• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy định chi tiết phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Quyết định 08/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, NGÀNH NGHỀ CẦN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC; QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO, THU HÚT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 117/TTr-SNV ngày 31/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản: Quyết định số 569/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001 ban hành chính sách đào tạo, tuyển dụng cán bộ sau đại học và văn bản số 519/HD-UB ngày 10/7/2001, văn bản số 194/HD-UB ngày 13/02/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 569/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001; Quyết định số 372/2008/QĐ-UBND ngày 01/3/2008 ban hành Kế hoạch đào tạo và chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015; Quyết định số 1877/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 quy định về chính sách thu hút, sử dụng trí thức của UBND Tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY ĐỊNH

CHI TIẾT VỀ PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, NGÀNH NGHỀ CẦN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC; QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO, THU HÚT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc thực hiện chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng

a) Các đối tượng quy định tại Mục I, phần A Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức.

b) Lực lượng vũ trang của Tỉnh.

c) Những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

d) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng của Tỉnh.

Điều 2. Điều kiện, tiêu chuẩn

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung

a) Tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh công bố hàng năm) và ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, do Tổ chức Time Higher Education Supplemenr Vương Quốc Anh xếp hạng).

b) Đối với đào tạo Tiến sĩ: Phải có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành cần đào tạo; trường hợp chưa có bằng Thạc sĩ, phải đáp ứng về điều kiện như đào tạo Thạc sĩ và theo yêu cầu của cơ sở đào tạo;

c) Đã trúng tuyển và có giấy thông báo nhập học sau đại học thuộc một số ngành mà tỉnh đang có nhu cầu tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND Tỉnh ban hành hàng năm) hoặc ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, do Tổ chức Time Higher Education Supplemenr Vương Quốc Anh xếp hạng tại thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo), không học các lớp liên kết tại địa phương.

d) Theo quy định tại Khoản 1 Mục II, Phần A của Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

a) Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức:

- Được cơ quan có thẩm quyền cử đi học theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Chuyên ngành đào tạo sau đại học phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học và phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc chức danh được quy hoạch;

- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại khoản 1 và tiết a, khoản 2, Mục II, Phần A của Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

b) Đối tượng là công dân dự nguồn cán bộ, công chức, viên chức:

- Là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên, dưới 30 tuổi tính đến ngày được cử đi đào tạo;

- Chuyên ngành đào tạo sau đại học phải đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học;

- Có bằng Thạc sĩ hoặc bằng Đại học hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông) xếp loại khá trở lên tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND Tỉnh công bố hàng năm) hoặc ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, do Tổ chức Time Higher Education Supplemenr Vương Quốc Anh xếp hạng).

3. Các trường hợp đi học theo các chương trình, dự án của Trung ương hoặc được cấp học bổng toàn phần từ các nguồn khác thì không được hỗ trợ đào tạo sau đại học theo chính sách này.

Điều 3. Ngành nghề và cơ sở đào tạo sau đại học

Trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, địa phương, hàng năm vào quý I, UBND tỉnh sẽ ban hành Danh mục các ngành nghề cần đào tạo sau đại học và Danh mục các cơ sở đào tạo ở Việt Nam để thực hiện chính sách thu hút và đào tạo sau đại học.

Điều 4. Quyền lợi

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được chọn đưa đi đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Mục IV, Phần A Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND , ngoài ra còn có các quyền lợi khác như:

- Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận lợi để đi học; trong thời gian cử đi học được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành của nhà nước và được tính thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên;

- Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo được phân công, bố trí công tác phù hợp, được tạo điều kiện và môi trường để phát huy tốt năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;

- Sau ít nhất 07 năm công tác tại tỉnh Phú Yên liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu có nguyện vọng chuyển, đổi vị trí công tác thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước (thời gian được tính từ thời điểm tốt nghiệp khóa đào tạo);

2. Đối với đối tượng là công dân dự nguồn cán bộ, công chức, viên chức được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Mục IV, Phần A Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND và sau khi tốt nghiệp khóa học được cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đối với đối tượng là công chức, viên chức các cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh; lực lượng vũ trang của tỉnh và những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm c, điểm d Khoản 1, Mục IV, Phần A Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND .

Điều 5. Trách nhiệm và nghĩa vụ

1. Trong thời gian đào tạo, cuối mỗi học kỳ và mỗi năm học các đối tượng được chọn đưa đi đào tạo sau đại học phải gửi kết quả học tập cho cơ quan Thường trực phát triển nguồn nhân lực của tỉnh (Sở Nội vụ).

2. Thực hiện đúng nội dung Bản cam kết đã ký; chấp hành sự phân công công tác của cơ quan quản lý sau khi tốt nghiệp khóa học.

3. Đối với đối tượng đào tạo sau đại học ở nước ngoài phải tôn trọng, chấp hành pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước sở tại; các quy định của chính sách này; các quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài; chấp hành sự quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại.

4. Đối với đối tượng là công dân dự nguồn cán bộ, công chức, viên chức, được tuyển chọn đào tạo sau đại học phải có đề tài luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành và định hướng phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội của tỉnh; trong vòng 30 ngày sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo hoặc có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, phải trình diện và báo cáo cho cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề nghị cho đi học để sắp xếp, bố trí công tác.

5. Tốt nghiệp khóa đào tạo theo đúng thời gian quy định của cơ sở đào tạo. Trường hợp không tốt nghiệp khóa đào tạo theo đúng thời gian quy định trên, được tiếp tục học tập, nghiên cứu đến khi tốt nghiệp khóa đào tạo nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày phải tốt nghiệp khóa đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo và phải tự chi trả mọi chi phí trong thời gian này.

Điều 6. Hồ sơ, quy trình xét chọn và phương thức thanh toán tiền hỗ trợ làm luận văn tốt nghiệp

1. Trên cơ sở chỉ tiêu đã đăng ký, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cử đối tượng đi học tham gia dự tuyển sau đại học theo thẩm quyền; Sau khi đối tượng được cử đi học có thông báo trúng tuyển, lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tuyển của tỉnh xem xét, trình UBND Tỉnh quyết định.

2. Sau khi đối tượng được cử đi học sau đại học có bằng tốt nghiệp; cơ quan, đơn vị, địa phương cử đối tượng đi học có trách nhiệm làm văn bản đề nghị cấp kinh phí giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học.

3. Thủ tục hồ sơ để xét hưởng chính sách và thanh toán tiền hỗ trợ làm luận văn tốt nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 7. Bồi hoàn chi phí đào tạo

1. Người được cử đi đào tạo phải bồi hoàn chi phí đã nhận từ ngân sách Tỉnh theo quy định của Nhà nước, nếu vi phạm một trong các lỗi sau:

- Sau 12 tháng kể từ ngày được gia hạn để tiếp tục học tập nghiên cứu hoàn thành tốt nghiệp khóa đào tạo nhưng vẫn không tốt nghiệp khóa học;

- Bị buộc thôi học;

- Tự ý bỏ học;

- Chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo Bản cam kết;

- Không trở về công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Yên sau khi tốt nghiệp khóa học;

- Không chấp hành sự phân công, bố trí công tác trong thời gian thực hiện nghĩa vụ.

2. Riêng đối với các trường hợp có lý do chính đáng, như: đau ốm; bệnh tật; trường hợp bất khả kháng không phải lỗi của người được cử đi học và các trường hợp đặc biệt khác, UBND tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể để xử lý cho phù hợp.

Chương II

CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC

Điều 8. Đối tượng và điều kiện

1. Đối tượng

a) Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Thạc sĩ các chuyên ngành;

b) Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Dược sĩ chuyên khoa cấp 1, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ, Dược sĩ hệ chính quy ở các trường Đại học Y, Dược;

c) Sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông) thuộc một số ngành mà Tỉnh đang có nhu cầu tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành hàng năm) và ở nước ngoài (nằm trong Danh sách các cơ sở đào tạo hàng đầu trên thế giới do tổ chức Time Higher Education Supplement - Vương quốc Anh xếp hạng) tại thời điểm thực hiện chính sách thu hút;

d) Những người được cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu nghệ sĩ, nghệ nhân có trình độ tay nghề, kỹ thuật cao, quản lý giỏi được xếp lương chức danh chuyên gia cao cấp; huấn luyện viên cấp quốc gia trở lên; vận động viên đạt thành tích cấp quốc gia trở lên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn thu hút

a) Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất, đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, có đủ sức khỏe để làm việc;

b) Được cơ quan, đơn vị cũ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 02 năm liên tiếp trở lên tính tại thời điểm được tỉnh Phú Yên thu hút (trường hợp tiếp nhận là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khác ngoài tỉnh).

c) Có Bản cam kết công tác tại tỉnh Phú Yên ít nhất là 06 năm nếu trong thời gian này liên tiếp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ít nhất là 08 năm nếu trong thời gian này liên tiếp được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian cam kết được tính kể từ thời điểm được thu hút, phân công công tác, không kể thời gian tham gia các lớp đào tạo (nếu có).

d) Về tuổi đời:

- Trường hợp tiếp nhận: Không quá 45 tuổi đối với nam, không quá 40 tuổi đối với nữ. Riêng trường hợp là Giáo sư, Phó Giáo sư do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Trường hợp tuyển mới: Không quá 40 đối với Tiến sĩ; không quá 35 đối với Thạc sĩ; không quá 30 đối với sinh viên;

e) Riêng đối với người có trình độ Thạc sĩ được thu hút phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Trước khi đi học sau đại học phải tốt nghiệp đại học xếp loại Khá trở lên, hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông);

- Chuyên ngành đào tạo sau đại học phải đúng, phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học và phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng hoặc tiếp nhận.

- Đi học tại cơ sở đào tạo công lập có chức năng đào tạo sau đại học ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành hàng năm) và ở nước ngoài (nằm trong Danh sách các cơ sở đào tạo hàng đầu trên thế giới do tổ chức Time Higher Education Supplement - Vương quốc Anh xếp hạng tại thời điểm thực hiện chính sách thu hút), không học các lớp liên kết tại các địa phương.

Điều 9. Ngành nghề cần thu hút

Trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hàng năm vào quý I, UBND tỉnh ban hành Danh mục các ngành nghề cần thu hút và Danh sách các cơ sở đào tạo ở Việt Nam để thực hiện chính sách thu hút và đào tạo sau đại học.

Điều 10. Quy trình tiếp nhận, bố trí công tác

1. Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng thu hút và gửi về các đơn vị, địa phương có nhu cầu.

2. Sau khi đã bố trí công tác cho đối tượng thu hút; kết thúc thời gian thử việc (đối với đối tượng thu hút là Thạc sỹ, sinh viên); các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ của đối tượng thu hút về Sở Nội vụ để thẩm định báo cáo Hội đồng xét tuyển tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

3. Hồ sơ xin bố trí công tác và xét hưởng chính sách được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm

Thực hiện theo Mục II, Phần B Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức.

Điều 12. Phương thức thanh toán

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh cho hưởng chính sách thu hút, sử dụng trí thức, cơ quan, đơn vị, địa phương có đối tượng thu hút làm văn bản gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề nghị cấp kinh phí cho cơ quan để chi trả cho người được thu hút theo quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu thu hút hàng năm, từng giai đoạn. Định kỳ trước ngày 01/10 hàng năm các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu về số lượng, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút của năm kế tiếp gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi tham gia dự tuyển và đào tạo theo thẩm quyền. Tập hợp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và đối tượng thuộc diện thu hút gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể), Sở Nội vụ (đối với cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước).

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước và của Tỉnh đối với các cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học và đối tượng thuộc diện thu hút; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh những trường hợp không nhận công tác, bỏ học, bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác, không thực hiện đúng nội dung Bản cam kết đã ký qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể), qua Sở Nội vụ (đối với cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước).

3. Thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước chi phí bồi hoàn chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học, hỗ trợ thu hút đối với các đối tượng thuộc diện phải thu hồi, sau khi có quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài chính kết quả thực hiện.

4. Nhận xét, đánh giá kết quả làm việc sau 01 năm công tác tại đơn vị đối với những người thuộc diện thu hút và đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 14. Sở Nội vụ

1. Hàng năm phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND Tỉnh quyết định các đối tượng cần ưu tiên thu hút và Danh mục các ngành nghề tỉnh đang có nhu cầu thu hút và đào tạo sau đại học.

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút, sử dụng trí thức của các đơn vị, địa phương để trình Hội đồng xét tuyển của Tỉnh xem xét và đề nghị UBND Tỉnh ra quyết định cho hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức theo quy định; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức hằng năm; Thẩm định và trình UBND Tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị, địa phương để chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức.

3. Tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển để tư vấn, giúp việc cho UBND tỉnh trong công tác xét chọn hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức hưởng chính sách đào tạo sau đại học và chính sách thu hút, sử dụng trí thức.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện quy định, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy định.

Điều 15. Nguồn kinh phí thực hiện

Hàng năm, trên cơ sở Danh mục các nhu cầu đào tạo sau đại học và thu hút sử dụng trí thức của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, cân đối trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách, đảm bảo kinh phí để thực hiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ cho việc hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức.

Điều 16. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Chương I về phạm vi điều chỉnh, như sau:

“Quy định này quy định về việc thực hiện chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh.”

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1, Điều 2 Chương I về điều kiện, tiêu chuẩn chung, như sau:

“ Tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành) và ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, do Tổ chức Time Higher Education Supplemenr Vương Quốc Anh xếp hạng).”

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
3. Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1, Điều 2 Chương I về điều kiện, tiêu chuẩn chung, như sau:

“ Đã trúng tuyển và có giấy thông báo nhập học sau đại học thuộc một số ngành mà tỉnh đang có nhu cầu tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành) hoặc ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, do Tổ chức Time Higher Education Supplemenr Vương Quốc Anh xếp hạng tại thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo), không học các lớp liên kết tại địa phương.”

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
4. Sửa đổi, bổ sung tiết 3, điểm a, khoản 2, Điều 2 Chương I về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

“Các điều kiện, tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại khoản 1 và tiết 1, 4, 6, 7 điểm a, khoản 2, Mục II, Phần A của Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND và khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh.”

Xem nội dung VB
Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
5. Bổ sung tiết 4, 5 điểm a, khoản 2, Điều 2 Chương I về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

“- Đối với các trường hợp đã được hưởng chính sách thu hút, để được xem xét hưởng chính sách đào tạo sau đại học thì phải công tác đủ từ 05 năm trở lên (thời gian tính kể từ khi có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch (đối với công chức) hoặc hợp đồng làm việc (đối với viên chức)), trong thời gian này ít nhất phải có 03 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liền kề thời điểm đi đào tạo sau đại học và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định về chính sách đào tạo sau đại học.”

“- Đối với các trường hợp đã được hưởng chính sách đào tạo sau đại học là Thạc sĩ, để được tiếp tục xem xét hưởng chính sách đào tạo sau đại học là Tiến sĩ thì phải công tác đủ từ 03 năm trở lên (thời gian tính kể từ ngày được hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học là Thạc sĩ), trong thời gian này phải liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt được thành tích tiêu biểu, nổi bật và yêu cầu ở vị trí công tác này cấp thiết cần có trình độ Tiến sĩ và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định về chính sách đào tạo sau đại học đối với Tiến sĩ.”

Xem nội dung VB
Điểm này được bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
6. Sửa đổi, bổ sung tiết 3, điểm b, khoản 2, Điều 2 Chương I về đối tượng công dân dự nguồn cán bộ, công chức, viên chức, như sau:

“Có bằng Thạc sĩ hoặc bằng Đại học hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông) xếp loại khá trở lên tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành) hoặc ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, do Tổ chức Time Higher Education Supplemenr Vương Quốc Anh xếp hạng).”

Xem nội dung VB
Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Chương I về quyền lợi, như sau:

“Đối với cán bộ, công chức, viên chức được chọn đưa đi đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Khoản 2, Mục IV, Phần A Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND và khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh, ngoài ra còn có các quyền lợi khác như: ”

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
8. Sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 1, Điều 8 Chương II về đối tượng, như sau:

“Sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông) thuộc một số ngành mà Tỉnh đang có nhu cầu tại các cơ sở đào tạo ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành) và ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới do tổ chức Time Higher Education Supplement - Vương quốc Anh xếp hạng) tại thời điểm thực hiện chính sách thu hút;”

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
9. Sửa đổi, bổ sung tiết 1, điểm e, khoản 2 Điều 8 Chương II về điều kiện, tiêu chuẩn thu hút, như sau:

“Trước khi đi học sau đại học phải tốt nghiệp đại học xếp loại Khá trở lên, hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông) tại các cơ sở đào tạo công lập ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành) và ở nước ngoài (nằm trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới do tổ chức Time Higher Education Supplement - Vương quốc Anh xếp hạng tại thời điểm thực hiện chính sách thu hút);”

Xem nội dung VB
Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
10. Sửa đổi, bổ sung tiết 3, điểm e, khoản 2 Điều 8 Chương II về điều kiện, tiêu chuẩn thu hút, như sau:

“Đi học tại cơ sở đào tạo công lập có chức năng đào tạo sau đại học ở trong nước (theo Danh mục được UBND tỉnh ban hành) và ở nước ngoài (nằm trong Danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới do tổ chức Time Higher Education Supplement - Vương quốc Anh xếp hạng tại thời điểm thực hiện chính sách thu hút), không học các lớp liên kết tại các địa phương.”

Xem nội dung VB
Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
- Điều này được bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút với những nội dung sau đây:
...
11. Bổ sung tiết 2, Điều 11 Chương II về quyền lợi và trách nhiệm, như sau:

“Riêng các đối tượng được hưởng chính sách thu hút, sử dụng trí thức nhưng vẫn còn đang trong thời gian hợp đồng lao động thì sẽ hỗ trợ phần kinh phí phụ cấp thu hút, khi có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch (đối với công chức) hoặc hợp đồng làm việc (đối với viên chức) thì sẽ tiến hành hỗ trợ phần kinh phí trợ cấp một lần theo quy định.”

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 01/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226405