• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 05/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 05/QĐ-SXD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/QĐ-SXD

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 10, THÁNG 11, THÁNG 12, QUÝ IV VÀ NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1596/UBND-VP ngày 22/3/2012 cửa UBND tỉnh về việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Phòng Giám định tại Tờ trình số 05/TTr-GĐ ngày 14/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Chỉ số giá xây dựng này để các tổ chức, cá nhân tham khảo sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư XDCT;
- Giám đốc, Phó Giám đốc SXD;
- Lưu: VT, Giám định.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quốc Trưởng

 

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 10, THÁNG 11, THÁNG 12, QUÝ IV VÀ NĂM 2012

 

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Công bố kèm theo Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 14/01/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình;

- Chỉ số giá phần xây dựng;

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Các từ ngữ trong tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trang chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại bảng số 1 đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại bảng số 2 đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí lán trại tạm).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại bảng số 3 đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại bảng số 4 phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2012 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011.

4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2012 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính trong các chỉ số giá xây dựng được lấy bình quân của 03 vùng lương: vùng I-2.000.000đ/tháng; vùng II-1.780.000đ/ tháng; vùng III-1.550.000đ/tháng; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng bình quân của 03 vùng lương tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ và mặt bằng giá nhiên liệu (xăng, dầu diezen) tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2012 theo khu vực thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu dự đoán công trình đã xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tham khảo tỷ trọng của một số địa phương lân cận. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình được xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, có công năng sử dụng phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến và sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng, chi phí vật liệu xây dựng tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2012 của địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước.

II. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Bảng số 1

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2011=100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

Năm 2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

107,34

107,29

107,29

107,30

107,90

2

Công trình giáo dục

102,26

102,08

102,08

102,14

102,64

3

Công trình văn hóa

104,16

103,94

103,94

104,01

104,37

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

105,44

105,33

105,33

105,37

105,66

5

Công trình y tế

108,42

108,22

108,22

108,29

108,98

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

Đường dây

103,64

103,58

103,58

103,60

103,60

 

Trạm biến áp

78,84

78,72

78,72

78,76

78,98

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa

107,24

107,14

107,14

107,17

107,10

 

Đường bê tông xi măng

110,48

109,84

109,84

110,05

110,42

 

Đường cấp phối sỏi đỏ

109,79

109,76

109,76

109,77

109,72

2

Công trình cu, hm

 

 

 

 

 

 

Cầu đơn giản

110,45

110,28

110,28

110,34

110,71

 

Cầu liên tục

107,83

107,63

107,63

107,69

108,78

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

104,69

104,21

104,21

104,37

105,23

2

Kênh bê tông xi măng

116,21

115,96

115,96

116,04

116,80

3

Tường chắn bê tông cốt thép

105,52

104,62

104,62

104,92

105,99

4

Kè bê tông cốt thép

110,87

110,77

110,77

110,80

110,98

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

117,98

117,97

117,97

117,97

117,95

2

Công trình mạng thoát nước

114,61

114,47

114,47

114,52

114,68

3

Công trình xử lý nước thải

112,34

112,14

112,14

112,21

112,92

4

Công trình xử lý nước cấp

112,99

112,95

112,95

112,96

113,39

5

Công trình chiếu sáng

107,02

106,97

106,97

106,99

106,97

6

Mạng cấp nước sạch nông thôn

121,32

121,30

121,30

121,31

121,31

7

Xử lý nước sạch nông thôn

103,34

103,25

103,25

103,28

103,53

 

Bảng số 2

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2011=100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

Năm 2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

112,16

112,10

112,10

112,12

112,77

2

Công trình giáo dục

113,74

113,52

113,52

113,59

114,18

3

Công trình văn hóa

113,30

113,04

113,04

113,13

113,54

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

113,65

113,53

113,53

113,57

113,90

5

Công trình y tế

110,60

110,39

110,39

110,46

111,19

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

Đường dây

104,47

104,40

104,40

104,43

104,43

 

Trạm biến áp

100,35

100,19

100,19

100,24

100,54

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa

109,63

109,51

109,51

109,55

109,48

 

Đường bê tông xi măng

113,51

112,82

112,82

113,05

113,44

 

Đường cấp phối sỏi đỏ

112,74

112,71

112,71

112,72

112,67

2

Công trình cu, hm

 

 

 

 

 

 

Cầu đơn giản

113,29

113,10

113,10

113,16

113,56

 

Cầu liên tục

109,96

109,74

109,74

109,81

110,95

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

109,42

108,90

108,90

109,07

110,01

2

Kênh bê tông xi măng

119,33

119,07

119,07

119,15

119,96

3

Tường chắn bê tông cốt thép

107,17

106,23

106,23

106,54

107,66

4

Kè bê tông cốt thép

113,30

113,19

113,19

113,23

113,42

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

120,92

120,91

120,91

120,91

120,89

2

Công trình mạng thoát nước

117,37

117,22

117,22

117,27

117,44

3

Công trình xử lý nước thải

115,06

114,86

114,86

114,92

115,68

4

Công trình xử lý nước cấp

115,71

115,66

115,66

115,67

116,13

5

Công trình chiếu sáng

109,32

109,26

109,26

109,28

109,26

6

Mạng cấp nước sạch nông thôn

124,39

124,36

124,36

124,37

124,37

7

Xử lý nước sạch nông thôn

105,35

105,26

105,26

105,29

105,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng số 3

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2011=100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10

Tháng 11

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

104,06

136,17

113,12

103,98

136,17

113,07

2

Công trình giáo dục

101,72

136,17

113,12

101,39

136,17

113,07

3

Công trình văn hóa

102,19

136,17

113,12

101,79

136,17

113,07

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

102,99

136,17

113,12

102,81

136,17

113,07

5

Công trình y tế

101,20

136,17

113,12

100,91

136,17

113,07

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây

94,10

136,17

113,12

94,02

136,17

113,07

 

Trạm biến áp

94,82

136,17

113,12

94,63

136,17

113,07

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa

104,47

136,17

113,12

104,33

136,17

113,07

 

Đường bê tông xi măng

104,40

136,17

113,12

103,37

136,17

113,07

 

Đường cấp phối sỏi đỏ

104,40

136,17

113,12

104,36

136,17

113,07

2

Công trình cu, hm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu đơn giản

103,74

136,17

113,12

103,46

136,17

113,07

 

Cầu liên tục

96,23

136,17

113,12

95,85

136,17

113,07

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

99,82

136,17

113,12

99,00

136,17

113,07

2

Kênh bê tông xi măng

99,22

136,17

113,12

98,63

136,17

113,07

3

Tường chắn bê tông cốt thép

101,63

136,17

113,12

100,43

136,17

113,07

4

Kè bê tông cốt thép

107,94

136,17

113,12

107,80

136,17

113,07

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

103,48

136,17

113,12

103,45

136,17

113,07

2

Công trình mạng thoát nước

103,38

136,17

113,12

103,13

136,17

113,07

3

Công trình xử lý nước thải

101,66

136,17

113,12

101,32

136,17

113,07

4

Công trình xử lý nước cấp

101,07

136,17

113,12

100,98

136,17

113,07

5

Công trình chiếu sáng

94,93

136,17

113,12

94,84

136,17

113,07

6

Mạng cấp nước sạch nông thôn

103,61

136,17

113,12

103,55

136,17

113,07

7

Xử lý nước sạch nông thôn

102,67

136,17

113,12

102,58

136,17

113,07

 

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 12

Quý IV

Vật liệu

Nhân
công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân
công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

103,98

136,17

113,07

104,01

136,17

113,09

2

Công trình giáo dục

101,39

136,17

113,07

101,50

136,17

113,09

3

Công trình văn hóa

101,79

136,17

113,07

101,92

136,17

113,09

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

102,81

136,17

113,07

102,87

136,17

113,09

5

Công trình y tế

100,91

136,17

113,07

101,01

136,17

113,09

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây

94,02

136,17

113,07

94,05

136,17

113,09

 

Trạm biến áp

94,63

136,17

113,07

94,69

136,17

113,09

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa

104,33

136,17

113,07

104,38

136,17

113,09

 

Đường bê tông xi măng

103,37

136,17

113,07

103,72

136,17

113,09

 

Đường cấp phối sỏi đỏ

104,36

136,17

113,07

104,38

136,17

113,09

2

Công trình cu, hm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu đơn giản

103,46

136,17

113,07

103,55

136,17

113,09

 

Cầu liên tục

95,85

136,17

113,07

95,98

136,17

113,09

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

99,00

136,17

113,07

99,27

136,17

113,09

2

Kênh bê tông xi măng

98,63

136,17

113,07

98,83

136,17

113,09

3

Tường chắn bê tông cốt thép

100,43

136,17

113,07

100,83

136,17

113,09

4

Kè bê tông cốt thép

107,80

136,17

113,07

107,85

136,17

113,09

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

103,45

136,17

113,07

103,46

136,17

113,09

2

Công trình mạng thoát nước

103,13

136,17

113,07

103,21

136,17

113,09

3

Công trình xử lý nước thải

101,32

136,17

113,07

101,43

136,17

113,09

4

Công trình xử lý nước cấp

100,98

136,17

113,07

101,01

136,17

113,09

5

Công trình chiếu sáng

94,84

136,17

113,07

94,87

136,17

113,09

6

Mạng cấp nước sạch nông thôn

103,55

136,17

113,07

103,57

136,17

113,09

7

Xử lý nước sạch nông thôn

102,58

136,17

113,07

102,61

136,17

113,09

 

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Năm 2012

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

1

Công trình nhà ở

104,93

136,17

112,28

2

Công trình giáo dục

102,43

136,17

112,28

3

Công trình văn hóa

102,60

136,17

112,28

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

103,38

136,17

112,28

5

Công trình y tế

102,08

136,17

112,28

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

Đường dây

94,09

136,17

112,28

 

Trạm biến áp

95,05

136,17

112,28

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, đường láng nhựa

104,38

136,17

112,28

 

Đường bê tông xi măng

104,38

136,17

112,28

 

Đường cấp phối sỏi đỏ

104,45

136,17

112,28

2

Công trình cu, hm

 

 

 

 

Cầu đơn giản

104,32

136,17

112,28

 

Cầu liên tục

98,41

136,17

112,28

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

1

Đập bê tông

101,00

136,17

112,28

2

Kênh bê tông xi măng

100,63

136,17

112,28

3

Tường chắn bê tông cốt thép

102,36

136,17

112,28

4

Kè bê tông cốt thép

108,28

136,17

112,28

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

103,45

136,17

112,28

2

Công trình mạng thoát nước

103,54

136,17

112,28

3

Công trình xử lý nước thải

102,73

136,17

112,28

4

Công trình xử lý nước cấp

101,90

136,17

112,28

5

Công trình chiếu sáng

94,89

136,17

112,28

6

Mạng cấp nước sạch nông thôn

103,60

136,17

112,28

7

Xử lý nước sạch nông thôn

102,90

136,17

112,28

 

Bảng số 4

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU (NĂM 2011=100)

Đơn vi tính:%

STT

LOẠI VẬT LIỆU

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

Năm 2012

1

Xi măng

106,79

103,73

103,73

104,75

106,43

2

Cát xây dựng

103,24

103,24

103,24

103,24

102,97

3

Đá xây dựng

103,74

103,74

103,74

103,74

103,74

4

Gạch xây

107,75

107,75

107,75

107,75

105,91

5

Nhựa đường

106,07

106,07

106,07

106,07

106,07

6

Gạch lát

107,32

107,32

107,32

107,32

105,99

7

Vật liệu tấm lợp, bao che

101,57

101,57

101,57

101,57

101,10

8

Thép xây dựng

92,70

92,70

92,70

92,70

95,79

9

Gỗ xây dựng

105,05

105,05

105,05

105,05

105,05

10

Kính xây dựng

108,87

108,87

108,87

108,87

108,87

11

Sơn và vật liệu sơn

120,66

120,66

120,66

120,66

120,13

12

Vật tư đường ống nước

103,52

103,52

103,52

103,52

103,52

13

Vật tư ngành điện

93,35

93,35

93,35

93,35

93,35

14

Bê Tông nhựa

104,74

104,74

104,74

104,74

104,74

15

Cp phối sỏi đỏ

104,46

104,46

104,46

104,46

104,46

16

Đất Đắp

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

17

Cọc BTCT

119,89

119,89

119,89

119,89

119,50

18

Bê tông thương phẩm

106,12

106,12

106,12

106,12

106,12

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/QĐ-SXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Tạ Quốc Trưởng
Ngày ban hành: 14/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 05/QĐ-SXD

569

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236139