• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về tổ chức bộ máy di dân tái định cư thủy điện Sơn La do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 10/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 198/TTr-SNV ngày 05 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh, gồm:

1. Quyết định số 154/2003/QĐ-UB ngày 30/9/2003 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Bộ máy của Ban Quản lý Di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Quyết định số 40/2005/QĐ-UB ngày 09/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển Ban Quản lý Di dân tái định cư thủy điện Sơn La các huyện, thị xã về trực thuộc UBND các huyện, thị xã quản lý.

3. Quyết định số 76/2005/QĐ-UB ngày 29/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Dự án tái định cư thủy điện Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành: 28/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410879