• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào cai kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

 Lào Cai, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 6 QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI CỦA CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND NGÀY 08/4/2015 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/ 11/2014 của Chính phủ về quy định quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 317/2014/QĐ-TTg ngày 4/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào cai;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 129/TTr-BQL ngày 31/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào cai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

“6. Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai là cơ quan trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 12 Điều 2 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào cai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Lào Cai;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
 - Lưu: VT, KT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 03/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467926