• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2011/QĐ-UBND NGÀY 15/6/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 118/TTr-PTP ngày 14 tháng 5 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 28/BC-PTP ngày 14 tháng 5 năm 2020 về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 4, Trưởng phòng Tư pháp Quận 4, Trưởng phòng Nội vụ Quận 4, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quận 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Hoàng Quân
Ngày ban hành: 19/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/2020   Số công báo: Từ số 194 đến số 195
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

12

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454278