• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ

 

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 08/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg , ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 671-CV/TU ngày 27/5/2013 về việc uỷ quyền thực hiện quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 184/HĐND-VP ngày 28/5/2013 về việc uỷ quyền quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 31/TTr-SNgV ngày 20 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Th trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban đảng - Tỉnh uỷ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- PCVP, các phòng CV;
- L
ưu VT, BMB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /2013/QĐ-UBND, ngày 25/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi tắt là hộ chiếu), trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu và trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh và cán bộ, công chức thuộc được cấp hộ chiếu theo quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP , bao gồm: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Cơ quan chủ quản là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đi công tác nước ngoài bao gồm: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan chủ quản ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Lập sổ theo dõi, sổ giao nhận hộ chiếu (theo mẫu kèm theo), thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản các vấn đề phát sinh trong quản lý hộ chiếu cũng như việc xem xét, quyết định hình thức xử lý vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân trong việc sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng theo Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu

1. Có trách nhiệm cử cán bộ đến cơ quan quản lý hộ chiếu để nhận hộ chiếu cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị được cử đi công tác nước ngoài theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cán bộ, công chức thuộc đơn vị nhận được hộ chiếu được cấp mới và 05 ngày làm việc kể từ ngày cán bộ, công chức thuộc đơn vị nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài có trách nhiệm thu và nộp lại hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc đơn vị cho cơ quan quản lý hộ chiếu.

3. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hộ chiếu việc cán bộ, công chức thuộc đơn vị chuyển công tác, không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích cho cơ quan quản lý hộ chiếu để đề nghị Bộ Ngoại giao hủy giá trị sử dụng theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

1. Thực hiện trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hộ chiếu được cấp mới và 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu thông qua cơ quan quản lý trực tiếp, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

3. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu thông qua cơ quan quản lý trực tiếp để các cơ quan này thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy định này và các quy định pháp luật khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Vy Văn Thành
Ngày ban hành: 25/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 08/2013/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196234