• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2016 về khen thưởng thành tích công tác năm 2015 của Thanh tra Thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 08/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định s 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ và Nghị định s65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đ nghị của Thanh tra Thành phố Hà Nội tại Công văn số 3105/TTTP-VP ngày 22/12/2015 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Ni vụ) tại T trình số 648/TTr-BTĐ ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, cụ thể như sau:

- Tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”: 04 tập th.

- Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 01 tập thể.

- Tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 tp thể và 07 cá nhân.

(Theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân theo Điều 71 và Điều 75 Nghđịnh 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Thanh tra Thành phHà Nội để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Ni, Chánh Thanh tra Thành phố và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP UBND TP: THth;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

I. Tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”:

1. Thanh tra quận Long Biên

2. Thanh tra quận Cầu Giấy

3. Thanh tra huyện Thanh Trì

4. Văn phòng Thanh tra Thành phố.

II. Tăng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

Phong Thanh tra 7, Thanh tra Thành phố.

III. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố:

Tập thể: Phòng Tổng hợp, Thanh tra Thành phố.

Cá nhân

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Thành phố.

2. Ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố.

3. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra Thành phố.

4. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra Thành phố.

5. Ông Nguyễn Khắc Tiến, Trưởng phòng Thanh tra 7, Thanh tra Thành phố.

6. Bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Thành phố.

7. Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Trưởng phòng Thanh tra 6 Thanh tra Thành phố./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 05/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

 

 

Từ khóa: Quyết định 08/QĐ-UBND

2.007

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302683