• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Tải về Quyết định 1000/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TÁI XUẤT HÀNG HÓA TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 18 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 12077/BCT-XNK ngày 30 tháng 12 năm 2013; của Bộ Tài chính tại Công văn số 18319/BTC-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2013; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 4581/BNN-CB ngày 25 tháng 12 năm 2013; Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng tại Công văn số 3820/BTL-CCK ngày 27 tháng 12 năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 1250/TTr-BQL ngày 30 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng để thực hiện tái xuất hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi hàng kho ngoại quan, bao gồm:

1. Cửa khẩu phụ: Cửa khẩu phụ Pò Peo (huyện Trùng Khánh), Cửa khẩu phụ Hạ Lang (Bí Hà - huyện Hạ Lang).

2. Điểm thông quan: Bản Khoòng, Ký Sộc, Pác Ty (huyện Hạ Lang); Nà Quân (huyện Thông Nông).

3. Lối mở (Điểm xuất hàng): lối mở Trúc Long (khu vực cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng); lối mở Nà Đoỏng, (khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh); lối mở Pò Tập, lối mở Cốc Sâu (khu vực cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa); lối mở Nà Lạn (huyện Thạch An).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện Phục Hòa, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thông Nông, Hà Quảng, Thạch An và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, NN và PTNT, Quốc phòng, Y tế (b/c);
- Bộ Tư lệnh BĐBP (b/c);
- Tổng cục Hải quan (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- HU, HĐND, UBND các huyện Phục Hòa, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Trùng Khánh, Hà Quảng, Thông Nông, Thạch An;
- CA tỉnh, Chi Cục QLTT tỉnh;
- Các PCVP, CV: KTTH;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1000/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1000/QĐ-UBND

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241001