• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Tải về Quyết định 03/2021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2021/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 02 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC BIÊN PHÒNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đng nhân dân tỉnh Lào Cai vviệc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết s 40/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về mức htrợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang đường tun tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 3187/TTr-BCH ngày 29 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 137/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quyết định số 138/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/01/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biên giới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND t
nh;
- Bộ CH Bộ đội BP t
nh;
- S
Tư pháp;
- Như Điều 3 (QĐ);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố biên giới;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh & TT t
ỉnh;
- Lưu VT, TH2, 3, NC1.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 11/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

8

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467482