• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Quyết định 02/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1029/TTr-SNV ngày 27/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT
TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- TT
TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT
, tuan.
HB_QĐ01vetrichlapQuyTĐKT.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373769