• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về quy định khung giá dịch vụ sử dụng cầu bến đối với hành khách, tàu thuyền du lịch qua Cảng khách Hòn Gai của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Hòn Gai Vinashin do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Quyết định 10/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẦU BẾN ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH, TÀU THUYỀN DU LỊCH QUA CẢNG KHÁCH HÒN GAI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG HÒN GAI VINASHIN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ các Nghị định: Số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4442/TTr-STC ngày 14/9/2017 (trên cơ sở ý kiến thống nhất của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, Cục Thuế và Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Cảng vụ đường thủy nội địa tại Biên bản làm việc ngày 07/4/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cầu bến đối với hành khách, tàu thuyền du lịch qua Cảng khách Hòn Gai của Công ty TNHH một thành viên cảng Hòn Gai Vinashin như sau:

TT

Đối tượng

Đơn vị tính

Mức giá dịch vụ sử dụng cảng (đã bao gồm thuế VAT)

Tối thiểu

Tối đa

1

Tàu, thuyền vào đón trả khách

đồng/phương tiện/ lượt khứ hồi (gồm lượt vào và lượt rời)

57.000

80.000

2

Hành khách qua cảng

đồng/khách/lượt khứ hồi (gồm lượt vào và lượt rời)

4.000

10.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty TNHH một thành viên cảng Hòn Gai Vinashin căn cứ phương án kinh doanh của đơn vị, ban hành mức giá cụ thể phù hợp với khung giá quy định tại Điều 1 Quyết định này; Thực hiện niêm yết, thông báo công khai mức thu dịch vụ, đối tượng thuộc diện trả tiền dịch vụ, đối tượng được miễn thu tiền dịch vụ tại nơi thu dịch vụ và thực hiện thu đúng giá niêm yết; đồng thời gửi quyết định giá cụ thể tới Sở Tài chính để tổng hợp, quản lý theo quy định; sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên cảng Hòn Gai Vinashin thống nhất phương án quản lý việc thu nộp phí tham quan Vịnh và tiền dịch vụ hành khách qua Cảng gửi cơ quan thuế nhất trí mẫu biên lai theo hình thức tích hợp trong một loại vé đảm bảo thuận lợi cho khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017.

Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Sở Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai Vinashin; Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366695