• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ DO NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 306/STC-TCĐT ngày 08/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/02/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, K7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

QUY ĐỊNH

VIỆC QUYẾT TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ DO NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh, bao gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán.

Đối với các dự án đầu tư thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã được đầu tư bằng các nguồn vốn khác (không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước) khuyến khích vận dụng theo Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;

2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc cấp xã;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

4. Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

5. Các đơn vị và tổ chức khác có liên quan đến việc quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Điều 3. Nguyên tắc quyết toán

Thực hiện theo Điều 3 Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thời hạn khóa sổ lập báo cáo quyết toán năm

Thực hiện theo Điều 4 Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm

Thực hiện theo Điều 5 Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Nội dung xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm

UBND cấp xã thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm

1) Bộ phận tài chính, kế toán cấp xã phối hợp với các bộ phận khác có liên quan tham mưu cho UBND cấp xã thống nhất số liệu quyết toán với Kho bạc Nhà nước cấp huyện, lập, gửi báo cáo quyết toán cùng với quyết toán ngân sách cp xã theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

2) UBND cấp xã thẩm định và ra thông báo thẩm định trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định).

3) UBND cấp xã tổng hợp vào quyết toán ngân sách cấp xã hằng năm, báo cáo, để trình HĐND cấp xã phê chuẩn, chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi HĐND cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của UBND cấp xã

Bộ phận tài chính, kế toán cấp xã phối hợp với các bộ phận khác có liên quan tham mưu cho UBND cấp xã quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán theo đúng quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện

Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm do UBND cấp xã và Kho bạc Nhà nước cấp huyện lập, gửi lên, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375182