã ba Thom

Về hướng cầu Mương Điều dài 1000m

1,5%

 

13.4

 

Từ điểm 1000

Cầu Mương Điều

1,5%

 

13.5

 

Ranh xã Hương Mỹ và xã Minh Đức

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

1,5%

 

14

QL.60

 

 

 

 

14.1

 

Cầu Mỏ Cày

Cống Chùa Bà

1,5%

 

 

 

- Thửa 77 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 137 tờ 39, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 16 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 105 tờ 39, Thị Trấn

 

 

14.2

 

Cống Chùa Bà

Trường Che Guevara

1,5%

 

 

 

- Thửa 124 tờ 39, Thị Trấn

- Thửa 40 tờ 46, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 164 tờ 39, Thị Trấn

- Thửa 32 tờ 45, Thị Trấn

 

 

14.3

 

Trường Che Guevara

Hết địa phận Thị Trấn Mỏ Cày

1,5%

 

 

 

- Thửa 41 tờ 45, Thị Trấn

- Thửa 18 tờ 49, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 50 tờ 45, Thị Trấn

- Thửa 26 tờ 49, Thị Trấn

 

 

14.4

 

Cầu Mỏ Cày

Lộ bờ đai khu phố 7 (ấp 4 cũ), TT Mỏ Cày

1,5%

 

 

 

- Thửa 14 tờ 18, Thị Trấn

- Thửa 257 tờ 4, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 228 tờ 19, Thị Trấn

- Thửa 1 tờ 7, Thị Trấn

 

 

14.5

 

Lộ bờ đai khu phố 7 (ấp 4 cũ), TT Mỏ Cày

Cống Rạch Đình ấp Tân Phước, TT Mỏ Cày

1,5%

 

 

 

- Thửa 251 tờ 4, Thị Trấn

- Thửa 2 tờ 4, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 357 tờ 4, Thị Trấn

- Thửa 281 tờ 4, Thị Trấn

 

 

14.6

 

Cống Rạch Đình ấp Tân Phước, TT Mỏ Cày

Ranh với huyện Mỏ Cày Bắc

1,5%

 

 

 

- Thửa 217 tờ 2, Thị Trấn

- Thửa 4 tờ 2, Thị Trấn

 

 

 

 

- Thửa 249 tờ 2, Thị Trấn

- Thửa 10 tờ 2, Thị Trấn

 

 

VI

HUYỆN MỎ CÀY BẮC

 

 

1

Đường vào cầu Hàm Luông

 

 

 

1.1

 

Cầu Hàm Luông

Cầu Cái Cấm

1,5%

 

 

 

- Thửa 43 tờ 21, Thanh Tân

- Thửa 79 tờ 23, Thanh Tân

 

 

 

 

- Thửa 51 tờ 21, Thanh Tân

- Thửa 78 tờ 23, Thanh Tân

 

 

1.2

 

Cầu Cái Cấm

Cầu Chợ Xếp

1,5%

 

 

 

- Thửa 8 tờ 2, Tân Thành Bình

- Thửa 527 tờ 9, Tân Thành Bình

 

 

 

 

- Thửa 11 tờ 2, Tân Thành Bình

- Thửa 520 tờ 9, Tân Thành Bình

 

 

2

Đường tỉnh 882

 

 

 

 

 

Ngã 3 Bền

Ngã 3 Cây Trâm

1,5%

 

 

 

- Thửa 3 tờ 18, Phước Mỹ Trung

- Thửa 83 tờ 15 Thành An

 

 

 

 

- Thửa 6 tờ 18, Phước Mỹ Trung

- Thửa 103 tờ 15 Hưng Khánh Trung A

 

 

VII

HUYỆN GIỒNG TRÔM

 

 

1

Dãy phố hàng gạo Chợ Thị Trấn

 

1,5%

 

 

 

Giáp đường đô thị (nội ô thị trấn)

Dãy phố ngang cuối đường Chợ Cá

 

 

 

 

- Thửa 160 tờ 72, thị trấn

- Thửa 167 tờ 77, thị trấn

 

 

2

Dãy phố ngang cuối đường (chợ cá)

Dãy phố hàng gạo chợ Thị Trấn

Bến Ghe

1,5%

 

 

 

- Thửa 147 tờ 72, thị trấn

- Thửa 101 tờ 72, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 212 tờ 72, thị trấn

- Thửa 3 tờ 71, thị trấn

 

 

3

Dãy phố chợ Thị Trấn (đối diện Bưu điện cũ)

Giáp đường đô thị (nội ô thị trấn)

Dãy nhà ngang cuối đường

1,5%

 

 

 

- Thửa 17 tờ 75, thị trấn

- Thửa 43 tờ 75, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 163 tờ 75, thị trấn

- Thửa 76 tờ 75, thị trấn

 

 

4

Hai dãy phố cặp nhà lồng chợ Thị Trấn

 

 

 

4.1

 

- Thửa 176 tờ 72, thị trấn

- Thửa 188 tờ 72, thị trấn

1,5%

 

 

 

- Thửa 171 tờ 75, thị trấn

- Thửa 43 tờ 75, thị trấn

 

 

4.2

 

- Thửa 42 tờ 75, thị trấn

- Thửa 67 tờ 75, thị trấn

1,5%

 

5

Đường Bưu điện cũ

Đường đô thị (nội ô thị trấn)

Hết ranh đường đan

1,5%

 

 

 

- Thửa 202 tờ 75, thị trấn

- Thửa 37 tờ 73, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 26 tờ 75, thị trấn

- Thửa 38 tờ 73, thị trấn

 

 

6

ĐT.885 (đường tỉnh 885)

 

 

 

6.1

 

Cầu Chẹt Sậy

Hết ranh Doanh nghiệp dầu Tiến Phát

1,5%

 

 

 

- Thửa 1 tờ 1, Mỹ Thạnh

 

 

 

6.2

 

Hết ranh Doanh nghiệp dầu Tiến Phát

Đường vào Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh

1,5%

 

 

 

 

- Thửa 153 tờ 12, Mỹ Thạnh

 

 

 

 

 

- Thửa 171 tờ 12, Mỹ Thạnh

 

 

6.3

 

Đường vào Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh

Đường vào cầu Mỹ Thạnh

1,5%

 

 

 

- Thửa 145 tờ 12, Mỹ Thạnh

- Thửa 93 tờ 16, Mỹ Thạnh

 

 

 

 

- Thửa 110 tờ 12, Mỹ Thạnh

- Thửa 64 tờ 16, Mỹ Thạnh

 

 

6.4

 

Đường vào cầu Mỹ Thạnh

Hết ranh ngã ba Lương Hoà

1,5%

 

 

 

- Thửa 113 tờ 16, Mỹ Thạnh

- Thửa 215 tờ 1, Mỹ Thạnh

 

 

 

 

- Thửa 65 tờ 16, Mỹ Thạnh

- Thửa 178 tờ 1, Mỹ Thạnh

 

 

6.5

 

Hết ranh ngã ba Lương Hoà

Đến đền thờ bà Nguyễn Thị Định

1,5%

 

 

 

- Thửa 222 tờ 1, Lương Hoà

- Thửa 131 tờ 5, Lương Hoà

 

 

 

 

- Thửa 197 tờ 1, Lương Hoà

- Thửa 192 tờ 5, Lương Hoà

 

 

6.6

 

Hết ranh đền thờ bà Nguyễn Thị Định

Hết ranh Nghĩa trang liệt sỹ huyện

1,5%

 

 

 

- Thửa 161 tờ 5, Lương Hoà

- Thửa 68 tờ 6, Lương Quới

 

 

 

 

- Thửa 202 tờ 5, Lương Hoà

- Thửa 82 tờ 28, Lương Quới

 

 

6.7

 

Hết ranh Nghĩa trang liệt sỹ huyện

Cầu Đúc Lương Quới

1,5%

 

 

 

- Thửa 69 tờ 6, Lương Quới

- Thửa 16 tờ 7, Lương Quới

 

 

 

 

- Thửa 81 tờ 28, Lương Quới

- Thửa 66 tờ 26, Lương Quới

 

 

6.8

 

Hết ranh cầu Đúc Lương Quới

Hết ranh cây xăng Lương Quới (bến Sao Quỳ)

1,5%

 

 

 

- Thửa 25 tờ 7, Lương Quới

 

 

 

 

 

- Thửa 41 tờ 20, Lương Quới

 

 

 

6.9

 

Hết ranh cống Cát lở Bình Hoà - thị trấn

Giáp đường nội ô

1,5%

 

 

 

- Thửa 1 tờ 18, thị trấn

- Thửa 34 tờ 27, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 2 tờ 14, thị trấn

- Thửa 102 tờ 27, thị trấn

 

 

6.10

 

Giáp đường đô thị (nội ô thị trấn)

Kênh nội đồng cách ĐH.10 100m về phía Ba Tri

1,5%

 

 

 

- Thửa 10 tờ 27, thị trấn

- Thửa 301 tờ 29, Bình Thành

 

 

 

 

- Thửa 29 tờ 28, thị trấn

- Thửa 8 tờ 29, Bình Thành

 

 

7

Đường đô thị (nội ô thị trấn)

 

 

 

7.1

 

Tuyến tránh ĐT.885

Chùa Huệ Quang

1,5%

 

 

 

- Thửa 40 tờ 27, thị trấn

- Thửa 33 tờ 51, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 33 tờ 27, thị trấn

- Thửa 38 tờ 51, thị trấn

 

 

7.2

 

Hết ranh Chùa Huệ Quang

Giáp ranh Ngân hàng Sacombank

1,5%

 

 

 

- Thửa 100 tờ 42, thị trấn

- Thửa 33 tờ 51, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 9 tờ 41, thị trấn

- Thửa 38 tờ 51, thị trấn

 

 

7.3

 

Giáp ranh Ngân hàng Sacombank

Ngã ba đường vào Huyện uỷ

1,5%

 

 

 

- Thửa 217 tờ 72, thị trấn

- Thửa 144 tờ 75, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 86 tờ 72, thị trấn

- Thửa 167 tờ 75, thị trấn

 

 

8

Đường huyện 10

 

 

 

8.1

 

Ngã ba đường vào Huyện uỷ

Ranh trên trạm bơm Bình Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa 3 tờ 6, Bình Thành

- Thửa 96 tờ 8, Bình Thành

 

 

 

 

- Thửa 6 tờ 6, Bình Thành

- Thửa 105 tờ 8, Bình Thành

 

 

8.2

 

Ranh trên Trạm bơm Bình Thành

Ranh trên ngã ba Bình Thành

1,5%

 

 

 

- Thửa 111 tờ 8, Bình Thành

- Thửa 86 tờ 26, Bình Thành

 

 

 

 

- Thửa 112 tờ 8, Bình Thành

- Thửa 107 tờ 26, Bình Thành

 

 

8.3

 

Hết ranh ngã tư Bình Đông

Giáp đường đô thị (nội ô thị trấn)

1,5%

 

 

 

- Thửa 112 tờ 13, Bình Thành

- Thửa 134 tờ 75, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 125 tờ 13, Bình Thành

- Thửa 6 tờ 6, thị trấn

 

 

9

Đường Mỹ Thạnh - Phong Nẫm

 

 

 

 

 

Giáp ĐT.885

Giáp ranh xã Phong Nẫm

1,5%

 

 

 

- Thửa 58 tờ 16, Mỹ Thạnh

- Thửa 183 tờ 3, Mỹ Thạnh

 

 

 

 

- Thửa 63 tờ 16, Mỹ Thạnh

- Thửa 163 tờ 17, Phong Nẫm

 

 

10

Đường Mỹ Thạnh - Thuận Điền

 

 

 

 

 

Giáp ĐT.885

Cầu Mỹ Thạnh

1,5%

 

 

 

- Thửa 93 tờ 16, Mỹ Thạnh

- Thửa 1 tờ 18, Mỹ Thạnh

 

 

 

 

- Thửa 113 tờ 16, Mỹ Thạnh

- Thửa 4 tờ 18, Mỹ Thạnh

 

 

VIII

HUYỆN BÌNH ĐẠI

 

 

1

Hai bên ĐT.883

Đường Bùi Sĩ Hùng

Đường Đồng Khởi

1,5%

 

1.1

 

- Thửa 21 tờ 6, thị trấn

- Thửa 63 tờ 27, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 01 tờ 8, thị trấn

- Thửa 66 tờ 27, thị trấn

 

 

 

 

Đường Đồng Khởi

Đường Nguyễn Đình Chiểu

1,5%

 

1.2

 

- Thửa 67 tờ 27, thị trấn

- Thửa 164 tờ 40, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 73 tờ 27, thị trấn

- Thửa 163 tờ 40, thị trấn

 

 

1.3

 

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Giáp khu phố 1, 3 ấp Bình Chiến

1,5%

 

 

 

- Thửa 01 tờ 40, thị trấn

- Thửa 28 tờ 41, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 165 tờ 40, thị trấn

- Thửa 26 tờ 41, thị trấn

 

 

1.4

 

Giáp khu phố 1, 3 ấp Bình Chiến

Cống Soài Bọng

1,5%

 

 

 

- Thửa 27 tờ 41, thị trấn

- Thửa 10 tờ 60, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 100 tờ 41, thị trấn

- Thửa 58 tờ 59, thị trấn

 

 

2

Đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài đến giáp ranh xã Đại Hoà Lộc

ĐT.883

Giáp xã Đại Hoà Lộc

1,5%

 

 

 

- Thửa 93 tờ 41, thị trấn

- Thửa 118 tờ 46, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 168 tờ 40, thị trấn

- Thửa 92 tờ 23, thị trấn (CN điện Bình Đại)

 

 

3

Đường Đồng Khởi

ĐT.883

Công ty CP Thuỷ sản

1,5%

 

 

 

Thị trấn

Thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 55 tờ 27

- Thửa 46 tờ 3

 

 

 

 

- Thửa 68 tờ 27

- Thửa 29 tờ 27

 

 

 

 

Bình Thắng

Bình Thắng

 

 

 

 

- Thửa 31 tờ 28

- Thửa 130 tờ 3

 

 

 

 

- Thửa 112 tờ 37

- Thửa 130 tờ 3

 

 

4

Đường 30 tháng 4

Giáp đường Lê Hoàng Chiếu

Đ. Nguyễn Đình Chiểu

1,5%

 

 

 

 

- Thửa 89 tờ 27, thị trấn

- Thửa 21 tờ 34, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 128 tờ 31, thị trấn

- Thửa 25 tờ 34, thị trấn

 

 

5

Đường Trần Ngọc Giải

Giáp đường tỉnh 883 - nhà ông Khiết

Giáp đường 30 tháng 4 - nhà may Lê Bôi

1,5%

 

 

 

- Thửa 231 tờ 31, thị trấn

- Thửa 254 tờ 31, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 199 tờ 31, thị trấn

- Thửa 229 tờ 31, thị trấn

 

 

6

Đường Trần Hoàn Vũ

Giáp đường tỉnh 883 - quán phở Thuý An

Giáp đường 30 tháng 4 - Đài Truyền thanh huyện

1,5%

 

 

 

- Thửa 54 tờ 31, thị trấn

- Thửa 65 tờ 31, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 107 tờ 31, thị trấn

- Thửa 105 tờ 31, thị trấn

 

 

7

Hai dãy phố cặp nhà lồng chợ Thị Trấn

 

 

 

 

 

Giáp đường 883

Giáp đường 30 tháng 4

 

 

7.1

Đường Cách mạng tháng 8

- Thửa 120 tờ 31, thị trấn

- Thửa 316 tờ 31, thị trấn

1,5%

 

7.2

Đường 3 tháng 2

- Thửa 165 tờ 31, thị trấn

- Thửa 177 tờ 31, thị trấn

1,5%

 

 

8

Đường 268

Giáp ĐT 883

Giáp cầu chợ Bình Đại

1,5%

 

 

 

- Thửa 6 tờ 40, thị trấn

- Thửa 18 tờ 40, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 25 tờ 40, thị trấn

- Thửa 51 tờ 40, thị trấn

 

 

9

Đường chợ thực phẩm

Giáp đường 268

Giáp kênh chợ

1,5%

 

 

 

- Thửa 194 tờ 40, thị trấn

- Thửa 15 tờ 40, thị trấn

 

 

10

Đường Lê Phát Dân

Giáp ĐT.883 - Hiệu thuốc huyện

Giáp Bình Thắng

1,5%

 

 

 

- Thửa 119 tờ 40, thị trấn

- Thửa 68 tờ 40, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 101 tờ 40, thị trấn

- Thửa 34 tờ 40, thị trấn

 

 

11

Đường Bà Khoai

Giáp đường 30 tháng 4

Giáp đường Nguyễn Thị Định

1,5%

 

 

 

- Thửa 208 tờ 31, thị trấn

- Thửa 246 tờ 31, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 182 tờ 31, thị trấn

- Thửa 219 tờ 31, thị trấn

 

 

12

Đường Lê Hoàng Chiếu

Giáp ĐT.883 - nhà Bảy Thảo

Giáp đường Mậu Thân - chùa Đông Phước

1,5%

 

 

 

- Thửa 79 tờ 27, thị trấn

- Thửa 38 tờ 29, thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 50 tờ 26, thị trấn (trừ thửa 89 và 128 tờ 27)

- Thửa 88 tờ 29, thị trấn

 

 

 

13

Hai bên đường khu vực cảng cá

 

1,5%

 

 

 

Đường Đồng Khởi

Giáp cầu Bà Nhựt

 

 

 

 

Thị trấn

Thị trấn

 

 

 

 

- Thửa 75 tờ 3

- Thửa 133 tờ 3

 

 

 

 

Bình Thắng

Bình Thắng

 

 

 

 

- Thửa 01 tờ 3

- Thửa 143 tờ 3

 

 

IX

HUYỆN THẠNH PHÚ

 

 

Khu vực thị trấn

 

 

 

1

Chợ Giồng Miểu

 

 

 

1.1

 

Dãy 1: Bưu điện cũ

Chợ cá cũ

1,5%

 

 

 

- Thửa 79 tờ 31, Thị trấn

- Thửa 129 tờ 32

 

 

1.2

 

Chợ cá cũ

Nhà ông Tư Thới

1,5%

 

 

 

- Thửa 130 tờ 31

- Thừa 753 tờ 28

 

 

1.3

 

Dãy 2: Thư viện

Nhà ông Bảy Nguyện

1,5%

 

 

 

- Thửa 73 tờ 31

- Thửa 152 tờ 28

 

 

2

HL.25

Đoạn từ ngã tư Nhà Thờ

Ngã tư Cây Da

1,5%

 

 

 

- Thửa 56 tờ bản đồ 27

- Thửa 64 tờ bản đồ 36

 

 

 

 

- Thửa 59 tờ bản đồ 27

- Thửa 68 tờ bản đồ 35

 

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:

2. Xử lý một số vấn đề cụ thể

a) Các dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì tiếp tục ổn định đơn giá thuê đất đến hết thời gian ổn định. Trường hợp đơn giá thuê đất trong thời gian ổn định mà cao hơn đơn giá quy định tại Quyết định này thì được điều chỉnh lại đơn giá theo Quyết định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) Đối với các dự án đang thực hiện giảm tiền thuê đất đến năm 2014 theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, khi đến hết thời gian được giảm tiền thuê đất theo các chính sách này mà vẫn chưa hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì được áp dụng đơn giá thuê đất theo quy định tại Quyết định này và được áp dụng điều chỉnh bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

c) Trường hợp dự án đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
- Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại khoản bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Điều 4. Điều khoản thi hành
...
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế ... quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

Xem nội dung VB
- Tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp tại Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 5 Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Điều 5. Điều khoản thi hành
...
2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 và...bãi bỏ nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp tại Điều 3 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

Xem nội dung VB
Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại khoản bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND
Tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp tại Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 5 Quyết định 23/2018/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 29/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

601

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266845