• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 02/QĐ-BCĐĐASHTH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2018 do Trưởng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 02/QĐ-BCĐĐASHTH
Bản Tiếng Việt

BAN CH ĐẠO Đ ÁN SỐ HÓA TRUYN HÌNH VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-BCĐĐASHTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016-2018

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đt đến năm 2020 và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam và Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sa đổi, bổ sung Quyết định s 714/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-BCĐĐASHTH ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam về ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án s hóa truyền hình Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
ủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, c
ơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Tổng B
í thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND các t
nh, thành phố trc thuộc TW;
- Các thành viên Tiểu ban giúp việc BCĐ;
- Lưu: VT, BCĐĐASHTH
, NTH.100.

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trương Minh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016-2018
(kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐĐASHTH ngày 28/6/2016 của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Triển khai Đề án thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2016-2018

2.

Tổ chức triển khai việc quản lý nhập khẩu các thiết bị truyền hình tại thị trường Việt Nam.

Bộ Tài chính

Bộ Thông tin và Truyền thông

2016-2018

3.

Tổ chức triển khai việc quản lý lưu thông các thiết bị thu truyền hình tại thị trường Việt Nam.

Bộ Công thương

Bộ Thông tin và Truyền thông

2016-2018

4.

Xây dựng định mức kỹ thuật truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tài chính

2016-2018

5.

Chỉ đạo, kiểm tra các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất bố trí, sắp xếp truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2016-2018

6.

Quản lý chất lượng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2016-2018

7.

Tổ chức cấp phép cho các doanh nghiệp thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Trung Bộ (nếu có).

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân các tỉnh

2016-2018

8.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo lộ trình số hóa truyền hình.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2016-2018

9.

Đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi tiêu chuẩn truyền hình số để thống nhất áp dụng tiêu chuẩn DVB-T2/MPEG- 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2016-2018

10.

Xác định vùng ảnh hưởng khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 2,3,4

Bộ Thông tin và Truyền thông

UBND các tỉnh, thành phố

2016-2018

11.

Triển khai thực hiện việc hỗ trợ đầu thu truyền hình scho các hộ nghèo, cận nghèo theo các giai đoạn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực 2, 3, 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Bộ Tài chính, UBND các tỉnh.

2016-2018

12.

Xây dựng phương án và tổ chức triển khai điều tra phương thức thu xem truyền hình đối với các tỉnh, thành phố theo giai đon 2, 3, 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

2016-2018

13.

Tổ chức đảm bảo các nguồn vốn cho việc hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và hỗ trợ hộ gia đình trang bị đầu thu truyền hình số.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

2016-2018

14.

Chỉ đạo việc tổ chức, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh truyền hình địa phương theo lộ trình số hóa; chuyển tải kênh chương trình của địa phương trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyn dn, phát sóng truyn hình smặt đất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2016-2018

15.

Xác định thời điểm cụ thể kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trên phạm vi các thành phố thuộc nhóm 2, 3, 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông

UBND các tỉnh.

2016-2018

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/QĐ-BCĐĐASHTH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam   Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 02/QĐ-BCĐĐASHTH

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316777