• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 04/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THƯỞNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án giải báo chí tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1296 - CV/TU ngày 11/9/2013 về việc điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 105/TTr-HNB ngày 6/9/2013 và của Sở Tài chính tại Văn bản số 466/STC-HCSN&CS ngày 23/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tại Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh như sau:

Mức/Loại, hình nhóm, thể loại

Giải nhất (đồng/tác phẩm)

Giải nhì (đồng/tác phẩm)

Giải ba
(đồng/tác phẩm)

Giải khuyến khích
(đồng/tác phẩm)

Báo in

 

 

 

 

Nhóm 1

3.750.000

2.650.000

1.900.000

750.000

Nhóm 2

3.000.000

2.100.000

1.500.000

600.000

Nhóm 3

2.250.000

1.500.000

1.100.000

450.000

Báo hình

 

 

 

 

Nhóm 1

3.750.000

2.650.000

1.900.000

750.000

Nhóm 2

3.000.000

2.100.000

1.500.000

600.000

Báo nói

 

 

 

 

Nhóm 1

3.000.000

2.100.000

1.500.000

600.000

Nhóm 2

2.250.000

1.500.000

1.100.000

450.000

Điều 2: Về cơ cấu giải thưởng, nhóm giải thưởng và các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức giải Báo chí tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Website Chính phủ;
- CT, các PCT;
- CVP, PVPTH;
- Ban TGTU;
- Sở Tư pháp;
- Các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, VX4(50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 4 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Điều 4. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh mức thưởng Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ như sau:

+ Nhóm 1:

Giải nhất: Bằng 6 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải nhì: Bằng 80% giải nhất;

Giải ba: Bằng 60% giải nhất;

Giải khuyến khích: Bằng 40% giải nhất.

+ Nhóm 2:

Giải nhất: Bằng 4 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải nhì: Bằng 80% giải nhất;

Giải ba: Bằng 60% giải nhất;

Giải khuyến khích: Bằng 40% giải nhất.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 4 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 13/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233410